Ogłoszenia

4.03.2024 r.

U W A G A !!

dotyczy tylko kierunków wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR na rok 2024 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) w pokoju nr 30 (bud. A1 parter) oraz w wersji elektronicznej do dnia

30 marca 2024 r. na adres: ezakulec@ur.edu.pl

Regulamin podziału środków oraz zawarte w nim formularz zgłoszeniowy (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/dokumenty-i-akty-prawne

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

 

26.06.2023 r.

Ogłoszenie

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym w miesiącu sierpniu 2023 (okres urlopowy zgodnie z zaleceniem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego) prosimy o załatwianie wszelkich spraw, a przede wszystkim wyjazdy zagraniczne planowane na miesiąc sierpień, do dnia 25 lipca 2023 r.

27.02.2023 r.

U W A G A !!

dotyczy tylko kierunków wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR na rok 2023 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) w pokoju nr 30 (bud. A1 parter) oraz w wersji elektronicznej do dnia

30 marca 2023 r. na adres: ezakulec@ur.edu.pl

Regulamin podziału środków oraz zawarte w nim formularz zgłoszeniowy (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/dokumenty-i-akty-prawne

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

30.06.2022 r.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu sierpniu 2022 roku Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych UR będzie pracować w ograniczonym składzie osobowym (okres urlopowy zgodnie z zaleceniem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego).

Wszelkie sprawy, w tym m.in.: wyjazdy zagraniczne planowane na miesiąc sierpień, prosimy załatwiać do 29.07.2022 r.

28.02.2022 r.

U W A G A !!

dotyczy tylko kierunków wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych

        Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR na rok 2022 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) w pokoju nr 30 (bud. A1 parter) oraz w wersji elektronicznej do dnia

30 marca 2022 r. na adres: ezakulec@ur.edu.pl

Regulamin podziału środków oraz zawarte w nim formularz zgłoszeniowy (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR: /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/dokumenty-i-akty-prawne

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

22.03.2021 r.

U W A G A  !!

dotyczy tylko kierunków wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych
 

          Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych informuje, iż biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w kraju wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR na rok 2021 należy składać w wersji elektronicznej do dnia

30 marca 2021 r. na adres: ezak@ur.edu.pl


Oryginały należy przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Rzeszowski
Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
Al. Rejtana 16C, pok. 30
35-310 Rzeszów

4.03.2021 r.

U W A G A  !!

dotyczy tylko kierunków wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych
 

          Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR  na rok 2021 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) w pokoju nr 30  oraz w wersji elektronicznej do dnia

30 marca 2021 r. na adres: ezak@ur.edu.pl

Regulamin podziału  środków oraz zawarte w nim formularz zgłoszeniowy (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR: /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/dokumenty-i-akty-prawne

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

10.11.2020 r.

Informacja Dziekana Kolegium Nauk Humanistycznych do Zarządzenia Rektora nr 125

Instrukcja generowanie listy obecności

 

9.10.2020 r.

Informujemy, że zmianie uległ numer rachunku bankowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Aktualny numer rachunku bieżącego w PLN : 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135

28.04.2020 r.

U W A G A  !!

dotyczy tylko kierunków wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych

          Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR  na rok 2020 należy składać w wersji elektronicznej do dnia 24 maja 2020 r. na adres: ezak@ur.edu.pl

Regulamin podziału  środków oraz zawarte w nim formularz zgłoszeniowy (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR: /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/dokumenty-i-akty-prawne

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

Informacja dla pracowników i doktorantów

W nawiązaniu do Zarządzenia JM Rektora UR nr 29/2020 i troski o Państwa bezpieczeństwo uprzejmie informujemy, że termin złożenia wniosków o finansowanie projektów naukowych tzw. "Młody Naukowiec" w Kolegium Nauk Humanistycznych zostanie przedłużony.

Informacja o nowym terminie składania wniosków zostanie przekazana w najbliższym możliwym terminie.

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2020
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie:  zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego (realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej)

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 tj. ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z Zarządzeniem nr 27/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zajęcia dydaktyczne na wszystkich formach kształcenia prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim mogą być realizowane w formie zdalnej w szczególności poprzez:
 • platformę e-learningową;
 • wykład lub inną formę realizacji zajęć dydaktycznych w formie webinaru (wideokonferencji) na platformie ClickMeeting lub innej platformie ogólnodostępnej;
 • udostępnianie plików z materiałami dydaktycznymi za pośrednictwem poczty e-mail lub za pomocą serwisów współdzielenia plików (np. Dropbox).
 1. Za koordynację realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningu oraz na platformie ClickMeeting odpowiada Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość.
 2. Zajęcia w trybie e-learningu, które rozpoczęły się przed 11 marca 2020 r., prowadzone są bez zmian.
 3. Sposób realizacji zajęć poprzez platformę e-learnigową określa Zarządzenie nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyłączeniem wskazanych tam terminów.
 4. W przypadku udostępniania plików z materiałami dydaktycznymi za pośrednictwem poczty e-mail lub za pomocą serwisów współdzielenia plików, opiekun roku w porozumieniu z kierownikiem kierunku, jest zobowiązany do ustalenia ze starostą roku wspólnego adresu e-mail bądź danych serwisu współdzielenia plików, za pomocą którego będzie odbywało się udostępnianie materiałów dydaktycznych oraz poinformowania dziekana kolegium o poczynionych ustaleniach.

§ 2

 1. Zajęcia dydaktyczne zaplanowane na okres od 11 marca 2020 r. od godz. 12:00 do 30 kwietnia 2020 r., które mogą być prowadzone w formie zdalnej, o której mowa w § 1, należy zrealizować w tej formie do 15 kwietnia 2020 r. (tzw. I etap realizacji) - także w przypadku, gdy zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim zostaną przywrócone. W razie konieczności kolejny etap/-y będzie ustalony do 15 kwietnia 2020 r.
 2. Nauczyciele akademiccy przekażą informacje do dziekanatów kolegiów o możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej do 18 marca 2020 r.
 3. Dziekani kolegiów w porozumieniu z kierownikami kierunków w terminie do 20 marca 2020 r. do godz. 12:00 określą listę zajęć dydaktycznych wraz ze szczegółową formę ich zdalnej realizacji oraz przekażą niezwłocznie do wiadomości studentów (doktorantów, słuchaczy) w sposób przyjęty w jednostce.
 4. Realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej rozpoczyna się 23 marca 2020 r.
 5. Jednostki, które są przygotowane do prowadzenia zajęć zdalnych dla swoich studentów przy pomocy metod, o których mowa w § 1 lub innych, mogą rozpocząć je wcześniej niż 23 marca 2020 r., pod warunkiem, że wszyscy studenci będą o tym poinformowani i zgłoszą możliwość uczestnictwa w tych zajęciach. O odbywających się zajęciach online studentów poinformują kierownicy jednostek dydaktycznych oraz opiekunowie roku.

§ 3

Harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych objętych programem studiów innych niż określone zgodnie z § 2 ust. 2 zostanie ustalony przez dziekanów kolegiów po przywróceniu zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

§ 4

 1. Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie zdalnej rozliczane będą jako przepracowane zgodnie z harmonogramem studiów.  
 2. Nauczyciele akademiccy, w trakcie zawieszenia zajęć, mogą oceniać realizację treści programowych oraz potwierdzać efekty uczenia studentów metodami zdalnymi. Do ocen można wykorzystywać, pocztę mailową, dostępne studentom platformy
  e-learningowe lub połączenia telefonicznie. Oceny można również dokonać w tradycyjny sposób np. w postaci kolokwium, czy egzaminu już po okresie zawieszenia zajęć. O sposobie i terminie zaliczenia zajęć dydaktycznych decyduje nauczyciel akademicki w uzgodnieniu ze studentami.
 3. Działania prowadzone w ramach wskazanych zadań, o których mowa w niniejszym zarządzeniu powinny być archiwizowane przez nauczycieli akademickich (np. lista
  e-maili z informacją jakie materiały wysłano, jakie maile odebrano, tematyka zleconych prac itp.). Korespondencję mailową lub aktywność na platformach zdalnego nauczania ze studentami należy zachować do ewentualnego okazania.
 4. W okresie zawieszenia zajęć nauczyciele akademiccy, niezależnie od wysłania materiałów oraz zleconych zdalnie zadań do wykonania przez studentów, zobowiązani są do stałej, zdalnej (internetowej) dostępności dla studentów i odpowiadania bez zbędnej zwłoki na maile, pytania na platformach e-lerningowych lub innych platformach, z których korzystają.

§ 5

 1. Zobowiązuje się dziekanów kolegiów do bieżącego informowania studentów o sposobie i terminie realizowanych zajęć dydaktycznych.
 2. Zobowiązuje się studentów (doktorantów, słuchaczy) do ciągłego monitorowania komunikatów wysyłanych przez Uniwersytet Rzeszowski i jego jednostki na stronach internetowych, w social mediach, za pośrednictwem e-mail i Wirtualnej Uczelni.

§ 6

Realizację kształcenia praktycznego lub programowych praktyk zawodowych należy rozpocząć niezwłocznie po przywróceniu zajęć dydaktycznych na UR.

§ 7

Brak realizacji zajęć w formie zdalnej może skutkować przedłużeniem okresu zajęć dydaktycznych, o którym mowa w organizacji roku akademickiego 2019/2020.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia w porozumieniu z dziekanem kolegium.

§ 9

 1. W przypadku konieczności przedłużenia realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, wprowadzenie II etapu następuje w drodze zarządzenia.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Sylwester Czopek