Bojana Bojčić

 

Bojana Bojčić urodziła się w 1996 rokuBelgradzie. Tytuł licencjata uzyskała w 2019 r., tytuł magistra w 2020 r. na wydziale malarstwa Wydziału Sztuk PięknychBelgradzieprofesora Branko Rakovicia. W 2020 r. rozpoczęła studia doktoranckie na tym samym wydziale. Brała udziałwystawach zbiorowych i dziesięciu wystawach indywidualnych. Podczas studiów otrzymała stypendium przyznawane przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i Rozwoju Technologicznego, a od 2024 r. jest członkinią Serbskiego Stowarzyszenia Artystów (ULUS). Mieszka i pracujeBelgradzie.

Bojana Bojčić was born in 1996 in Belgrade. She got her Bachelor’s degree in 2019, and her Master’s degree in 2020. at the painting department of the Faculty of Fine Arts in Belgrade, in the class of Professor Branko Raković. In 2020, she enrolled in Doctoral art studies at the same faculty. She participated at several group exhibitions and ten solo shows. During her studies, she got a scholarship awarded by the Ministry of Education, Science and Technological Development.She is a member of the Serbian Association of Artists (ULUS) since 2024. She lives and works in Belgrade.


Słowa klucze: Granat, Malarstwo, Olej na płótnie, Symbol, Proces, Fotografia, Kolor, Kształt 

Podczas moich studiów artystycznych wybrałam motyw granatu, który później odcisnął piętno na moich pracach i splótł jego asocjacyjne, symboliczne i fizyczne właściwości. Znalazłam motyw, który zdecydowanie spełniłby moje dociekliwe zainteresowania w dziedzinie sztuki, a później całkowicie odpowiadałby temu, co artysta problematyzuje ideowo i emocjonalnie. 

W moich obrazach najczęściej przedstawiam owoc granatu poprzez przekrój drzewa owocowego. Aby skierować uwagę obserwatora, staram się przedstawić kompozycję, tworząc wydarzenie artystyczne w samym owocu, gdzie najczęściej pokazane jest tylko jedno drzewo owocowe. 

Pokazywane poprzez swoje metamorfozy i różnorodne przedstawienia, owoce zmieniają się w czasie, prowadząc do zmian koloru, struktury i formy, więc prace również podlegają tym modyfikacjom. Te wariacje porównywane są ze stanami człowieka, jego rozwojem i rozwojem psychiki. W trakcie dojrzewania jednostka staje się bardziej niezależna, dojrzała i rozważna, ale podlega również cyklicznym zmianom, a pewne memento mori jest pokazane w szczególny sposób. Tak jak płód zmienia się cyklicznie, tak samo zmienia się człowiek jako jednostka. 

Proces malowania zwykle przebiega od większych powierzchni do mniejszych lub od ciemniejszych kolorów do jaśniejszych. Używam procesu nakładania warstwowego, niezależnie od tego, czy jest on nakładany pędzlem, czy szpachelką, i w ten sposób tworzę warstwę samego obrazu. Następnie, w kolejnym etapie, stosuję malarstwo lazurowe, które wnika głęboko w pory reliefu malarskiego i dodatkowo uszlachetnia, wzmacniając motyw. 

Preset jako punkt wyjścia to zawsze fotografia, ponieważ sam motyw jest uniwersalny i podatny na szybkie zmiany. Mam świadomość, że forma nie jest w stanie podążać przez cały proces malowania w swojej pierwotnej formie i kształcie. Oczywiście fotografia jest główną inspiracją, a następnie zmieniłam formę zgodnie z jej impulsem, czyniąc ją tak wszechstronną, jak jest pierwotnie. 

Artystą, którym inspirowałam się przy obrazach jest Velizar Krstić. Velizar Krstić był serbskim malarzem z końca XX wieku i początku XXI wieku. Większość jego obrazów olejnych inspirowana jest owocami. Najbardziej interesował go materiał, z którym pracował i powierzchnia obrazu.


Keywords: Pomegranate, Painting, Oil on canvas, Symbol, The process, Photography, Color, Shape 

 Throughout my art studies, I opted for the pomegranate motif that would later put a mark on my works and weave its associative, symbolic, and physical properties. I have found a motif that would definitely fulfill my inquisitive interests in the art field and later on, would completely correspond to what the artist problematizes ideally and emotionally. 

 In my paintings, I usually present the pomegranate fruit through a cross-section of the fruit tree. To direct the observer's attention, I strive to present the composition by creating an artistic event within the fruit itself, where most often only one fruit tree is shown. 

 Shown through its metamorphoses and various performances, the fruit changes over time, leading to a change in color, structure, and form, so the works are also subject to these modifications. These variations are brought into comparison with the states of man, his growth, and the development of the psyche. In the course of maturing, the individual becomes more independent, mature, and thoughtful, but is also subject to cyclical changes, and a certain memento mori is shown peculiarly. As the fetus changes cyclically, so does man as an individual. 

 The painting process usually flows from the larger surface areas to smaller, finer ones or from darker colors to brighter ones. I use the layered application process whether it is applied by brush or spatula and that way I create the layering of the picture itself. Then, in the next phase, I use lazure painting which goes deeply into the pores of the painting relief and that way additionally ennobles and strengthens the motif. 

 Preset as a starting point is always photography since the motif itself is versatile and susceptible to quick changes. I am aware that the form is unable to follow the entire painting process in its original form and shape. Of course, photography is the primary inspiration, and then I changed the form according to her impulse making it as versatile as it originally is. 

 The artist of the painting inspiration is Velizar Krstić. Velizar Krstić was a Serbian painter from the end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first century. Most of his oil paintings are inspired by fruits. He was most interested in the material he worked with and the painted surface.