Profil badawczy

 

Zadania badawcze w obrębie badań naukowo-artystycznych realizowanych w poszczególnych Zakładach Instytutu Sztuk Pięknych obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z problematyką współczesnej sztuki, a w szczególności z obszarem sztuk wizualnych. Badania te poruszają szczegółowe składniki materii istniejącej w przestrzeni malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby i nowych mediów. Ich realizacja wyraża się zarówno w indywidualnej twórczości artystycznej poszczególnych pracowników, jak i w tekstach naukowo-artystycznych oraz recenzjach.

Tematyka artystyczna i badawcza pracowników Instytutu Sztuk Pięknych oscyluje wokół następujących problemów badawczych:
- badania artystyczne środków formalnych i wyrazowych w dziele sztuki,
- działania w przestrzeni i na płaszczyźnie w transformacji i interpretacji natury,
- zagadnienia waloru w odniesieniu do interpretacji natury,
- ekspresja obrazu cyfrowego,
- ekspresja artystyczna i warsztatowa druku wklęsłego, wypukłego i płaskiego,
- grafika jako pole rozważań nad procesem twórczym,
- kreowanie formy i funkcji w sztukach wizualnych,
- relacja materii, struktur i koloru w warstwie wizualnej obiektów sztuki,
- obraz w przestrzeni działań interdyscyplinarnych,
- analiza cech strukturalnych widoku w odniesieniu do planowanych rozwiązań formalnych,
- intertekstualność w sztukach wizualnych; badanie relacji pomiędzy tekstami kultury w realizacjach multimedialnych, instalacjach tekstowych i działaniach malarskich.

W obszarze malarstwa badane są artystyczne środki formalne i wyrazowe, wzajemne relacje malarskich środków wyrazu mających wpływ na wartość artystyczną obrazu. Jest to zagadnienie wieloaspektowe wyznaczające mnogość interpretacji:
- ekspresja wartości koloru i światła w obrazie,
- ekspresja warsztatu malarskiego a jej wpływ na artystyczny wyraz dzieła,
- wartości wyrazowe koloru w przekazie treści,
- wpływ wartości wyrazowych koloru na formę obrazu,
- symboliczne aspekty światła w malarstwie i rysunku.

Tematy związane z obszarem analizy dzieła malarskiego w przestrzeni działań interdyscyplinarnych pozwalają na podejmowanie prób zdefiniowania obrazu jako dokonywanej różnymi technologicznymi zabiegami wizualizacji konkretnego przedmiotu, pojęcia, przestrzeni lub sytuacji. Szeroka formuła takiej postawy badawczej zakłada nieograniczone możliwości ekspresji twórczej, aktywność w szeroko pojętym obszarze sztuk wizualnych. Łączenie w jednym dziele różnych dyscyplin czy technik, kreacje w tradycyjnych technikach malarskich, rysunkowych i graficznych, jak i stosowanie mediów cyfrowych. Badania artystyczne w Zakładzie Malarstwa oscylują także wokół kluczowych tematów XXI wieku. Dotyczą m.in. poszukiwania formy malarskiej wyrażającej przemianę egzystencjalną współczesnego człowieka.

W odniesieniu do rysunku, głównym problemem badawczym jest określenie i analiza wartości formalno-warsztatowych pod kątem świadomego budowania własnej ekspresji twórczej pracowników. Pogłębianiu twórczej osobowości służy realizacja następujących tematów:
- relacje: światło-forma-materia,
- ekspresja linii i plamy w rysunku,
- transpozycja form czasu na rysunkowe środki wyrazu.

Obszar rzeźby wypełniają badania skupione na działaniach w przestrzeni i na płaszczyźnie, na zabiegach związanych z szeroko rozumianą transformacją i interpretacją natury. Podstawowe problemy badawcze w tym obszarze to:
- możliwości wyrazowe bryły rzeźbiarskiej,
- interpretacja natury źródłem formy rzeźbiarskiej,
- poszerzanie rzeźbiarskich możliwości kreacyjnych w oparciu o działania interdyscyplinarne w obszarze sztuki,
- badanie możliwości wyrazowych materiału rzeźbiarskiego, jakim jest kamień wapienny w realizacjach monumentalnych,
- badanie zastosowania różnych technik rzeźbiarskich jako finalizacja etapu projektowego w działaniach na płaszczyźnie i w przestrzeni,
- relacje: emocje-bryła-kontrast-światło,
- zastosowanie technologii utrwalania gliny ceramicznej, metodą gipsowego odlewu na formę traconą oraz sztuczkową do wielokrotnego powielania,
- utrwalenie prac rzeźbiarskich, projektów designerskich za pomocą wypału w piecu ceramicznym przy zastosowaniu szkliw alkaicznych, tlenków oraz angob.

W Zakładzie Grafiki Warsztatowej od lat dominują zagadnienia ekspresji środków warsztatowych, które skupiają się wokół następujących zagadnień:
- mezzotinta jako nośnik treści artystycznych,
- kolor w akwatincie,
- druk wypukły, techniki metalowe mokre oraz techniki suche (metal i tektura) jako formy realizacji własnych zamierzeń artystycznych,
- litografia jako początek kreowanego obrazu unikatowego,
- miedzioryt jako nośnik treści artystycznych,
- ekspresja obrazu cyfrowego.

W Zakładzie Grafiki Projektowej i Multimediów tematy badawcze obejmują zagadnienia związane z podporządkowaniem wszystkich aspektów sztuki użytkowej (głównie komunikacji wizualnej) celom praktycznym, jak również z praktycznym zastosowaniem sztuk pięknych, szczególnie dzieł sztuki dawnej, we współczesnej nauce i innych dziedzinach życia. Istotą tej aktywności jest poszukiwanie i rozwijanie nowych technik projektowych w grafice użytkowej.

Celem badań z obszaru działań multimedialnych jest analiza relacji formalnych pomiędzy tekstem i dźwiękiem a obrazem nieruchomym (obraz malarski, fotografia, grafika cyfrowa) lub ruchomym (animacja, film) oraz działaniami przestrzennymi (obiekty, instalacje). Temat realizowany jest w działaniach twórczego określenia semantycznych charakterystyk elementów środowiska człowieka. Szczególnie poddaje się analizie problematykę określenia funkcji poszczególnych elementów przestrzeni życiowej człowieka.