Profil badawczy

Zakład Malarstwa

Temat badawczy/artystyczny: Badania artystyczne środków formalnych, wyrazowych i związków semantycznych w dziele sztuki w kontekście ich oddziaływania kulturowo-społecznego oraz wzajemnych relacji z innymi obszarami nauk.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Tadeusz Boruta

Streszczenie: Badania naukowo-artystyczne w Zakładzie Malarstwa prowadzone są wokół odwiecznych zagadnień sztuki (a w szczególności malarstwa), które zbudowane zostały na fenomenie naturalnej ludzkiej potrzeby wyrażania się poprzez formę plastyczną. Dotyczą one m.in. poszukiwania formy malarskiej pozwalającej na wyrażenie doświadczeń egzystencjalnych współczesnego człowieka oraz przemian zachodzących w realności społeczno-polityczno-kulturowej. W prowadzonych badaniach istotnym jest analizowanie Znaków, symboli i kodów kulturowych obecnych w kulturze, „granie” nimi w realizacjach malarskich tak by tworzyły nowe związki semantyczne lub redefiniowały te obecne już w kulturze. Ważnym też obszarem badań jest tworzenie realizacji malarskich w skali monumentalnej, w przestrzeni publicznej, w kontekście obiektów architektonicznych współczesnych jak i historycznych oraz układów urbanistycznych.Zakład Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki

Temat badawczy/artystyczny: Przestrzeń graficzna jako forma swobodnej kreacji twórczej.
Kierownik zadania: dr hab. Łukasz Cywicki, prof. UR

Streszczenie: Zaproponowany temat badawczy „Przestrzeń graficzna jako forma swobodnej kreacji twórczej” daje możliwość realizacji prac graficznych pracownikom naukowym zakładu grafiki warsztatowej i teorii sztuki Instytutu Sztuk Pięknych oraz studentom Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, w obszarze różnorodnych technik graficznych. Niczym nie ograniczoną przestrzeń kreacji twórczej powinna być podstawą wolności artysty. Poszukiwania sposobu konstruowania obrazu graficznego, wybór tematu jak i techniki graficznej tradycyjnej (druk wklęsły, płaski, wypukły) i nowoczesnej (druk cyfrowy, obiekt, instalacja graficzna), jest indywidualną formą wypowiedzi artystycznej, staje się punktem wyjścia do powstania prac.  Zakład Grafiki Projektowej

Temat badawczy/artystyczny: Badania obrazowania graficznego i multimedialnego w przestrzeni publicznej.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Mirosław Pawłowski

Streszczenie: Celem badań jest szukanie relacji pomiędzy sztuką i projektowaniem a przestrzenią publiczną człowieka. Identyfikacja wizualna, projektowanie publikacji do druku (grafika wydawnicza), ilustracja, wizualizacja danych (infografika), druk artystyczny, typografia i ich właściwy dobór dla wyrażenia złożonych projektów projektowych to podstawa pracy badawczej. Ważny jest dobór metod realizacji założeń i tez określonych w temacie.  W zakresie multimediów ważne są niekonwencjonalne rozwiązania warsztatowe. Łączenie dyscyplin (warsztat plus technologia) w kontekście nowych mediów oraz badanie relacji pomiędzy sztukami wizualnymi, a ich interdyscyplinarność to główny kierunek działań artystyczno-naukowych.

 

Zakład Rysunku i Kształtowania Przestrzeni

Temat badawczy/artystyczny: Funkcja i znaczenie wizualnych środków ekspresji w projektowaniu i kształtowaniu form dzieła sztuki.
Kierownik zadania: dr hab. Józef Jerzy Kierski, prof. UR

Streszczenie: Zadania twórcze w obrębie badań naukowo - artystycznych realizowanych w poszczególnych zakładach Instytutu Sztuk Pięknych obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z problematyką współczesnej sztuki, a w szczególności z obszarem sztuk wizualnych. Badania te poruszają szczegółowe składniki materii istniejącej w przestrzeni malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby i nowych mediów. Ich realizacja wyraża się zarówno w indywidualnej twórczości artystycznej poszczególnych pracowników, jak i w tekstach naukowo- artystycznych oraz recenzjach.Temat realizowany jest w różnych technikach przynależnych dziedzinom sztuki: rysunku, malarstwa, rzeźby, technik cyfrowych przez osiem osób - członków Zakładu, a efekty owej realizacji tematu można oglądać na wielu konkursach oraz krajowych i zagranicznych wystawach, zbiorowych i indywidualnych