Pracownia

Pracownia Rzeźby

  • Prowadzący:
    - dr hab. Agnieszka Jankowska, prof. UR
    - dr hab. Józef Jerzy Kierski, prof. UR
    - dr Katarzyna Woźniak, adiunkt
    - mgr Anna Kamycka

W pracowniach prowadzone są zajęcia dla studentów kierunku sztuki wizualne z propedeutyki przedmiotu „ rzeźba” dla 1 roku oraz dla wszystkich studentów studiów I i II stopnia, którzy wybrali specjalność „ Formy Przestrzenne”. Zajęcia z przedmiotu „ rzeźba” prowadzone są również dla 1 roku kierunku grafika.

W ramach propedeutyki 1 roku kierunku sztuki wizualne i 1 roku kierunku grafika, studenci zaznajamiają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi sztuki rzeźbiarskiej i warsztatu rzeźbiarskiego- techniki, właściwości materiałów rzeźbiarskich, podstawowe narzędzia itp. Studenci realizują zadania i ćwiczenia oparte głównie pracy z modelem- studium głowy, studium postaci ( w tym aktu), studium dłoni. Realizując te zadania, rozwijają umiejętność obserwacji modela, poznają proporcje ciała, a przede wszystkim nabywają umiejętności posługiwania się

podstawowym materiałem do modelowania – gliną ceramiczną, a także poznają narzędzia do pracy w tym materiale. Poznają także technikę odlewu gipsowego rzeźby- podstawową metodę utrwalenia rzeźby. Realizując tematy bez udziału modela rozwijają swoją wyobraźnię , kreatywność, projektując kompozycje na zadany temat .

Na 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia podstawowym założeniem programowym jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej, artystycznej wrażliwości studenta .W oparciu o pogłębioną wiedzę, świadomość możliwości wyrazowej bryły, linii, faktury, światłocienia, kontrastu form , jako elementów wzbogacających ekspresję i dramaturgię kompozycji realizują prace z większą swobodą twórczą. Tym samym wyzwalają w sobie więcej ekspresji, kształtując zręby własnej osobowości twórczej, poznają swoje możliwości realizacyjne przy określaniu tematu artystycznej pracy dyplomowej licencjackiej, czy magisterskiej.

Dyplom z form przestrzennych, złożony z prac rzeźbiarskich o tematyce i formie zaproponowanej przez studenta i zatwierdzonej przez wykładowcę, jest ostatnim etapem wieńczącym studia oraz potwierdzeniem efektów Jego uczenia się.

Fakt ten stanowi podsumowanie nabytych umiejętności ,przed podjęciem pierwszego etapu samodzielnej pracy twórczej.

Integralną częścią kształcenia jest możliwość realizacji zadań w pracowniach technik rzeźbiarskich- ceramicznej oraz kamienia i drewna. Tutaj, poza możliwością poznania technologii można również realizować prace dyplomowe w wybranej technologii.