Żydzi w kulturze muzycznej Galicji

 

Żydzi w kulturze muzycznej Galicji

 

Kierownik - dr hab. Ewa Nidecka, prof. UR

Okres realizacji - 1.06.2020 - 31.05.2022

Wartość projektu - 30 365,00 PLN
Wartość dofinansowania - 26 896,00 PLN

Instytucja finansująca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Doskonała Nauka

Opis projektu
Organizacja konferencji naukowej „Żydzi w kulturze muzycznej Galicji”
Temat wkładu Żydów w rozwój kultury muzycznej Galicji, pomimo, iż w ostatnich latach eksplorowany w wielu pojedynczych pracach, nadal pozostaje aktualny. Bogate źródło informacji zawiera prasa galicyjska (dzienniki i inne czasopisma (na przykład „Almanach Żydowski”, „Chwila” i in.) oraz materiały zgromadzone w archiwach na terenie byłej Galicji. Zasoby te utwierdzają w przekonaniu, że ze względu na bogactwo i wielowątkowość tematyki istnieje potrzeba dokumentacji działalności Żydów na rzecz kultury muzycznej Galicji. Istniejące prace (na przykład Muzyka we Lwowie a Żydzi Alfreda Plohna, opublikowana na łamach „Almanachu Żydowskiego” w 1936 r.) nie są wyczerpujące i wymagają pogłębienia.
Pomimo prowadzenia badań w tematyce kultury muzycznej Żydów w Galicji (np. w ostatnim czasie została obroniona praca doktorska autorstwa Sylwii Jakubczak-Ślęczki /Uniwersytet Jagielloński/, która do tej pory nie została wydana), z całą pewnością można stwierdzić, że brakuje na polskim rynku wydawniczym wieloautorskiej publikacji, a nawet serii publikacji, ze względu na obszerność i wielowątkowość materiału badawczego, która kompleksowo wypełni nadal istniejącą lukę. Wydaje się, że potrzeba zapoczątkowania na Uniwersytecie Rzeszowskim publikacji materiałów pokonferencyjnych, o której mowa, a więc w ośrodku wydawniczym znaczących prac poświęconych
Galicji, w tym działalności Żydów w Galicji (m.in. „Galicja, Studia i materiały”, autorskie prace dr hab. Wacława Wierzbieńca oraz prace pod jego redakcją, jak również wielotomowa seria „Musica Galiciana”) znajduje uzasadnienie.
Ocalenie od zapomnienia mniej lub bardziej zasłużonych Żydów (cele konferencji sprecyzowane w sekcji "cele i efekty projektu"), a w szczególności ukazanie wkładu znanych i mniej znanych artystów, kompozytorów, muzyków pochodzenia żydowskiego Lwowa i innych ośrodków Galicji, oraz ich wkład w rozwój kultury muzycznej tej części Europy, jest zadaniem niezwykle aktualnym.
Wartością konferencji jest udział badaczy z międzynarodowych ośrodków naukowych, którzy mając dostęp do różnych archiwaliów spoza terytorium byłej Galicji przyczynią się do powstania różnorakich opracowań naukowych (z wielu punktów widzenia), a tym samym do większej wartości planowanego projektu.
W założeniach projekt ma mieć wydźwięk międzynarodowy, regionalny i lokalny. Jego wyniki będą prezentowane w szerokiej przestrzeni społecznej na różnego typu spotkaniach i wykładach, mających na celu poszerzenie wiedzy w tematyce wkładu Żydów w rozwój kultury muzycznej Galicji, oraz kształtowania tolerancji, świadomości współczesnego społeczeństwa i poszanowania dla tradycji innych kultur.

 

Spot video promujący projekt