W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX - XXI wieku

 

W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX - XXI wieku

 

Kierownik - prof. dr hab. Paweł Grata

Okres realizacji - VI 2018 – VI 2024

Wartość dofinansowania - 1 365 819,00 PLN

Instytucja finansująca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Szlakami Polski Niepodległej

Opis projektu
Projekt ma na celu prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań nad dokonaniami wolnych Polaków oraz Niepodległej Polski na drodze ku modernizacji gospodarczej i społecznej. Ich zakres obejmuje okres szeroko rozumianego tworzenia i budowy nowoczesnego społeczeństwa, poczynając od zdobywania niepodległości, poprzez Niepodległą Drugą Rzeczpospolitą, trudne czasy okupacji i realnego socjalizmu, aż po współczesną nam wolną Polskę. Celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionych badań, ich opublikowanie oraz upowszechnienie wiedzy na temat polskich osiągnięć modernizacyjnych ostatnich stu kilkudziesięciu lat. Osiągnięć, które scalały tożsamość narodową Polaków, stawały się orężem w ich walce z zaborcami, pozwalały budować własne państwo i wypełniać je treścią w najbardziej elementarnych płaszczyznach życia społecznego, a następnie przetrwać lata okupacji oraz stalinowskiego totalitaryzmu, a także tzw. realnego socjalizmu. Osiągnięć, które w ciągu ostatnich prawie trzech dekad przyniosły modernizację i realne aspirowanie Polski do znalezienia się w grupie najlepiej rozwiniętych państw świata.
Zakres prowadzonych badań jest niezwykle szeroki zarówno pod względem merytorycznym, jak i chronologicznym oraz terytorialnym. Zróżnicowany charakter materiału źródłowego wymaga udziału w projekcie wielu naukowców specjalizujących się w różnych dyscyplinach i obszarach naukowych. W zespole projektowym znaleźli się badacze zarówno z obszaru nauk humanistycznych, jak i społecznych. Ich pracę uzupełniają naukowcy, biorący udział w organizowanych w ramach projektu tematycznych konferencjach naukowych pod wspólnym tytułem „Oblicza polskiej modernizacji” poświęconych polskim dokonaniom społecznym i gospodarczym od końca XIX do początku XXI wieku. Efektem każdej z konferencji jest monografia stanowiąca znaczący wkład do istniejącego stanu wiedzy na temat problemów badawczych będących jej przedmiotem. Do udziału w realizacji projektu zaproszone zostały również Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, które wspomagają jego realizację w obszarach stanowiących pola zainteresowań członków obu stowarzyszeń.
Z punktu widzenia celów projektu niezwykle istotne są zarówno jego wymierne efekty naukowe, jak też popularyzatorskie, źródłoznawcze oraz wspomagające dalsze badania. Znajdują się wśród nich seria monografii naukowych, a także w dużym stopniu nastawiony na upowszechnianie i popularyzację, dostępny na portalu internetowym i stanowiący kompendium wiedzy na temat gospodarczych i społecznych osiągnięć Polski i Polaków obszerny, obejmujący ok. 1,8 tys. haseł, słownik historyczny im poświęcony. Czynnikiem wspierającym dalsze badania w materii będącej przedmiotem projektu będzie przygotowana w jego ramach bibliografia polskich dokonań gospodarczych i społecznych, zaś uzupełnieniem całości wydawnictw związanych z projektem stanie się edycja źródeł. Powstanie w ten sposób spójny i unikatowy zasób wiedzy mogący stać się dzięki swej wartości naukowej punktem wyjścia do dalszych badań nad poszczególnymi kwestiami stanowiącym przedmiot badań w ramach projektu.


Strona internetowa projektu