dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR

 

AGNIESZKA LECH-BIŃCZYCKA 

BIOGRAM:
Urodzona w 1984 roku. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych, specjalizacja: grafika warsztatowa (wklęsłodruk). Dyplom z wyróżnieniem w 2008 roku w pracowni Prof. Włodzimierza Kotkowskiego. Stypendystka Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza (2008). W 2011 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od roku 2012 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2020 roku na stanowisku profesora UR w Instytucie Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi wykłady z historii grafiki oraz zajęcia w pracowni druku wklęsłego. Brała udział w ponad 190 wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą. Autorka tekstów i artykułów o grafice i jej historii publikowanych w roczniku „Warstwy”; artykułu „Autoportret - narzędzie potwierdzenia tożsamości czy dowód jej braku?” (w:) „Człowiek - podmiot - osoba. Eseje z filozofii człowieka”, Rzeszów 2019, jak również wykładów m.in. z okazji 100 rocznicy urodzin Jerzego Panka. Jerzy Panek - Grafik z Tarnowa, Muzeum w Tarnowie (2018) oraz „Melanż z akwafortą - historia kilku związków” na 2 Ogólnopolskim Sympozjum Grafiki Artystycznej „Przestrzenie Grafiki - Koegzystencja”, Rzeszów 2016. Współorganizatorka konferencji „Inspiracje japońskie w grafice” (Instytut Sztuk Pięknych UR 2023). 

 

BIOGRAPHICAL NOTE:
Born in 1984. Studied at the Department of Art at Rzeszow University, finished get a first in 2008 under Prof. W. Kotkowski’s plate printing lab. 2008/2011 doctorate at the Academy of Fine Arts in Krakow under Prof. Henryk Ożóg. 2008 scholarship from the Tadeusz Kulisiewicz’s Foundation. 2012 an assistant Professor, 2020 an associate Professor in the Workshop Graphics of Institute of Fine Arts at Rzeszow University, where she runs the history of graphic art lectures and printmaking courses. Since 2009 she has been participating actively in reviews and festivals of graphics in Poland and abroad. She practises graphic art, mostly metal techniques and self-devised ones. Author of texts and articles on printmaking and its history published in the annual “Warstwy”; article “Self-portrait - a tool for confirming identity or proof of its absence?” (in:) “Man - subject - person. Essays in Human Philosophy", Rzeszów 2019, as well as lectures on the occasion of the 100th anniversary of Jerzy Panek's birth. Jerzy Panek – a graphic from Tarnów, Museum in Tarnów (2018) and “Melange with etching - a history of several relationships” at the 2nd Polish Artistic Graphics Symposium “Graphic Spaces - Coexistence’, Rzeszów 2016. Co-organiser of the conference “Japanese inspirations in graphics” (Institute of Fine Arts UR 2023). 

 

Wykład Grafika – czułe narzędzie komunikacji będzie poświęcony wszechstronnej roli grafiki warsztatowej w historii sztuki i jej zdolności do odzwierciedlania zmieniających się kontekstów społecznych i kulturowych. Przedstawiona zostanie ewolucja tej formy artystycznej od jej początków, kiedy to druki ulotne i pierwsze książki zaczęły rewolucjonizować dostęp do wiedzy i informacji, po współczesne techniki graficzne. 

W trakcie wykładu omówiona zostanie istotna rola grafiki w wyrażaniu nastrojów społecznych w różnych epokach. Zostaną zaprezentowane przykłady ilustrujące reakcje na zarazy, epidemie, niezwykłe zjawiska natury czy klęski głodu, w których dostrzegano znaki końca czasu. Przeanalizowane zostaną przykłady, w których grafika dokumentowała brutalność wojen, a także jak służyła jako narzędzie krytyki społecznej i politycznej. 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rozwój technik graficznych, które umożliwiły masową produkcję grafik i ich szerokie rozpowszechnienie. Te innowacje technologiczne odegrały kluczową rolę w popularyzacji dzieł sztuki i umożliwiły artystom dotarcie do rozległego grona odbiorców, czyniąc grafikę potężnym medium komunikacyjnym. 

Wykład będzie kompleksowym spojrzeniem na grafikę warsztatową jako dynamiczną i wrażliwą formę sztuki, która od wieków służyła jako zwierciadło społeczeństwa, dokumentując jego lęki, nadzieje i tragedie. Przedstawione zostanie, w jaki sposób grafika adaptowała się do zmieniających się realiów, a także jak istotną rolę odgrywa nadal w komunikacji wizualnej.

Agnieszka Lech-Bińczycka 

 

 

The lecture "Printmaking – a sensitive tool of communication" will focus on the versatile role of printmaking in art history and its ability to reflect changing social and cultural contexts. The evolution of this art form will be presented, from its beginnings when broadsheets and the first books revolutionized access to knowledge and information, to contemporary graphic techniques. 

The lecture will discuss the significant role of graphics in expressing social sentiments in different eras. Examples will be presented to illustrate reactions to plagues, epidemics, extraordinary natural phenomena and famines, which were often seen as signs of the end times. In addition, examples will be analyzed where graphics documented the brutality of wars and served as a tool for social and political critique. 

Particular attention will be given to the development of graphic art techniques that enabled the mass production and wide dissemination of graphics. These technological innovations played a crucial role in popularizing artworks and allowed artists to reach a wide audience, making printmaking a powerful medium of communication. 

The lecture will offer a comprehensive view of printmaking as a dynamic and sensitive art form that has served as a mirror of society for centuries, documenting its fears, hopes and tragedies. It will be shown how graphics have adapted to changing realities and how they continue to play a significant role in visual communication. 

 

 Agnieszka Lech-Bińczycka