dr Karolina Niwelińska

 

Karolina Niwelińska
Urodzona w 1978 roku w Krakowie. Studiowała Filologię Szwedzką na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Architekturę Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tworzy filmy, animacje, fotografie, obiekty, instalacje, projekty graficzne i przestrzenne.

Born in 1978 in Krakow. She studied Swedish Philology at the Jagiellonian University and Interior Design at the Academy of Fine Arts in Krakow. Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage in Poland. Currently works as an assistant professor at the Institute of Fine Arts of the University of Rzeszow. Creates films, animations, photographs, objects, installations, graphic and spatial designs.

Eksperyment językowy. Kod i obraz
Język, kod i obraz jako trzy fundamentalne elementy, które kształtują sposób, w jaki postrzegamy i komunikujemy się ze światem. Jak można zdefiniować język i czym jest eksperyment językowy? Obrazowość tekstu. Język kodu jako narzędzie w rękach artysty służące do tworzenia innowacyjnych i wciągających doświadczeń. Naukowe podstawy w realizacji artystycznej wspomagające proces twórczy. Interaktywna forma eseju wizualnego. 


Language Experiment: Code and Image

Language, code and image as three fundamental elements that shape the way we perceive and communicate with the world. How can language be defined and what is a language experiment? Imagery of the text. Code language as a tool in the hands of an artist to create innovative and engaging experiences. Scientific foundations in artistic implementation supporting the creative process. An interactive form of visual essay.