Strategia rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO NA LATA 2021-2030

Misja

Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego to jednostka akademicka dobrze rozpoznawalna w kraju i poza jego granicami, prowadząca badania naukowe i działalność artystyczną w dyscyplinach humanistycznych oraz dyscyplinach sztuki, rozwijająca badania interdyscyplinarne, kształcąca profesjonalne kadry zawodowe, pełniąca istotną rolę kulturotwórczą. Członkom wspólnoty akademickiej Kolegium przyświecają idee dążenia do prawdy i poszanowania wolności, przestrzegania wartości humanistycznych, pielęgnowania tożsamości historyczno-kulturowej regionu, kraju i Europy oraz troski o przyjazne warunki pracy, nauki i rozwoju zawodowego.

Wizja

Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego to jednostka akademicka o ustalonej renomie w krajowym i międzynarodowym obiegu naukowym, realizująca przełomowe badania w coraz większej liczbie dyscyplin humanistycznych oraz sztuki, w tym badania interdyscyplinarne, prowadząca na najwyższym poziomie kształcenie kadr zawodowych, pełniąca istotną rolę kulturotwórczą w kraju i poza jego granicami. Członkowie wspólnoty akademickiej Kolegium pielęgnują idee dążenia do prawdy i poszanowania wolności, przestrzegają uniwersalnych wartości humanistycznych i obyczajów akademickich, realizują postulaty doskonałości naukowej, dydaktycznej i artystycznej oraz tworzą przyjazne warunki pracy, nauki i rozwoju zawodowego.

UWAGI WSTĘPNE:

1. Strategia Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego wpisuje się w Strategię Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2021-2030 i jest wynikiem:
a) doświadczeń wypływających z funkcjonowania jednostek wchodzących w skład Kolegium,
b) analiz i dyskusji przeprowadzanych w gremiach wchodzących w skład Kolegium.

2. Założenia ogólne:
a) Kolegium Nauk Humanistycznych stanowi tę część Uniwersytetu Rzeszowskiego, która w największym stopniu odpowiada za pełnienie przez Uniwersytet kulturotwórczej roli w województwie podkarpackim, kształci regionalnych liderów, zapewnia kadry instytucjom samorządowym, edukacyjnym, kultury oraz przedsiębiorstwom regionalnym i ponadregionalnym,
b) Strategia Rozwoju Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego ściśle łączy się z podstawowymi elementami misji i strategii rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego, takimi jak tworzenie kapitału intelektualnego i kulturotwórczego dla regionu w oparciu o wysoko wykwalifikowaną własną kadrę, nowoczesną bazę naukowo-badawczą i wysokiej jakości badania naukowe i twórczość artystyczną.
c) Na Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego spoczywa historyczna i perspektywiczna odpowiedzialność za budowanie instytucjonalnych warunków oraz kształcenie kadr naukowych i artystów najwyższej jakości, które są w stanie odtworzyć we własnym zakresie potencjał akademicki Uniwersytetu i regionu w dziedzinie nauk humanistycznych i w dziedzinie sztuki,
d) Dokument uwzględnia cele strategiczne szkolnictwa wyższego zawarte w strategii rozwoju państwa oraz założenia wpisane do strategii rozwoju województwa podkarpackiego.

ANALIZA SWOT

Silne strony
Słabe strony

Badania naukowe:

1. Pełne prawa akademickie w czterech dyscyplinach nauk humanistycznych.
2. Uprawnienia doktorskie w pięciu dyscyplinach nauk humanistycznych i dwóch dyscyplinach artystycznych.
3. Interdyscyplinarność prowadzonych badań naukowych i działalności artystycznej.
4. Wysoka kategoria naukowa dyscyplin wchodzących w skład Kolegium.
5. Aktywność naukowa i artystyczna pracowników Kolegium.
6. Duża liczba publikacji naukowych.

Badania naukowe:

1. Niewielka liczba oraz zaawansowany wiek zatrudnionych w jednostkach Kolegium profesorów tytularnych.
2. Niekorzystna struktura demograficzna pracowników naukowych Kolegium.
3. Brak pełnych uprawnień akademickich w dyscyplinach w dziedzinie sztuki.
4. Niewielka liczba publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.
5. Niewielka liczba pozyskiwanych przez pracowników Kolegium grantów krajowych i międzynarodowych.
6. Niskie wskaźniki umiędzynarodowienia prowadzonych w Kolegium badań naukowych.
7. Niewielkie możliwości tworzenia etatów badawczych w Kolegium.
8. Nierównomierny wkład pracowników w aplikacje grantowe i prowadzenie badań naukowych.

Kształcenie:

1. Stabilna rekrutacja.
2. Efektywny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.
3. Elastyczność w zakresie tworzenia nowych, atrakcyjnych dla kandydatów kierunków studiów.
4. Prorynkowa orientacja kursów i studiów podyplomowych organizowanych przez jednostki Kolegium.
5. Wysoka aktywność w zakresie kształcenia podejmujących studia w Polsce obcokrajowców.
6. Nowoczesne laboratoria.
7. Prowadzenie kształcenia na unikatowych w regionie kierunkach studiów.
8. Bogata i różnorodna oferta kół naukowych.

Kształcenie:

1. Nierównomierne obciążenie pracowników Kolegium zajęciami dydaktycznymi.
2. Niekorzystna z punktu widzenia potrzeb dydaktyki struktura kadry akademickiej w niektórych Instytutach.
3. Ograniczona baza lokalowa.
4. Niski stopień umiędzynarodowienia studiów.
5. Brak programów kształcenia i kierunków studiów prowadzonych w języku obcym.
6. Brak finansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kształcenia na kierunkach artystycznych.
7. Wynikający z niekorzystnej struktury zatrudnienia, specyfiki kształcenia oraz jego wysokich kosztów brak możliwości zbilansowania dochodów i wydatków Kolegium.

Organizacja i zarządzanie:

1. Transparentna struktura organizacyjna Kolegium.
2. Stabilna współpraca między Prorektorem ds. Kolegium, a dyrektorami instytutów, centrów oraz pracownikami Kolegium.
3. Wysoki poziom zaufania i odpowiedzialności w ramach struktury wewnętrznej Kolegium.
4. Wysoki poziom kompetencji pracowników administracji Kolegium.

Organizacja i zarządzanie:

1. Problemy ze zrozumieniem zasad funkcjonowania administracji kolegialnej.
2. Nadmierne obłożenie obowiązkami pracowników administracyjnych.
3. Deficyt poczucia stanowienia ważnego elementu społeczności akademickiej Kolegium u pracowników administracji.
4. Problemy w komunikacji wewnętrznej w ramach Kolegium.
5. Trudności wynikające z niedostatecznej z punktu widzenia potrzeb Kolegium bazy lokalowej.

SZANSE
ZAGROŻENIA

Badania naukowe:

1. Możliwości rozwoju współpracy międzynarodowej.
2. Duża liczba konkursów grantowych.
3. Możliwość uzyskiwania w kolejnych ewaluacjach działalności naukowej przez wszystkie dyscypliny funkcjonujące w ramach Kolegium kategorii naukowych gwarantujących utrzymanie uprawnień akademickich.
4. Potencjał wynikający z istnienia, powiązanego z Kolegium i znajdującego się na Mapie Polskiej Infrastruktury Badawczej, Europejskiego Centrum Badań nad Konwergencją Kulturową Pogranicza.
5. Możliwości w zakresie wymiany naukowej i artystycznej dzięki programom współpracy międzynarodowej.
6. Umiędzynarodowienie działań promujących naukę i sztukę.

Badania naukowe:

1. Ograniczone możliwości zatrudniania młodej kadry badawczo-dydaktycznej.
2. Wynikające z istniejącego stanu prawnego zaburzenia w procesie awansu naukowego pracowników badawczo-dydaktycznych.
3. Ryzyko drenażu najlepszych kadr przez jednostki należące do kategorii uczelni badawczych.
4. Nieprzekonujące dla pracowników Kolegium mechanizmy motywacji finansowej.

Kształcenie:

1. Zwiększenie mobilności studentów i kandydatów na studia, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska studentów ze Wschodu.
2. Opracowanie, nowych i/lub aktualizacja ambitnych programów kształcenia, zapewniających pozyskiwanie kandydatów na studia.
3. Promocja prowadzonych kierunków studiów poprzez kontakty bezpośrednie ze szkołami średnimi, konkursy, targi, współpraca z firmami.
4. Podniesienie jakości i intensywności współpracy z jednostkami administracyjnymi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kształcenie:

1. Niekorzystny wpływ procesów demograficznych.
2. Ograniczenia finansowe, lokalowe i organizacyjne.
3. Niewielki odsetek nauczycieli akademickich podejmujących się prowadzenia zajęć dla studentów przyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+.
4. Rosnąca konkurencja w obszarze kształcenia, zwłaszcza anglojęzycznego.
5. Niewykorzystany potencjał z tytułu prowadzenia studiów niestacjonarnych i podyplomowych.
6. Niewielka, w stosunku do możliwości, liczba kursów oraz studiów podyplomowych.

Organizacja i zarządzanie

1. Dalsze podnoszenie efektywności dzięki otwartości i kompetencjom kadry zarządzającej oraz pracowników administracji Kolegium.
2. Wytworzenie w pełni efektywnego modelu sprawnej komunikacji między wszystkimi jednostkami wchodzącymi w skład Kolegium.
3. Dążenie do budowy poczucia wspólnoty wśród pracowników jednostek Kolegium.

Organizacja i zarządzanie

1. Brak wpływu na regulacje zewnętrze determinujące warunki funkcjonowania Kolegium.
2. Brak rozpoznawalności marketingowej nowej jednostki.

CELE WYNIKAJĄCE Z ANALIZY SWOT

Cele ogólne

1. Konsekwentny, systematyczny i długofalowy rozwój Kolegium Nauk Humanistycznych UR we wszystkich obszarach jego funkcjonowania.
2. Doskonalenie procedur niezbędnych do zapewnienia efektywnego procesu rozwoju naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Kolegium Nauk Humanistycznych UR.
3. Stymulowanie procesów współpracy na wszystkich polach aktywności jednostek wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych.

Cele w obszarze "Nauka"

1. Podniesienie jakości i efektywności badań naukowych i aktywności artystycznej we wszystkich dyscyplinach reprezentowanych w ramach Kolegium Nauk Humanistycznych UR, w szczególności związane ze stałą obecnością w krajowych i międzynarodowych projektach i programach naukowo-badawczych, artystycznych i aplikacyjnych, a także szczególna dbałość o rozwój młodej kadry naukowej.
2. Uzyskiwanie we wszystkich ewaluowanych w ramach Kolegium Nauk Humanistycznych UR dyscyplinach kategorii naukowych gwarantujących spełnienie wymagań niezbędnych do realizacji pełnych uprawnień akademickich.
3. Rozwój czasopism naukowych afiliowanych w jednostkach Kolegium, w szczególności poprzez przygotowywanie wydawanych periodyków do obecności w najbardziej prestiżowych naukowych bazach danych.
4. Wspieranie naukowców aplikujących i realizujących granty krajowe i międzynarodowe.
5. Zatrudnianie młodych naukowców i artystów oraz stworzenie im odpowiednich warunków do rozwoju.
6. Promowanie mobilności międzynarodowej w ramach programów wymiany kadry akademickiej.
7. Stworzenie platformy pozyskiwania kooperantów i komercjalizacji badań naukowych.
8. Przygotowanie i wdrożenie działań umożliwiające ewaluację kolejnych dyscyplin w ramach Kolegium.

Cele w obszarze "Kształcenie"

1. Kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy w oparciu o prowadzone w Kolegium badania oraz dorobek artystyczny z dziedziny sztuki, realizowane ze szczególną troską o ich jakość i praktyczne zastosowanie, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez różnorodne interdyscyplinarne formy kształcenia.
2. Zwiększenie liczby studentów umożliwiające optymalizację wykorzystania wynikających z prowadzonych badań naukowych kompetencji dydaktycznych pracowników Kolegium.
3. Zwiększenie liczby studentów zagranicznych oraz zwiększenie liczby studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus +.
4. Wdrożenie rozwiązań z zakresu E-learning i Blended Learning.
5. Zwiększenie oferty kursów i studiów podyplomowych.
6. Tworzenie, w porozumieniu z instytucjami zewnętrznymi, nowych kierunków studiów odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy.
7. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności w zakresie konstruowania programów kształcenia na kierunkach oraz specjalnościach prowadzonych przez Kolegium Nauk Humanistycznych.
8. Podniesienie rangi dydaktyki zgodne z obowiązującą na UR dydaktyczną ścieżką rozwoju kadry akademickiej.
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie dydaktyki poprzez udział pracowników Kolegium w różnych formach doskonalenia zawodowego
10. Zwiększanie znaczenia w programach kształcenia kwestii związanych z rozwojem nowych technologii w sferze humanistyki cyfrowej oraz uwzględnienie potrzeby wykształcenia umiejętności miękkich u absolwentów kierunków prowadzonych przez Kolegium.

Cele w obszarze "Organizacja"

1. Konsekwentne doskonalenie istniejących dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania Kolegium Nauk Humanistycznych.
2. Systemowe i profesjonalne budowanie relacji ze społeczno-gospodarczym środowiskiem regionu poprzez zaangażowanie w badania na rzecz innowacyjnej gospodarki (w tym rozwój działań wspierających badania B+R oraz wsparcie przedsiębiorczości Spin-off w regionie), a także poprzez rozbudowę praktycznych specjalizacji programów nauczania i upowszechnianie nauki w szkołach w różnych formach, w tym przez aktywne uczestnictwo pracowników Kolegium w Uniwersyteckim Portalu Wiedzy, olimpiady szkolne, konkursy tematyczne dla uczniów szkół średnich, organizowanie otwartych dni nauki, a także przez udział w inicjatywach naukowych, kulturalnych i społecznych organizowanych przez jednostki administracji centralnej i samorządowej oraz instytucje kultury (m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta).
3. Stworzenie rozwiązań systemowych umożliwiających racjonalną gospodarkę finansową Kolegium Nauk Humanistycznych.
4. Uzyskanie tożsamości marketingowej Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego i jednostek wchodzących w jego skład na rynku edukacyjnym.