Aleksandra Djukić

 

Aleksandra Djukic (Đukić) urodziła się w 1997 roku w Belgradzie w Serbii. W 2021 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych w Belgradzie. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Sztuk Pięknych na kierunku Malarstwo. Jej prace poświęcone są badaniom tradycyjnych technik malarskich. Jej ideą jest łączenie współczesności i tradycji w swoich obrazach. Jej badania doktoranckie poświęcone są mitowi Narcyza, symbolom i kwestiom psychologicznym. Miała sześć wystaw indywidualnych w Serbii i ponad 20 wystaw zbiorowych w Serbii i za granicą (Chorwacja, Polska, Belgia). Zdobyła kilka nagród i wyróżnień za swoją pracę. Jako doktorantka pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych jako stażystka. W latach 2018-2021 była wolontariuszką w Muzeum Narodowym w Belgradzie. Od 2021 roku pracuje jako malarka/animatorka w studiu animacji DigitalKraft przy produkcji BreakThru Films „The Peasants”. Aleksandra uczestniczyła w kilku rezydencjach artystycznych i programach Erasmus+. 

 

Aleksandra Djukic (Đukić) was born in 1997 in Belgrade, Serbia. She completed her master’s degree in 2021 at Faculty of Fine Arts in Belgrade. Aleksandra is currently a doctoral student at the Faculty of Fine Arts, majoring in Painting. Her works are dedicated to the research of traditional painting techniques. Her idea is to combine contemporary and traditional in her paintings. Her doctoral research is devoted to the myth of Narcissus, symbols and psychological issues. She had six solo exhibitions in Serbia and over 20 group exhibitions in Serbia and abroad (Croatia, Poland, Belgium). She has won several awards and recognitions for her work. As a doctoral student, she works at the Faculty of Fine Arts as a student intern. From 2018 to 2021, she was a volunteer custodian at the National Museum in Belgrade. Since 2021, she has been working as a painter/animator in the animation studio DigitalKraft, on the BreakThru Films production „The Peasants“. Aleksandra participated in several Art Residencies and Erasmus+ programs. 

 

Portret Narcyza 

Narcyz jako symbol, mit i koncepcja psychologiczna 

Uwagi wstępne: 

Dlaczego Narcyz jest tematem mojego projektu doktorskiego? 

Znaczenie koloru niebieskiego: 

Dlaczego wybrałem niebieski jako główny kolor w moich pracach? 

Znaczenie koloru niebieskiego w historii sztuki. 

Znaczenie symboliczne i językowe. 

Narcyz jako symbol: 

Jakie są niektóre z symboli reprezentowanych przez narcyza? 

Narcyzm i sztuka: 

Przykłady z historii sztuki. 

Narcyz jako reprezentacja miłości własnej: 

Mit o Narcyzie. 

Dlaczego ten mit jest tak ważny i jak odnosi się do mojej pracy? 

Psychologiczny profil narcyza: 

Krótki opis zaburzenia psychologicznego. 

Metody eksploracji artystycznej: 

Techniki używane do wizualnej prezentacji moich prac. 

Dlaczego użyłem złota w moich pracach? 

Dlaczego maluję na lustrach? 

Przejście od płótna do lustra i przejście od motywów kwiatowych do portretów. 

Oczekiwane wyniki badań: 

Krótki opis pomysłu na zaprezentowanie tych prac na wystawie doktorskiej 

 

Portrait of Narcissus
Narcissus as a Symbol, Myth, and Psychological Concept

Opening Remarks:
Why Narcissus as the theme of my PhD project?


The Significance of Blue Color:
Why did I choose blue as the main color in my works?
The importance of blue color in art history.
Symbolic and linguistic meanings.

Narcissus as a Symbol:
What are some of the symbolisms represented by the narcissus?

Narcissism and Art:
Examples from art history.

Narcissus as a Representation of Self-Love:
The Myth of Narcissus.
Why is this myth so significant and how does it relate to my work?

Psychological Profile of a Narcissist:
Brief description of the psychological disorder.

Methods of Artistic Exploration:
Techniques used for visual presentation of my work.
Why did I use gold in my works?
Why do I paint on mirrors?
Transition from canvas to mirror and transition from floral motifs to portraits.

Expected Research Results:
Brief description of the idea for presenting these works at the doctoral exhibition.

Aleksandra Djukic
May 202