O Instytucie

 

   Wydział Sztuki prowadzi stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na dwóch kierunkach:

Sztuki Wizualne - studia pierwszego stopnia (3-letnie)

Specjalności:

  • Malarstwo i Rysunek
  • Formy Projektowe i Multimedia
  • Grafika Komputerowa

 

Sztuki Wizualne - studia drugiego stopnia (2-letnie)

Specjalności:

  • Malarstwo i Rysunek
  • Formy Projektowe i Multimedia

Grafika - studia jednolite magisterskie (5-letnie)

(Pracownie: Druku Cyfrowego, Wypukłego, Płaskiego, Wklęsłego, Grafiki Projektowej)

Malarstwo - studia jednolite magisterskie (5-letnie)

    Instytut Sztuki jest dynamicznie rozwijającą się placówką Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzącą działalność artystyczną, naukową i dydaktyczną. Jej istnienie sprzyja kształtowaniu artystycznej tożsamości przyszłych twórców, a jednocześnie pobudza do szerszego spojrzenia na aktualne zjawiska zachodzące w obszarze współczesnej sztuki.

    Jednostka powstała w 1995 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Utworzono Zakład Wychowania Plastycznego, który stał się częścią składową Instytutu Pedagogiki w ramach Wydziału Pedagogicznego. Studenci na kierunku pedagogika uzyskali możliwość wyboru specjalności: wychowanie plastyczne. Były to studia 3-letnie zawodowe dzienne. Rok 1997 był przełomowy dla Zakładu, który przekształcił się w Instytut Wychowania Plastycznego. Zaistniała potrzeba powołania nowego kierunku z uwagi na wzrastające zainteresowanie młodzieży z regionu chcących podjąć studia o takim profilu, a badania dotyczące poziomu kształcenia plastyki szkół podstawowych województwa rzeszowskiego wykazały znaczące braki w kwalifikacjach nauczycieli. W kolejnym roku akademickim Instytut uzyskał prawa do 5-letnich studiów magisterskich.

     Od października 1999 roku IWP kształci młodzież również w systemie zaocznym, a także zgodnie z reformą szkolnictwa podstawowego  uruchomił 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej dla osób posiadających dyplom magisterskich studiów pedagogicznych. Wszystko to zaowocowało dalszymi zmianami – przekształcenie się w Instytut Sztuk Pięknych i od roku akademickiego 1998/1999 otrzymaniem siedziby w Krasnem k. Rzeszowa. W roku 2008 uchwałą Senatu UR, ISP wydzielił się ze struktur Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego  i w jego miejsce został utworzony Wydział Sztuki, który w 2014 roku pozyskał nową siedzibę przy al. Mjr. W. Kopisto. Dzięki temu stał się bardziej widoczny i rozpoznawalny dla lokalnego środowiska.

     Dyrektorami  Instytutu Sztuk Pięknych, a następnie dziekanami Wydziału Sztuki byli kolejno: prof. Stanisław Górecki, prof. Tadeusz Nuckowski, prof. Irena Popiołek-Rodzińska, prof. Jadwiga Szmyd-Sikora, dr hab. Józef Jerzy Kierski, prof. UR, dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR.

     1 października 2019 roku, zgodnie z zapisami Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r., decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego został powołany Instytut Sztuk Pięknych w ramach Kolegium Nauk Humanistycznych.