Galicja. Studia i materiały - Rozwój czasopism naukowych

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Galicja. Studia i materiały

Redaktor naczelny czasopisma - dr hab. Szczepan Kozak, prof. UR

Okres realizacji - 31.12.2022 - 30.12.2024

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca – Ministerstwo Edukacji i Nauki /Rozwój czasopism naukowych

Wartość projektu - 80 000,00 PLN
Wartość dofinansowania - 80 000,00 PLN

Opis projektu
Czasopismo ukazuje się regularnie od 2015 r., a wśród czasopism polskich i zagranicznych jest jedynym, skupiającym międzynarodowe środowiska naukowców zainteresowanych badaniami byłych ziem zaboru austriackiego oraz państw tworzących dawne Imperium Habsburgów. Rocznik ma charakter interdyscyplinarny – publikowane są teksty z historii, filozofii, nauk o kulturze i religii, literaturoznawstwa, nauk o sztuce. Czasopismo jest indeksowane w bazach ERIH Plus, BazHum, CEJSH, DOAJ, PBN oraz na platformie: Biblioteka Nauki. Stałą praktyką w czasopiśmie jest wykorzystywanie identyfikatorów DOI oraz ORCID.
Wsparcie otrzymane w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” umożliwi redakcji realizację strategii dalszego rozwoju obejmującą: dalsze umiędzynarodowienie (poprzez zwiększenie udziału autorów i recenzentów spoza Polski), upowszechnienie wyników badań na arenie międzynarodowej dzięki tłumaczeniu większej liczby tekstów na język obcy oraz indeksację w prestiżowych międzynarodowych bazach referencyjnych.
Realizacja celów w ramach przyznanego dofinansowania będzie obejmowała prace redakcyjne (wstępna kwalifikacja zgłoszonych tekstów; ocena merytoryczna; tłumaczenia części tekstów na język angielski; korekta artykułów naukowych i recenzyjnych; edytorskie przygotowanie tomu do upublicznienia) poprzez bezpośredni nadzór nad wszystkimi etapami prac, obejmujący wynagrodzenia dla wszystkich członków redakcji zaangażowanych w realizację projektu na poziomie merytorycznym, tj. 17% kosztów. W ramach finansowania najwięcej kosztów, czyli 58% generują działania związane z umiędzynarodowieniem rozumianym jako: upowszechnienie wyników badań publikowanych na łamach czasopisma w obszarze międzynarodowym poprzez zwiększenie udziału tekstów w języku obcym (np. angielskim) tak, by stanowiły one od 30% do 50% działu ARTYKUŁY I ROZPRAWY. W ramach działań związanych z utrzymaniem wysokiego poziomu merytorycznego zapewniona będzie weryfikacja i korekta artykułów naukowych i zakup licencji na program antyplagiatowy. W dalszej kolejności redakcja zamierza skupić się na działaniach mających na celu popularyzację pisma przez serwisy społecznościowe, stronę internetową oraz szeroko rozumianą promocję w m.in w obszarze międzynarodowym (np. zwiększając cytowalność poprzez rejestrację w prestiżowych bazach czasopism).
Upowszechnianie publikacji naukowych zamieszczanych w czasopiśmie w otwartym dostępie możliwe będzie poprzez: 1. Otwarty dostęp na stronie internetowej czasopisma. 2. Popularyzacja w mediach społecznościowych (Facebook). 3. Repozytorium Biblioteki UR. 4. Repozytorium cyfrowe Biblioteki Narodowej (publiczne udostępnianie opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń - w tym bez ograniczeń technicznych lub zabezpieczeń technicznych - w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica). 5. Bazy referencyjne Baz-Hum, CEJSH, DOAJ, ERIH PLUS, BIBLIOTEKA NAUKI (docelowo zaś SCOPUS i Web of Science). 6. Wersja papierowa dystrybuowana przez Wydawnictwo UR. 7. Organizowanie międzynarodowych sympozjów i spotkań naukowych. 8. Indywidualna działalność członków redakcji i autorów. 9. Portale internetowe np. Academia.edu; ResearchGate.