Ábel Kónya

 

Ábel Kónya pochodzi z Debreczyna (Węgry). Studiował grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie ukończył Intermedia w pracowni profesora Krzysztofa Kiwerskiego. W dziedzinie sztuk wizualnych tworzy głównie grafiki, wideo, obiekty i instalacje. Brał udział w 12 wystawach indywidualnych i 100 zbiorowych w ponad 20 krajach. W latach 2016–2019 był głównym kuratorem Centrum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej MODEM w Debreczynie. Od 2019 do 2024 roku był zastępcą dyrektora Muzeum Hermana Ottó, jako szef instytucji członkowskiej Miskolc Gallery. Jako kurator pracował przy ponad 50 wystawach – organizował wystawy indywidualne i zbiorowe artystów węgierskich i międzynarodowych (z 30 krajów) w kilku krajowych i zagranicznych miejscach wystawienniczych (Polska, Niemcy, Francja, Rosja). Obecnie jest doktorantem Szkoły Doktorskiej ASP w Budapeszcie.

Ábel
Kónya is a native of Debrecen (Hungary).
He studied graphic arts at the Academy of Fine Arts in Cracow, where he graduated in Intermedia in the studio of Professor Krzysztof Kiwerski. In the field of visual arts, he mainly creates prints, videos, objects and installations. He has participated in 12 solo exhibitions and 100 group exhibitions in over 20 countries. From 2016 to 2019, he was chief curator of the MODEM Centre for Modern and Contemporary Art in Debrecen. From 2019 to 2024 he was deputy director of the Herman Ottó Museum, as head of the member institution Miskolc Gallery. As a curator, he has worked on more than 50 exhibitions - organising solo and group exhibitions of Hungarian and international artists (from 30 countries) in several national and international exhibition venues (Poland, Germany, France, Russia). He is currently a doctoral student at the Doctoral School of the Academy of Fine Arts in Budapest.

Charakterystyczną cechą szeroko pojętego gatunku sztuki graficznej jest to, że aktualne trendy od kilku dekad są powszechnie dostępne i mogą być badane w rozległej międzynarodowej sieci. Umożliwiają to periodyczne przeglądy i konkursy graficzne i katalogi im towarzyszące oraz wystawy i projekty tematyczne, które adaptują te materiały. Prezentacja dotyczy powtarzających się i charakterystycznych strategii tworzenia obrazu we współczesnej sztuce graficznej na konkretnych przykładach prezentowanych na różnych cyklicznych imprezach graficznych. Zakres omawianych zjawisk skupia się na przykładach, w których powtórzenie, rytm lub cytat wizualny są istotnymi elementami ekspresji twórczej. 
 
W tym kontekście omówione zostaną: 
- prace tematyzujące, i skupiające się na zjawisku powielania i odtwarzalności 
- prace oparte o efekty osiągalne poprzez powtarzanie motywów i elementów wizualnych 
- wykorzystanie obrazowań modulacyjnych i transformacyjnych 
- prace zawierające zmiany percepcyjne spowodowane przez środowisko technologiczne i komunikacyjne w warstwie formalnej i treściowej 
- artefakty w których pojawiają się cytaty wizualne związane ze sposobem reprodukowania i włączenie są do wizualnego zestawu narzędzi graficznych


A distinctive feature of the graphic art genre in its broadest sense is that current trends have been widely available for several decades and can be studied in an extensive international network. This is made possible by periodic shows and graphic art competitions and their accompanying catalogues, as well as by exhibitions and thematic projects that adapt these materials. The presentation deals with recurring and distinctive image-making strategies in contemporary graphic art using specific examples presented at various periodic graphic events. The scope of the phenomena discussed focuses on examples in which repetition, rhythm or visual quotation are important elements of creative expression.


In this context, the following will be discussed:
- works that thematise, and focus on the phenomenon of repetition and reproducibility
- works based on effects achievable through the repetition of motifs and visual elements
- the use of modulative and transformative imagery
- works incorporating perceptual changes caused by the technological and communicative environment in the formal and content layers
- artefacts in which visual quotations related to the mode of reproduction appear and are incorporated into the visual graphic toolkit