Aktualne konkursy na projekty badawcze

Zapraszamy Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów

Zarządzenie nr 149/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2022 roku w sprawie: zgłaszania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz gromadzenia dokumentacji dotyczącej projektów i usług badawczych w Dziale Nauki i Projektów

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

MINIATURA 8

Konkurs MINIATURA przeznaczony jest na realizację pojedynczego działania naukowego przeprowadzonego w formie badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Ważną zmianą w tej edycji konkursu jest dopuszczenie możliwości realizacji działania w więcej niż jednej z wymienionych form, pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji działania i osiągnięcia założonych celów.

Pojedyncze działanie można rozplanować na czas do 12 miesięcy, a jego budżet musi zmieścić się w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł.

O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:  

  1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe,  
  2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura8

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków

w trybie ciągłym w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00

dwa tygodnie przed złożeniem wniosku - złożenie formularza zgłoszeniowego

Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

     
Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

     
Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

MONOGRAFIE

Konkurs przeznaczony jest na finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Autorzy i Autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków ze spacjami, w przypadku ilustracji czy zdjęć, 1 arkusz = 3000 cm2).

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

12 lutego 2024 r.

dwa tygodnie przed złożeniem wniosku - złożenie formularza zgłoszeniowego

Następny termin składania aplikacji to 29.04.2024 r.

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: nwielgus@ur.edu.pl