O Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego istnieje od 1 października 2019. Jest jedną z czterech jednostek dziedzinowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, powołaną Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Kolegium powstało z połączenia Wydziału Filologicznego UR, Wydziału Sztuki UR, Wydziału Muzyki UR oraz trzech z pięciu dotychczasowych Instytutów Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR.

W skład Kolegium Nauk Humanistycznych wchodzi siedem instytutów, trzy centra naukowo-badawcze, Biblioteka Austriacka oraz Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych. Szczegółowe informacje o jednostkach kolegium znajdują się w zakładce Jednostki naukowe.

Kolegium Nauk Humanistycznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie:

* Archeologia
* Historia
* Językoznawstwo
* Literaturoznawstwo

oraz do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach:

* Archeologia
* Filozofia
* Historia
* Językoznawstwo
* Literaturoznawstwo

i stopnia doktora sztuki w dyscyplinie:

* Sztuki muzyczne
* Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

W Kolegium Nauk Humanistycznych prowadzone są studia I i II stopnia na 19 kierunkach studiów:

* Archeologia
* Muzeologia
* Filozofia
* Komunikacja międzykulturowa
* Historia
* Kulturoznawstwo
* Turystyka historyczna i kulturowa
* Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
* Instrumentalistyka
* Jazz i muzyka rozrywkowa
* Filologia angielska
* Filologia germańska
* Filologia rosyjska
* Lingwistyka stosowana
* Filologia polska
* Polonistyka stosowana
* Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
* Sztuki wizualne
* Grafika

W ramach administracji Kolegium Nauk Humanistycznych funkcjonuje Biuro Prorektora Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych.