Tematy i Konteksty - Rozwój czasopism naukowych

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Tematy i Konteksty

Redaktor naczelny czasopisma - prof. dr hab. Marek Stanisz

Okres realizacji - 1.12.2022 - 30.11.2024

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca – Ministerstwo Edukacji i Nauki /Rozwój czasopism naukowych

Wartość projektu - 44 600,00 PLN
Wartość dofinansowania - 44 600,00 PLN

Opis projektu
Realizując projekt redakcja podejmie działania zmierzające do podniesienia liczby zagranicznych współpracowników (autorów i recenzentów), zwiększenia liczby artykułów w j. angielskim, rozszerzenia dostępności i cytowalności artykułów publikowanych w piśmie oraz poprawy praktyk wydawniczych i edytorskich (zwłaszcza dotyczących jakości merytorycznej i językowej artykułów anglojęzycznych). W tym celu redakcja wykona następujące działania: 1. Utrzyma w bieżącym użytkowaniu nowoczesną, dwujęzyczną stronę internetową w systemie OJS do zarządzania pracami redakcyjnymi, edytorskimi i wydawniczymi. 2. Zwiększy liczbę artykułów publikowanych w j. angielskim m.in. przez przygotowanie przekładów na j. ang. 4 artykułów (wyróżniających się poziomem naukowym i/lub tematyką mogącą zainteresować szerokie grono literaturoznawców zagranicznych); dodatkowo od nru 13(18)/2023 będzie zamieszczać artykuły w językach konferencyjnych w wydzielonym bloku. 3. Zleci przygotowanie przekładów na j. angielski streszczeń 4 artykułów naukowych. 4. Zleci wykonanie korekty artykułów i streszczeń w j. angielskim przez profesjonalnych redaktorów językowych – natywnych użytkowników j. angielskiego. 5. Podejmie działania promocyjne skierowane do przedstawicieli zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych reprezentujących literaturoznawstwo (kampania w mediach społecznościowych za pomocą narzędzi e-marketingowych; przygotowanie i upowszechnienie materiałów promujących pismo). 6. Zakupi pakiety numerów DOI na okres 2 lat. 7. Zakupi licencję na korzystanie z oprogramowania antyplagiatowego (w bazach polsko- i anglojęzycznych) i zweryfikuje oryginalność artykułów zgłoszonych do publikacji za pomocą tego narzędzia. Działania te podniosą stopień profesjonalizacji praktyk wydawniczych i edytorskich obowiązujących w redakcji pisma, umocnią jego rangę w międzynarodowym obiegu naukowym oraz zwiększą jego wpływ na rozwój nauki.