prof. dr hab. Jadwiga Sawicka

 

Jadwiga Sawicka (ur. 1959) –Tworzy obrazy, fotografie, obiekty, instalacje tekstowe, również w przestrzeni publicznej. Interesuje ją to, w jaki sposób język formatuje nasze myślenie, relacja między tekstem i obrazem, związki między sztuką i literaturą. 

Miała wystawy indywidualne m.in. w Galerii Foksal i w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, w Bunkrze Sztuki w Krakowie, w Atlasie Sztuki w Łodzi, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie i w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Brała udział w licznych wystawach problemowych w kraju oraz w prezentacjach polskiej sztuki za granicą. Realizacje w przestrzeni miejskiej w Krakowie, Warszawie, Toruniu, Lublinie, Łodzi, Tarnowie, Białymstoku, Paryżu, Wiedniu, Berlinie, Kijowie i w Odessie.

Jej prace znajdują się kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

Była kuratorką wystaw interdyscyplinarnych, m.in. „Sen jest drugim życiem” i „Róża jest różą” w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie, „Nowe ilustracje” w Galerii Arsenał w Białymstoku, „Życie. Instrukcja” w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, „Krzyczałem, a kiedy krzyczałem, pękały rzeczy cenne” w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. Od 2019 wspólnie z Lilą Kalinowską realizują interdyscyplinarny projekt w przestrzeni miejskiej Przemyśla „Centrum światów jest tutaj”.

Pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, mieszka w Przemyślu. Jest laureatką Nagrody im. Katarzyny Kobro (2015). 

https://jadwiga-sawicka.pl/

https://secondaryarchive.org/artists/jadwiga-sawicka/


Born in 1959 Jadwiga Sawicka creates paintings, photographs, objects and text-based installations, also in public space. She is interested in how language formats our thinking, the relationship between text and image, the relationship between visual art and literature. She has had solo exhibitions at, among others, Galeria Foksal and the Zachęta National Gallery of Art in Warsaw, Bunkier Sztuki in Kraków, Atlas Sztuki in Łódź, the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw and the Museum of Contemporary Art MOCAK in Kraków. 

She has taken part in numerous group exhibitions in  art institutions in Poland and in presentations of Polish art abroad. Her works can be found in the collections of, among others, the National Museum in Kraków, the National Museum in Warsaw, Museum of Art in Łódź, MOCAK Museum of Contemporary Art in Kraków, Museum of Modern Art in Warsaw. She has curated interdisciplinary exhibitions including  “A Dream is a Second Life” , “A Rose is a Rose”  at the Biuro Wystaw Artystycznych in Tarnów, “New Illustrations” at the Arsenał Gallery in Białystok, “Life. Instruction” at the Zachęta National Gallery of Art in Warsaw, “I shouted, and when I shouted, precious things broke” at the Günter Grass Gallery in Gdańsk. From 2019, together with Lila Kalinowska, they are curating an interdisciplinary project in the urban space of Przemyśl "The centre of worlds is here". 

She works at the Institute of Fine Arts at the University of Rzeszów and lives in Przemyśl. She is a laureate of the Katarzyna Kobro Award (2015). 

https://jadwiga-sawicka.pl/

https://secondaryarchive.org/artists/jadwiga-sawicka/


Jadwiga Sawicka 

Co może artyst/ka? O relacjach z rzeczywistością i pożytkach z poszerzania pola działań. 

Krótki przegląd wybranych postaw i modeli funkcjonowania artystów i artystek we współczesnym społeczeństwie. Czy mają poczucie sprawczości? Czy sztuka relacyjna i artywizm to skuteczna taktyka, aby zmieniać świat? Czy język sztuk wizualnych wystarcza, aby mówić o współczesnym świecie i jego problemach?  

What can an artist do? On the relationship with reality and the benefits of expanding the field of action. 

A brief overview of selected attitudes and models of how artists function in contemporary society. Do they have a sense of agency? Are relational art and artivism effective tactics to change the world? Is the language of visual arts sufficient to talk about the contemporary world and its problems?