dr Joachim Popek

King's College, Cambridge

ORCID:  0000-0002-5015-8231

E-mail:  jpopek@ur.edu.pl

Tel./Phone: +(48) 607 569 740

WWW:  http://www.serwituty-easements.eu

Adiunkt w Zakładzie  Historii Gospodarczej i Społecznej Assistant Professor at Department of Economic and Social History
Kierownik Pracowni Humanistyki Cyfrowej Head of the Digital Humanities Workshop

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
PROFESSIONAL EXPERIENCE
01.04.2023 - 27.05.2023 - Visiting Researcher na Wydziale Historii Uniwersytetu w Cambridge / Opiekun naukowy - Profesor Paul Warde 01.04.2023 - 27.05.2023 - Visitng Researcher at The University of Cambridge - Faculty of History / Research supervisor - Professor Paul Warde
15.11.2020 - obecnie - adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim w Kolegium Nauk Humanistycznych / Instytut Historii / Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej 15.11.2020 - present - assistant professor at The University of Rzeszów / College of Humanities / Institute of History / Department of Economic and Social History
15.11.2017 - 14.11.2020 - adiunkt naukowy na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Historycznym w Zakładzie Historii XIX wieku 15.11.2017 - 14.11.2020 - assistant professor at The Warsaw University / the Faculty of History / Department of 19th Century History
01.02.2018 - 31.07.2018 - staż badawczy typu PostDoc na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie na Wydziale Historii / Opiekun naukowy - Profesor Leonid Zaszkilniak

01.02.2018 - 31.07.2018 - scientific internship program – PostDoc at The Ivan Franko National University of Lviv / Faculty of History / Research supervisor - Professor Leonid Zaszkilniak

01.10.2012 - 31.03. 2017 - studia doktoranckie w zakresie historii
Uniwersytet Rzeszowski
Data nadania stopnia doktora: 20.04.2017
Rozprawa doktorska: "Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku"
01.10.2012 - 31.03.2017 - Ph.D. studies in the scope of History
The University of Rzeszów
Date of PhD. award: 20.04.2017
PhD. thesis: 'The Tyszkiewicz family from Werynia in the 19th century'
01.11.2011 - 31.01.2012 - staż w Archiwum Państwowym w Rzeszowie 01.11.2011 - 31.01.2012 - scientific internship program
National Archive in Rzeszów
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
RESEARCH INTERESTS
 • Historyczny GIS (geographic information system)
 • Wspólnoty gruntowe (commons), tj. prawa służebne i grunty wspólne
 • Przemiany agrarne na ziemiach polskich i w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII/XIX w.:
  - funkcjonowanie tzw. "wtórnego poddaństwa"
  - kwestia commons, czyli wspólnych praw i wspólnych ziem
 • Historia środowiskowa - historia leśnictwa oraz wpływ człowieka na funkcjonowanie lasów
 • Dobra kameralne w Galicji i proces ich wyprzedaży w XVIII i XIX wieku

 • Kolonizacja józefińska w Galicji

 • Działalność polityczna i gospodarcza ziemiaństwa galicyjskiego
 • HGIS - historical geograohic information system
 • The origin and functioning of historic land communities (contemporary communities and common forests).
 • Agrarian transformations in the Polish lands and in Central and Eastern Europe in the 18th and 19th century:
  - the functioning of the so-called "Second Serfdom";
  - the issue of commons, or common rights and common lands.
 • Environmental history - forestry and human influence on the functioning of forests
 • The functioning of royal estates in the Austrian Galicia and the process of their selling off in the 18th and 19th century

 • German colonisation in Polish lands in the 18th century

 • Landownes in Polish lands - political and economic activity
WYBRANE PUBLIKACJE / SCIENTIFIC OUTPUT
KSIĄŻKI / BOOKS
 1. Popek J., Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku [The Tyszkiewicz family from Werynia in the 19th century], Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2018.
 2. Popek J., Władysław hrabia Rey 1817-1887 [Władysław count Rey 1817-1887], Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY / MOST IMPORTANT ARTICLES
 1. PopekJ., ‘Firewood and timber. The Meaning of the Forest Common Rights in the Everyday Life of Peasants in Austrian Galicia‘, Landscape History, Publisher: The Society for Landscape Studies, Taylor & Francis, Editor: Della Hooke (UK) - accepted for publication.
 2. Popek J., ‘Conflicts over common rights to cattle grazing on common lands and manorial properties in Austrian Galicia (1772-1918)’, Rural History: Economy, Society, Culture, Publisher: Cambridge University Press, Editors: Carl Griffin (UK) , Keith D. M. Snell (UK) and Tom Williamson (UK), vol. 32, Issue 1 (2021). Open Access - enter
 3. Popek J., ‘Forms, functioning and influence of land and forest common rights on society and forest management in the feudal system of Austrian Galicia’, Agricultural History Review, Publisher: British Agricultural History Society, Editor: P. Warde (UK), vol. 69, Issue I (2021). Online - enter
 4. Popek J., ‘Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku’, Galicja. Studia i materiały, vol. 6 (2020). Open Access - enter
 5. Popek J., ‘Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Galicji na przykładzie wsi Bratkówka i Odrzykoń w XIX wieku’, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, vol. 13/4 (2020). Open Access - enter
 6. Popek J., ‘Without rights to the right. Analysis of conflicts and regulations of common rights of the Rymanów townsmen in the second half of the 19th century’, UR Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 18, Issue 1 (2021). Open Access - enter
NAJWAŻNIEJSZE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH / MOST IMPORTANT CHAPTERS IN MONOGRAPHS
 1. Popek J., Erlauchtester Herr, unser gnädigster Vater und Monarch - Bittschriften galizischer Bauern an die österreichischen Kaise, [in.] DigiOst, Publisher: Collegium Carolinum - Herder Institute - Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Verlag Frank & Timme - accepted for publication.
 2. Popek J., Prawa służebne w Galicji. Formy praw i proces ich regulacji na przykładzie kolbuszowskiej majętności Tyszkiewiczów i Ruckich [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w./Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східнній Європі XVIII-XIX ст., red. T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, T. 5, Lwów-Kraków 2018. Open Access - enter
 3. Popek J., Funkcjonowanie i wykup praw służebnych miasta Leżajsk w XIX wieku, [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w./Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східнній Європі XVIII-XIX ст, red. T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, T. 6, Lwów-Kraków 2020. Open Access - enter
 4. Popek J., Kolonizacja józefińska w Galicji. Studium na przykładzie wsi Ranischau, [w:] Polska - Słowacja - Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe, red. A. Bonusiak, K. Stukus, D. Haník, J. Popek, Rzeszów 2014. Open Access - enter
 5. Popek J., Swój czy obcy? Stosowanie indygenatu w Galicji na przykładzie rodziny Brunickich z Zaleszczyk, [w:] Polacy i ich „sąsiedzi”, red. A. Bonusiak, G. K. Krzeszowski, J. Ślęzak, Rzeszów 2014. Open Access - enter
PROJEKTY BADAWCZE - KIEROWNIK
RESEARCH PROJECTS - PRINCIPAL INVESTIGATOR

Projekt badawczy SONATA 16 finansowany przez NCN
Tytuł: “Uwikłani we wspólne prawa. Wpływ konfliktów o służebności gruntowo-leśne i grunty wspólne na przemiany społeczno-gospodarcze w Galicji zachodniej w drugiej połowie XIX wieku”
Nr rejestracyjny: 2020/39/D/HS3/01298
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Typ konkursu: SONATA 16
Przyznana kwota: 308 549 PLN
Jednostka realizująca: Uniwersytet Rzeszowski / Kolegium Nauk Humanistycznych
Okres realizacji: 1 października 2021 - 30 września 2024
OPIS PROJEKTU - KLIK

Research project SONATA 16 funded by NCN
Title: 'Entangled in common rights. The impact of conflicts over common rights and common lands on socio-economic changes in Western Galicia in the second half of the 19th century'
Registration number: 2020/39/D/HS3/01298
Source of funding: National Science Centre
Subtype: SONATA 16
Amount: awarded: 308 549 PLN
Host institution: University of Rzeszów/College of Humanities
Lead time: October 1, 2021 - September 30, 2024

Projekt badawczy SONATINA 1 finansowany przez NCN

Tytuł: “Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej”
Nr rejestracyjny: 2017/24/C/HS3/00129
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
TyP konkursu: SONATINA 1
Przyznana kwota: 523 379 PLN
Jednostka realizująca: Uniwersytet Rzeszowski / Kolegium Nauk Humanistycznych
Okres realizacji: 1 października 2021 - 30 września 2024
OPIS PROJEKTU - KLIK

 

Research project SONATINA 1 funded by National Science Centre (NCN)

Title: 'The conflicts of easements in Galicia in the second half on 19th century. The process of redemption and regulation of
easements in the area of Middle Galicia'
Registration number: 2017/24/C/HS3/00129
Source(s) of funding: National Science Centre
Subtype: SONATINA 1
Amount awarded: 523 379 PLN
Host institution: Warsaw University; Faculty of History
Lead time: November 15, 2017 - November 14, 2020
PROJECT DESCRIPTION - ENTER

 

Project financed within the program “Excellence Initiative – Research University”

Title: “Natural resources as a basis for human existence. The meaning of land and forest common rights in the everyday life of
peasants in Austrian Galicia”
Registration number: BOB-661-344/2020
Source(s) of funding: “Excellence Initiative – Research University”
The implementing entity: Warsaw University; Faculty of History
Amount: 4 000 PLN
Date of commencement: 2020-11-05 Completion date: 2020-12-31

 

Research project subsidised by the Brzezie Lanckoronski Foundation
Title: “The Tyszkiewicz family from Werynia in the 19th century” („Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku”)
Registration number: No. 228/2018
Source(s) of funding: The Brzezie Lanckoronski Foundation
Amount: 11 000 PLN
The implementing entity: Warsaw University; Faculty of History
Date of commencement: 2018-04-26 Completion date: 2018-12-15

 

MN

 

MN
PROJEKTY BADAWCZE - WYKONAWCA
RESEARCH PROJECTS - CONTRACTOR
  Research project OPUS 19 subsidised by National Science Centre: principal investigator dr hab. prof. UW Artur Markowski
Title: "Social roots of anti-Jewish violence. The Kingdom of Poland 1864-1914"
Function: researcher (expert on historical GIS and spatial analysis)
Registration number: 2020/37/B/HS3/00554
Source(s) of funding: National Science Centre
Amount: 473 524 PLN
The implementing entity: Warsaw University; Faculty of History
Date of commencement: 2020-02-01 Completion date: 2025-01-30
 

Project financed within the program “Excellence Initiative – Research University”: principal investigator dr hab. Prof. UJ Tomasz Kargol
Title: “Seminar on the geohistory of Galicia (1772-1918)”
Registration number: H.1.5.2021
Source(s) of funding: “Excellence Initiative – Research University”
Amount: 136 158 PLN
The implementing entity: Jagiellonian University/Faculty of History
Date of commencement: 2022-01-01 Completion date: 2023-12-31

  BUND
  NPRH
CZŁONEK TOWARZYSTW NAUKOWYCH
MEMBER OF SCIENTIFIC ORGANIZATIONS
 • Europejskie Towarzystwo Historii Środowiskowej
 • European Society for Environmental History (ESEH)
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Polish Historical Society
 • Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej
 • Polish Association of Economic History
PEŁNIONE FUNKCJE
FUNCTIONS HELD
 • Kierownik Pracowni Humanistyki Cyfrowej
 • Head of the Digital Humanities Lab
 • Dyrektor Europejskiego Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Konwergencją Kulturową Pogranicza
 • Head of the European Interdisciplinary Research Center for Cultural Convergence of the Borderland
 • Członek Rady Młodych Naukowców Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Member of the Council of Young Scientists of the University of Rzeszow

 

INTERACTIVE PUBLICATIONS / PUBLIKACJE INTERAKTYWNE

 1. Uwikłani we wspólne prawa [Entangled in common rights], Rzeszów 2021, dostępny pod adresem https://youtu.be/tLG6WNig9uw
 2. W poszukiwaniu utraconych praw. Serwituty w Galicji, Warszawa 2019, dostępny na YouTube pod adresem https://youtu.be/nhB-REARif8 oraz stronie internetowej http://easement.eu/
 3. In search of lost privileges. Common rights in Austrian Galicia, Warszawa 2020, dostępny na YouTube pod adresem https://youtu.be/EN6kbITGxsworaz stronie internetowej http://easement.eu/

DISSEMINATION OF RESEARCH / PROFILE BADAWCZE ONLINE

 1. https://rzeszow.academia.edu/JoachimPopek
 2. https://www.researchgate.net/profile/Joachim_Popek
 3. https://www.facebook.com/Serwituty-w-Galicji-1233240376843694