prof. dr hab. Tadeusz Boruta

 

Tadeusz Boruta (ur. 1957 r. w Krakowie)
artysta malarz, teoretyk, kurator wystaw, profesor zatrudniony w UR. Członek PAU. Absolwent ASP w Krakowie. W latach 80. twórca niezależnych wystaw antyreżimowych. Prezentował prace na ok. 450 wystawach w kraju i za granicą, Dzieła, m.in. w zbiorach: Muzeum Narodowego (w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu); w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki; Muzeum Śląskim w Katowicach; Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w muzeach Rzeszowa, Radomia, Tarnobrzega. Twórca polichromii, witraży i obrazów w 9 obiektach sakralnych. Autor tekstów i 3 książek o sztuce. Laureat nagród artystycznych i odznaczeń.

Tadeusz Boruta (born 1957 in Krakow)
Painter, theoretician, curator of exhibitions, professor employed at the UR. Member of the PAU. Graduate of the Academy of Fine Arts in Cracow. In the 1980s the creator of independent anti-regime exhibitions. Presented works at about 450 exhibitions at home and abroad, Works, among others, in collections: National Museum (Gdansk, Krakow, Warsaw, Wroclaw); Zachęta National Gallery of Art; Silesian Museum in Katowice; Upper Silesian Museum in Bytom, museums in Rzeszow, Radom, Tarnobrzeg. Creator of polychromies, stained glass and paintings in 9 sacral objects. Author of texts and 3 books on art. Winner of art awards and decorations.

 

T. Boruta „Jak namalować obraz? (abstrakt)

Od czasów starożytności powstawały traktaty malarskie wskazujące jak warsztatowo poradzić sobie w pracy nad obrazem. Wiele z nich mogłyby uczyć współczesnych studentów malarstwa. Warto niektóre z nich przypomnieć i zadać pytanie, czy w dzisiejszej praktyce malarskiej i dydaktyce artystycznej mają one jeszcze zastosowanie. Trzeba mieć jednak świadomość, że na przestrzeni wieków, na kształt sztuki o wiele istotniejszy wpływ miały konteksty kulturowo-cywilizacyjne, a zwłaszcza dominujące idee, które to determinowały zarówno formę dzieł jak i ich tematykę oraz sferę wyrazową. Tak jest i teraz. Współczesna kultura stoi przed nowymi wyzwaniami, na które istotne piętno wywiera rewolucja informacyjno-komunikacyjna oraz cyfrowa. Szczególnie intensywnie rozwijane są „samouczące się” algorytmy stosowane w sztucznej inteligencji (IA) oraz robotyzacja pozwalające na swobodne stosowanie ich w twórczości artystycznej zarówno przez profesjonalistów jak i niezliczone rzesze amatorów. Ta nowa sytuacja stawia szereg pytań, które być może prowadzą do potrzeby redefiniowania pojęć związanych z twórczością artystyczną jak i podmiotu tworzącego.

 

T. Boruta 'How to paint a picture? (abstract) Since antiquity, painting treatises have been written indicating how to workshop a painting. Many of them could teach contemporary painting students. It is worth recalling some of them and asking whether they are still applicable in today's painting practice and art didactics. However, it is important to be aware that over the centuries, the shape of art has been much more influenced by cultural and civilisational contexts, especially the dominant ideas that determined both the form of the works and their subject matter and sphere of expression. This is still the case today. Contemporary culture is facing new challenges, which are being significantly influenced by the information, communication and digital revolution. Particularly intensively developed are the 'self-learning' algorithms used in artificial intelligence (IA) and robotisation that allow them to be freely applied to artistic creation by both professionals and countless amateurs. This new situation raises a number of questions that perhaps lead to the need to redefine concepts related to artistic creation as well as the subject of creation.