Aktualne konkursy na projekty badawcze

Zapraszamy Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych

Zarządzenie nr 149/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2022 roku w sprawie: zgłaszania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz gromadzenia dokumentacji dotyczącej projektów i usług badawczych w Dziale Nauki i Projektów

 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

MINIATURA 7

Konkurs MINIATURA przeznaczony jest na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe,
  2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

w trybie ciągłym w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00

dwa tygodnie przed złożeniem wniosku - złożenie formularza zgłoszeniowego

 
Konkursy Ministerstwa Edukacji i Nauki

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

Nauka dla Społeczeństwa

Konkurs przeznaczony jest na projekty mające na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech obszarach:

  1. Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
  2. Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
  3. Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Projekt powinien wpisywać się w co najmniej jeden obszar, o którym mowa powyżej oraz realizować co najmniej jeden cel z któregoś z obszaru. Szczegółowe cele zostały opisane w komunikacie do programu.

W konkursie można zaplanować projekt trwający maksymalnie 24 miesiące. Koszt realizacji projektu powinien wynosić co najmniej 100 000 zł, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł.

Uczelnia może złożyć maksymalnie 4 wnioski w każdym roku kalendarzowym.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl , zgodnie z procedurą składania wniosków.

w trybie ciągłym od początku sierpnia 2021 r.

dwa tygodnie przed złożeniem wniosku - złożenie formularza zgłoszeniowego

 
Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Konkurs

Informacje o konkursie

Termin składania wniosku

MONOGRAFIE

Konkurs przeznaczony jest na finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

13 marca 2023 r.

27 luty 2023 r. - złożenie formularza zgłoszeniowego

Następny termin składania aplikacji to 15.05.2023 r.

 

Kontakt:

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
tel.: 17 872 11 13
e-mail: nwielgus@ur.edu.pl