dr Jakub Woynarowski

 

dr Jakub Woynarowski – artysta wizualny, projektant oraz kurator. Absolwent i wykładowca ASP w Krakowie, gdzie prowadzi Pracownię Rysunku Narracyjnego oraz kurs z zakresu Kultury Wizualnej. Realizuje projekty z pogranicza teorii i praktyki wizualnej. Twórca koncepcji artystycznej wystawy w Pawilonie Polskim podczas 14. Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji (2014). Laureat Paszportu Polityki (2015) w kategorii sztuk wizualnych.

Jakub Woynarowski, PhD, combines the activity of an artist, designer and independent curator. He is a graduate of the Academy of Fine Arts in Cracow, where he currently teaches at the Narrative Drawing Studio and conducts a seminar on Visual Culture. He carries out projects that combine theory and visual practice. He was an author of the artistic concept of the Polish Pavilion at the 14th Biennale of Architecture in Venice (2014). In 2015 he received the prestigious Passport award given by weekly magazine “Polityka” in the visual arts category.


ABSTRAKT

„Novus Ordo Seclorum: atlas wizualny w ruchu”
W swoim wystąpieniu autor odnosi się do własnych działań artystycznych i kuratorskich, związanych z konstruowaniem alternatywnej opowieści na temat dziejów sztuki. Realizowany przez niego projekt „Novus Ordo Seclorum” koncentruje się na poszukiwaniach związków pomiędzy dokonaniami artystycznej awangardy XX wieku a zjawiskami z obszaru sztuki dawnej. Oś dygresyjnej i nielinearnej narracji stanowi nieustannie rozbudowywana mapa śledztwa – wieloelementowa kompilacja grafik, kolaży, fotomontaży i diagramów. Tę otwartą strukturę dopełnia element performatywny w formie „lekcji bez słów”, przybliżających odbiorcom mechanizmy tworzenia atlasów wizualnych, wpisujących się w tradycję zapoczątkowaną przez Aby’ego Warburga w jego projekcie „Mnemosyne”.


"Novus Ordo Seclorum: visual atlas on the move"
In his presentation, the author refers to his own artistic and curatorial activities connected with constructing an alternative narrative about the history of art. His project entitled "Novus Ordo Seclorum" focuses on investigation of relationships between achievements of 20th century art Avant-Garde and phenomena from the area of old art. The axis of the digressive and non-linear narration is constituted by an incessantly extended map of investigation – a multi-element compilation of prints, collages, photomontages, and diagrams. This open structure is supplemented by a performative element in the form of ‘lessons without words’, acquainting the recipient with mechanisms for creating visual atlases inscribed in a tradition initiated by Aby Warburg’s "Mnemosyne" project.