ks. dr Paweł Batory

 

PAWEŁ BATORY
Ur. w 1979, pochodzi z Gorlic. Historyk sztuki, doktor nauk o sztuce, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie i Diecezjalny Konserwator Zabytków, wykładowca historii sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim i w Wyższym Seminarium Duchownym, ksiądz diecezji rzeszowskiej. Popularyzator wiedzy o sztuce poprzez liczne teksty i okolicznościowe wykłady. Interesuje się sztukami wizualnymi, filmem i literaturą.  

Born in 1979, comes from Gorlice. Art historian, doctor of art sciences, director of the Diocesan Museum in Rzeszow and Diocesan Conservator of Monuments, lecturer in art history at the University of Rzeszow and the Higher Seminary, priest of the Rzeszow Diocese. Popularizer of knowledge about art through numerous texts and occasional lectures. He is interested in visual arts, film and literature.  


Bazgroły, litery, słowa, cytaty: Cy Twombly i język. 

 Cy Twombly był głęboko zafascynowany językiem i przez całą swoją karierę w sposób istotny włączał słowa, napisy i odniesienia literackie do swoich dzieł sztuki. Jego obrazy i rzeźby często zawierały zapisane odręcznie wyrazy, frazy oraz fragmenty literatury, zarówno starożytnej (Safona, Wergiliusz, Owidiusz), jak i współczesnej (Rilke, Mallarmé). Napisy te nie pełniły jedynie funkcji dekoracyjnej, ale były integralną częścią kompozycji wizualnych, zacierających granice między tekstem a obrazem. 

Napisy w pracach Twombly'ego są często trudne do rozszyfrowania ze względu na to, że artysta stosował niewyraźny zapis, a nawet gryzmoły. Ta nieodgadnioność dodaje element tajemniczości i zachęca widza do aktywnego zaangażowania się w pracę, poprzez dekodowanie fragmentów tekstu odnalezionych wśród abstrakcyjnych gestów i znaków. 

Referat zaprezentuje różnorakie sposoby użycia pisma i języka w twórczości tego wybitnego twórcy. 

 

Scribbles, letters, words, quotations: Cy Twombly and language. 

Cy Twombly had a deep fascination with language and extensively incorporated words, inscriptions, and literary references into his artworks throughout his career. His paintings and sculptures often featured handwritten words, phrases, and excerpts from classical literature (Sappho, Virgil, Ovid) as well as modern writers (Rilke, Mallarmé). These inscriptions were not mere decorations but integral parts of the visual compositions, blurring the lines between text and image. 

 The inscriptions in Twombly's works are often challenging to decipher due to his intentionally scrawled and obscured handwriting. This inscrutability adds an element of mystery and invites the viewer to engage actively with the work, decoding the textual fragments amidst the abstract gestures and marks. 

 The paper will present various ways in which writing and language are used in the work of this outstanding artist.