Współpraca

 

            Strategia rozwoju Instytutu Sztuk Pięknych KNH obejmuje działalność szeroko pojętej współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Lista interesariuszy zewnętrznych zawiera podmioty, z którymi współpraca układa się na zadawalającym poziomie. W zależności od specyfiki poszczególnych zakładów realizowana jest współpraca w formie adekwatnych inicjatyw (projektów, staży dla studentów, praktyk zawodowych, wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów, spotkań tematycznych, szkoleń).

Od wielu lat ISP (wcześniej jako Wydział Sztuki) zawiera porozumienia z interesariuszami zewnętrznymi. Strony w tych porozumieniach zobowiązują się do współpracy w zakresie realizowanego przez Instytut procesu dydaktycznego. Do najistotniejszych elementów współpracy należą: opiniowanie programów studiów, w tym celów i efektów kształcenia oraz planów studiów w kontekście wymogów rynku pracy, organizacja oraz sprawowanie opieki nad praktykami objętymi programem studiów według obowiązujących zasad, podejmowanie wspólnej realizacji projektów i prac naukowo-badawczych, współdziałanie z Instytutem w zakresie monitorowania karier zawodowych absolwentów, poprzez udzielanie Informacji na temat ich zatrudnienia przez partnera lub inne jego podmioty, systematyczny kontakt z władzami Instytutu, mający formę tematycznych spotkań w zakresie tworzenia nowych oraz doskonalenia prowadzonych przez Instytut programów kształcenia, zwiększenie szans studentów do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Na przestrzeni lat ISP współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Instytut Sztuk Pięknych intensyfikuje swoje działania w kierunku współpracy z interesariuszami z różnych środowisk. Pierwszą grupą są Instytucje kultury, ośrodki akademickie i naukowe. Drugą grupą są instytucje administracji samorządowej. Trzecią grupę stanowią firmy i przedsiębiorstwa prywatne, w których studenci realizują praktyki zawodowe, a pracownicy projekty naukowe. Dużą rolę w tym obszarze odgrywają fundacje i stowarzyszenia. W ramach tych działań są realizowane badania naukowe kadry Instytutu oraz studentów, realizowane są warsztaty tematyczne, pokazy, plenery i konferencje, aukcje charytatywne, działalność związana ze wspieraniem osób z niepełnosprawnością, wolontariaty, realizacje prac dyplomowych, rozszerzenie zakresu tematycznego przedmiotów o wiedzę i umiejętności specjalistów z wybranej branży.

Wśród interesariuszy zewnętrznych są m.in. takie instytucje, ośrodki, firmy i inne podmioty, jak: Geyer & Hosaja Sp. z o.o., ZiKE Labs, Fundacja BRUNO, Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla dzieci, Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Zespół Szkół Plastycznych, Radio Rzeszów, Radio VIA, TVP Rzeszów, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów UR, Osiedlowy Dom Kultury Pobitno, Osiedlowy Dom Kultury Staromieście, Studio Reklamy 24, Galeria Sztuki MOK z Dębicy, Młodzieżowy Dom Kultury, Wojewódzki Dom Kultury, Pracownia Reklamy, Foto - Ceramika S.C., Drukarnia EUROPRINT, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Warszawa; The Polish Catholic Mission in Swindon, Sacred Heart Roman Catholic Church in Swindon (Wielka Brytania); Muzeum w Gliwicach, Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie, Fundacja rozwoju społeczno-gospodarczego, INWENCJA, Centrum Doradztwa Gospodarczego, CUNA, Galeria Marzenie, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Muzeum Otto Herman Galeria Alkotohaz.