Central European Congress of Modernization. History-Media-Culture

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

Central European Congress of Modernization. History-Media-Culture

 

Kierownik - dr Jarosław Kinal

Okres realizacji - 1.10.2023 - 30.09.2025

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca – Ministerstwo Edukacji i Nauki / Doskonała Nauka II

Wartość projektu - 243 400,00 PLN
Wartość dofinansowania - 218 900,00 PLN

Opis projektu
Celem projektu jest organizacja i realizacja Środkowoeuropejskiego Kongresu Modernizacji poświęconego procesom modernizacji zachodzącym na przestrzeni dziejów w ujęciu interdyscyplinarnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Integralną częścią realizacji projektu będzie publikacja wyników zaprezentowanych podczas wydarzenia wystąpień w formule otwartego dostępu w wersji cyfrowej na dedykowanej dla tego wydarzenia platformie internetowej oraz w wersji drukowanej w postaci recenzowanych monografii opublikowanych w językach polskim oraz angielskim. Wydarzenie ma na celu integrację środowisk naukowych zajmujących się historią gospodarczą i społeczną, ekonomią, naukami o kulturze i religii, naukami o komunikacji społecznej i mediach oraz filozofii i pedagogiki z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, tj. Polski, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier, Ukrainy oraz państw bałkańskich, ze szczególnym uwzględnieniem badaczy zajmujących się problematyką zachodzących w regionie procesów modernizacji gospodarczej i społecznej oraz identyfikowalnych w Europie Środkowej i Wschodniej ścieżek rozwoju w zakresie historii, kultury oraz mediów. Celem dodatkowym wydarzenia jest nawiązanie relacji formalnych oraz wypracowanie podczas warsztatów projektowych będących częścią Kongresu wspólnych pól współpracy. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie dwudniowego spotkania naukowego w formie hybrydowej (z możliwością uczestnictwa stacjonarnego i online) oraz publikacja dwóch monografii naukowych będących rezultatem prac Kongresu.

Strona internetowa projektu