Regulamin konkursu

 

NAGRODA IM. JERZEGO PANKA
ZA NAJLEPSZY DYPLOM INSTYTUTU SZTUK PIĘKNYCH
KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO


XII EDYCJA KONKURSU 

REGULAMIN

 1. Konkurs o Nagrodę im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich Instytutu Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. O nagrodę mogą starać się wszyscy absolwenci Instytutu Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy obronili dyplom w roku akademickim 2022/2023 na ocenę bardzo dobrą.
 3. Promotorzy artystyczni dyplomantów, w poszczególnych pracowniach dyplomujących, zgłaszają typy najlepszych dyplomów, przygotowanych przez absolwentów w formie dokumentacji na płytkach CD lub DVD zgodnie z wymaganiami i założeniami konkursu.
 4. Wytypowani przez Promotorów absolwenci otrzymują regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia do wypełnienia.
 5. Skład Kapituły przyznającej Nagrodę jest powoływany corocznie. Kapituła Nagrody im. Jerzego Panka złożona jest z Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego lub jego przedstawiciela oraz zaproszonych do niej pracowników dydaktycznych ISP KNH UR.
 6. Przewodniczącym Kapituły Nagrody może być osoba spoza pracowników dydaktycznych Instytutu, np. krytyk sztuki, zaproszona imiennie przez skład Kapituły Nagrody.
 7. Przewodniczący Kapituły Nagrody zobowiązany jest do napisania tekstu wyjaśniającego werdykt Kapituły Nagrody oraz zgadza się na jego bezpłatne wykorzystanie dla dalszych celów promocyjnych konkursu.
 8. Kapituła Nagrody im. Jerzego Panka przyznaje jedną Główną Nagrodę za Najlepszy Dyplom Instytutu Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dwa równorzędne wyróżnienia.
 9. Nagrodą Główną jest medal okolicznościowy i dyplom.
 10. Dwie pozostałe wyróżnione osoby otrzymują dyplomy.
 11. Przewidziane są również dodatkowe nagrody fundowane – pozaregulaminowe.
 12. Decyzja Kapituły Nagrody jest ostateczna i nieodwołalna i zostanie zaprotokołowana.
 13. Uroczyste wręczenie Nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Instytutu Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się podczas otwarcia wystawy w Galerii Instytutu Sztuk Pięknych im. prof. Włodzimierza Kotkowskiego w ustalonym terminie.
 14. Na otwarciu wystawy pokonkursowej zostanie odczytany protokół z obrad Kapituły Nagrody. Zostaną również podane do wiadomości publicznej nazwiska trzech nominowanych dyplomantów, w tym Laureata Nagrody Głównej im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Instytutu Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Wymagania dokumentacji:

 1. Dokumentacja dyplomu zgłoszona do konkursu w formie płytki CD lub DVD (tak, aby Kapituła mogła obejrzeć ją w dobrej jakości).
 2. Płyta CD lub DVD musi być opisana imieniem i nazwiskiem autora.
 3. W skład dokumentacji wchodzą następujące pliki:
  - krótki życiorys absolwenta,
  - tekst / autokomentarz artystycznej pracy dyplomowej (plik .doc, .docx),
  - reprodukcje prac dyplomowych wraz z opisem: (tytuł, rok, format, technika) w wersji poglądowej (format JPG, rozdzielczość 72 dpi, dł. boku 20 cm) oraz w wersji do druku (format JPG, rozdzielczość 300 dpi, dł. boku 20 cm).
 1. Do płyty należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia, a całość zapakować do koperty opisanej imieniem i nazwiskiem i kierunkiem studiów.
 2. Absolwenci zobowiązani są do złożenia lub wysłania pocztą pełnej dokumentacji (wypełniona karta zgłoszenia wraz z płytką CD lub DVD) w biurze organizacyjnym konkursu w sali nr 128 lub w Sekretariacie Instytutu Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w pokoju nr 7, do dnia 29 września 2023 r.
 3. Dokumentacja niekompletna nie będzie brana pod uwagę.
 4. Dokumentacja nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność zbiorów biura organizacyjnego konkursu Instytutu Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikowania dokumentacji w celu promowania Konkursu im. Jerzego Panka oraz jego laureatów i uczestników.
 6. Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować do sekretarza konkursu: dr hab. Łukasza Cywickiego, prof. UR, na adres: lcywicki@ur.edu.pl
 7. Adres organizatora konkursu:

Instytut Sztuk Pięknych
Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego
mjr W. Kopisto 2A
35-315 Rzeszów
tel. +48 17 872 12 76
e-mail: isp.ch@ur.edu.pl