UR Journal of Humanities and Social Sciences - Rozwój czasopism naukowych

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

UR Journal of Humanities and Social Sciences

Redaktor naczelny czasopisma - prof. dr hab. Paweł Grata

Okres realizacji - 1.12.2022 - 30.11.2024

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca – Ministerstwo Edukacji i Nauki /Rozwój czasopism naukowych

Wartość projektu - 68 000,00 PLN
Wartość dofinansowania - 68 000,00 PLN

Opis projektu
Wsparcie otrzymane w ramach programu Rozwój czasopism naukowych umożliwi redakcji zwiększenie kompetencji w praktyce wydawniczej i edytorskiej, umożliwi zwiększenie wpływu czasopism na rozwój nauki, a także wpłynie na utrzymanie się w międzynarodowym obiegu naukowym W ramach rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich redakcja planuje przeznaczyć środki na udoskonalenie procedury antyplagiatowej poprzez zakup licencji na wykorzystanie usługi u międzynarodowego dostawcy rozwiązań, zakup numerów DOI, tłumaczenia i korekty językowej tekstów i abstraktów oraz wynagrodzenie redaktora naczelnego oraz sekretarza redakcji jako członków redakcji bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Powyższe działania umożliwią profesjonalizację procesu wydawniczego oraz spełnienie wymogów aplikacyjnych do wiodących baz referencyjnych. W zakresie działalności promocyjnej i upowszechniającej redakcja otrzymane środki zamierza przeznaczyć na rozwój i uaktualnienie bazy danych potencjalnych autorów i recenzentów oraz zapewnienie profesjonalnej obsługi e-marketingowej. Działanie to ma na celu zwiększenie rozpoznawalności czasopisma, upowszechnienie informacji o czasopiśmie oraz zapewnienie większej liczbę zagranicznych artykułów i recenzentów. W ramach rozwoju infrastruktury czasopismo zamierza uaktualnić stronę internetową, w tym zaimplementować automatyczne tłumaczenie strony, udoskonalić system do zarządzania redakcją (OJS) oraz zakupić hosting zewnętrzny dla zapewnienia mirrorowania zdeponowanych danych. Rozwój czasopisma na wszystkich wskazanych polach eksploatacji powinien docelowo zwiększyć liczbę przesyłanych do czasopisma tekstów oraz umożliwić ich ewaluację wydawniczą przez uznane w środowisku naukowym autorytety. Uaktualnienie strony i wdrożenie oprogramowania wydawniczego usprawni komunikację między autorami, redakcją, recenzentami oraz czytelnikami. Wdrożenie w/w rozwiązań umożliwi stworzenie i przesłanie w 2023 roku aplikacji do baz Scopus i WoS.