O konferencji (zaproszenie)

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Komisja Socjolingwistyki została powołana w 1998 r., a jej pierwszym przewodniczącym był prof. Władysław Lubaś. Reaktywowana w 2008 działa do dziś pod przewodnictwem prof. Haliny Kurek z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie liczy 62 członków z 14 krajów. Jednym z punktów ramowego programu działalności Komisji jest organizowanie tematycznych konferencji naukowych połączonych z roboczymi spotkaniami jej członków.

Więcej o komisji: http://www.klks.polonistyka.uj.edu.pl/komisja-socjolingwistyki

Temat przewodni VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej to

Socjolingwistyka w słowiańskich badaniach językoznawczych. Teoria i praktyka

Na skutek zmian dokonujących się w rzeczywistości pozajęzykowej pole badawcze socjolingwistyki wciąż się rozszerza, stwarzając nowe możliwości opisu. Badania stają się coraz bardziej interdyscyplinarne, otwarte na osiągniecia innych subdyscyplin badawczych – dialektologii, etnolingwistyki, etnografii, folklorystyki, pragmatyki komunikacyjnej, ale także innych dyscyplin: historii, socjologii, antropologii, kulturoznawstwa itd. Taka interdyscyplinarność gwarantuje wszechstronność opisu badanych zjawisk (np. rozwój języka z różnych perspektyw: społecznej, politycznej, kulturowej, religijnej, historycznej, antropologicznej itp., polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty). Do badań językoznawczych wkraczają także techniki cyfrowe, co rodzi możliwość implementacji nowych technologii również do badań socjolingwistycznych.

Zgodnie z tematem VII konferencji, zachęcamy do prezentacji wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach w Polsce i innych krajach. Zapraszamy do przedstawienia obecnego stanu, a także perspektyw analiz dotyczących socjolingwistycznych aspektów języka.

Szczegółowe cele konferencji to:

  • przedstawienie wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach w kraju i za granicą;
  • sformułowanie i wymiana wniosków i postulatów badawczych;
  • integracja środowiska naukowego z różnych krajów;
  • podniesienie stopnia umiędzynarodowienia badań poprzez rozwijanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (wspólne projekty badawcze, publikacje, kształcenie młodych naukowców).

Ważnym elementem konferencji będzie też posiedzenie Komisji Socjolingwistyki – zazwyczaj posiedzenia tego gremium odbywają się online, konferencja jest okazją do bezpośredniego spotkania i przedyskutowania kierunków rozwoju subdyscypliny, metodologii badań, prezentacji najnowszych osiągnięć w tym zakresie w poszczególnych krajach.

Konferencja będzie miała formę hybrydową. Serdecznie zapraszamy Państwa do Rzeszowa, ale Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w obradach stacjonarnie, będą miały możliwość  dołączenia online, poprzez platformę ZOOM. Będzie też możliwość uczestniczenia w konferencji biernie, po wcześniejszym zarejestrowaniu się i otrzymaniu linku (obrady plenarne i sekcje online).

Zapraszamy serdecznie Gości z kraju i zagranicy. Języki VII MKN KS to – poza słowiańskimi – także język angielski. Jesteśmy przekonani, że konferencja stanie się ważnym wydarzeniem naukowym i będzie okazją do prezentacji osiągnięć naukowców zajmujących się socjolingwistyką, a także stanie się platformą dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami z różnych krajów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI