dr hab. Jerzy Kuzicki, prof. UR

 

Jerzy Kuzicki.jpg

E-mail: jkuzicki@ur.edu.pl
jerzy.kuzicki@galicja.ur.edu.pl

E-mail domowy: jkuzicki@wp.pl

Tel.:   887438228

Zakład Historii XIX wieku

 

Biogram:

Jerzy Kuzicki (ur. 8 I 1972 w Tyrawie Wołoskiej). Historyk (historia XIX w.). Studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1991-1996). Od 1996 asystent, następnie adiunkt (2004) w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Zakład Historii XIX wieku). Doktorat (2003), habilitacja (2015) w oparciu o ogólny dorobek naukowy i monografię pt. Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno-społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831-1863). Od 2016 na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Historii XIX wieku. Autor 2 monografii naukowych, około 80 artykułów naukowych. Współredaktor 8 monografii zbiorowych, współwydawca 3 tomów ziemianki galicyjskiej (Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej), recenzent punktowanych czasopism naukowych. Staże krajowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (1999, 2011/2012). W 2001 stypendysta w Rzymie (stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej). W latach 2006 – 2007 grant na badania naukowe (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego); grant Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010) oraz stypendium Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej (2012), stypendium Karola Sienkiewicza w Paryżu (2017). Członek redakcji czasopisma Galicja. Studia i materiały oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddziału w Rzeszowie. Jako recenzent brał udział w postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich.

 

Zainteresowania badawcze:

Wielka Emigracja,

duchowieństwo polskie na emigracji,

ziemiaństwo polskie w Galicji,

ruch ultramontański na ziemiach polskich.

 

Wybrane publikacje:

     Monografie:

 1. Orężem i pracą. Życie i działalność Walerego Wielogłowskiego (1805-1865), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss. 356 (Seria wydawnicza Galicja i jej dziedzictwo, t. 19)
 2. Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno-społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831-1863), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 842.

Edycje źródłowe:

 1. Emilia z Jabłonowskich Skrzyńska, Dzienniki z lat 1844–1855, do druku przygotowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Beata Lorens, Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2020, ss. 457.
 2. Emilia z Jabłonowskich Skrzyńska, Dzienniki z lat 1855–1862, do druku przygotowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Beata Lorens, Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2021, ss. 425.
 3. Emilia z Jabłonowskich Skrzyńska, Dzienniki z lat 1877–1891, do druku przygotowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Beata Lorens, Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2022, ss. 500.

Współredakcje:

 1. Małe regiony w wielkiej polityce Polski, Słowacji i Ukrainy, pod red. Mariana Stolarczyka, Andrzeja Bonusiaka, Jerzego Kuzickiego,  Rzeszów 2003, ss. 344.
 2. Szkice z dziejów Polski południowo-wschodniej i Europy XIX i XX w. Prace uczniów ofiarowane w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin Profesora Mariana Stolarczyka, pod red. Andrzeja Bonusiaka, Edyty Czop, Jerzego Kuzickiego, Przemyśl 2005, ss. 238.
 3. Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, pod red. Mariana Stolarczyka, Jerzego Kuzickiego, Pawła Graty, Rzeszów 2008, ss. 395.
 4. Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, pod red. Mariana Stolarczyka, Agnieszki Kawalec, Jerzego Kuzickiego, Rzeszów 2011, ss. 600.

Redakcja

 1. Manfred von Richthofen (1892-1918) oraz jego polscy krewni. W setną rocznicę zakończenia I wojny światowej i śmierci Czerwonego Barona, nauk. Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2018, ss. 154.

Rozdziały/artykuły naukowe:

 1. Źródła do dziejów diecezji przemyskiej oraz innych diecezji w Galicji w XIX wieku w Archiwum Watykańskim [w:] Małe regiony w wielkiej polityce Polski, Słowacji i Ukrainy, pod red. Mariana Stolarczyka, Andrzeja Bonusiaka, Jerzego Kuzickiego, Rzeszów 2003, s. 173-189.
 2. Inicjatywy księgarskie i wydawnicze oo. zmartwychwstańców na emigracji i w kraju w latach czterdziestych XIX wieku [w:] Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, t. 6 cz. 1, pod red. Jerzego Jarowieckiego, Kraków 2003, s. 71-88.
 3. Szlachta posiadająca i chłopi uwłaszczeni. Kwestia agrarna w Galicji w świetle publicystyki Walerego Wielogłowskiego, „Kresy Południowo-Wschodnie” 2004, R. 2, z. 1, s. 75-83.
 4. Krakowskie czasopismo „Ognisko” w latach 1860-1862, 1865 [w:] Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, t. VII, pod red. Haliny Kosętki, Kraków 2005, s. 385-397.
 5. Wystawa rolniczo-przemysłowa w Rzeszowie w 1861 roku, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2005, t. 15, s. 69-82.
 6. Stan materialny i gospodarka dóbr zborowskich w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku [w:] Szkice z dziejów Polski południowo-wschodniej i Europy XIX i XX w., pod red. Andrzeja Bonusiaka, Edyty Czop, Jerzego Kuzickiego, Przemyśl 2005, s. 57-78.
 7. Właściciele dóbr zborowskich w XIX wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2005, Historia, z. 2, s. 120-133.
 8. „Polska” 1848-1849 jako organ Stowarzyszenia Ziemiańskiego we Lwowie [w:] Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, t. VIII, pod red. Haliny Kosętki, Kraków 2006, s. 420-435.
 9. Od obrazków wiejskich po dzieła filozoficzne. Zarys dziejów oraz oferta Księgarni i Wydawnictwa Dzieł Katolickich, Naukowych i Rolniczych w Krakowie w latach 1849-1874 [w:] Książka ponad podziałami, pod red. Antoniego Krawczyka, Lublin 2007, s. 235-251.
 10. Koncepcja działalności laikatu według Bogdana Jańskiego w kontekście zadań świeckich w Kościele katolickim [w:] Dziedzictwo Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, pod red. Stanisława Urbańskiego, Warszawa 2007, s. 109-133.
 11. Польские консервативные группировки великой эмиграции o радикальных социальных переменах [w:] История: перекрестки и переломы. Материалы Международной научной конференции, Волгоград, 14-15 мая 2007 г., Волгоград 2007, c. 249-252
 12. Emigracyjne kontakty Braci Zewnętrznych oo. zmartwychwstańców z Adamem Mickiewiczem [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, Studia pod red. Kazimierza Maciąga i Marka Stanisza, Rzeszów 2007, s. 641-659.
 13. Дипломатическая деятельность Отеля Ламбер по отношению к преследованиям католиков в Российской Империи  и на польских землях в 1831-1846 годах, „Poccийcкo-польский иcторический aльманах”. Выпуск II, Ставрополь-Вoлгоград 2007, c. 52-66.
 14. Związki Walerego Wielogłowskiego z Bogdanem Jańskim, [w:] Rola świeckich w Kościele w świetle spuścizny duchowej Wacława Lipińskiego, Bogdana Jańskiego i współczesnych wyzwań. Materiały z polsko-ukraińskiej konferencji naukowej z 15 maja 2007 , pod red. Eugeniusza Wilkowskiego, Chełm 2007, s. 55-69.
 15. Laikat w myśli Bogdana Jańskiego „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 2007-2008, R. XIII-XIV, nr 13-14, s. 79-98.
 16. Ziemiaństwo powiatu rzeszowskiego w początkach okresu autonomicznego. Wstępna charakterystyka badawcza [w:] Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, pod red. Mariana Stolarczyka, Jerzego Kuzickiego, Pawła Graty, Rzeszów 2008, s. 319-336.
 17. Inicjatywy lokalne ziemiaństwa powiatu rzeszowskiego w początkach okresu autonomicznego [w:] Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Wiesława Cabana, Mieczysława B. Markowskiego i Marka Przeniosło, Kielce 2008, s. 143-155.
 18. Отношение польских эмигрантов к аллокуции 1842 года римского папы Григория XVI о положении католиков в Российской Империи, „Poccийcкo-польский иcторический aльманах”, Выпуск III, Ставрополь – Вoлгоград – Масква 2008, c. 230-239.
 19. Dzieje narodu polskiego w nauczaniu Jana Pawła II podczas drugiej pielgrzymki do Polski [w:] Polska w nauczaniu Jana Pawła II, pod red. Waldemara Furmanka, Rzeszów 2008, s. 136-145.
 20. Духовенство и ноябрьское восстание 1830-1831 гг. в Польше [w:] Новая и новейшая история. Межвузовский сборник научных трудов, Выпуск 23, Саратов 2008, с. 80-91.
 21. Stronnictwo konserwatywno-liberalne Wielkiej Emigracji wobec grekokatolików w Galicji [w:] Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950), zestavili Peter Švorc, L`ubica Harbul`ová, Karl Schwarz, Prešov–Wien 2008, s. 181-194.
 22. Nieznane inicjatywy charytatywne Wielkiej Emigracji we Francji, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” nr 1/2008, s. 153-173.
 23. Emigracyjne losy ks. Franciszka Awertyna Koryckiego, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2009, nr 2/3. Historiae deditus. Profesorowi Adamowi Galosowi w 85. rocznicę urodzin, pod red. Krystyna Matwijowskiego, Wojciecha Mrozewicza, s. 445-455.
 24. Współpracownicy Bogdana Jańskiego w życiu kulturalnym Wielkiej Emigracji we Francji [w:] Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki, pod red. Norberta Kasparka i Andrzeja Szmyta, Olsztyn 2009, s. 57-72.
 25. Trójzaborowa współpraca ziemiaństwa na przykładzie działalności krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego [w:] Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa, pod red. Wiesława Cabana, Stanisława Wiecha, Kielce 2010, s. 85-101.
 26. Rzeszów i okolice we wspomnieniach uczestników powstania listopadowego internowanych w Galicji [w:] Rzeszów – w 655. rocznicę lokacji. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Włodzimierza Bonusiaka, Wioletty Zawitkowskiej, Rzeszów 2010, s. 80-89.
 27. Rozwój oraz formy wspólnot laikatu polskiego w okresie Wielkiej Emigracji i współcześnie [w:] Wierny swemu dziedzictwu. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Józefowi Półćwiartkowi, pod red. ks. Stanisława Nabywańca, Beaty Lorens, ks. Sławomira Zabraniaka, Rzeszów 2010, s. 198-215.
 28. Ruch ultramontański w Galicji w polskiej historiografii – stan i potrzeby badań [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, pod red. Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka, t. II, Rzeszów 2011, s. 195-218.
 29. Duchowieństwo Wielkiej Emigracji na Wyspach Brytyjskich (1831-1863), „Studia Polonijne” Lublin 2011, t. 32, s. 5-33.
 30. Działalność Stowarzyszenia Ziemiańskiego we Lwowie w 1848 roku [w:] Лъвів: місто – суспільство – кулътура. Збірник наукових працъ, т. VIII, частина 1, за редакцією Олени Аркуші й Мар`яна Мудрого, Лъвів 2012, с. 237-250.
 31. Galicyjscy ultramontanie wobec powstania styczniowego [w:] Galicja a powstanie styczniowe, pod red. Marioli Hoszowskiej, Agnieszki Kawalec i Leonida Zaszkilniaka, Warszawa – Rzeszów 2013, s. 337-355.
 32. (współautorstwo) Jerzy Kuzicki, Mariusz Nowak, Lojalizm czy realizm? – stosunek do zaborców Walerego Wielogłowskiego i margrabiego Aleksandra Wielopolskiego [w:] Lojalizm czy realizm?. Polacy wobec władzy rosyjskiej w XIX wieku, pod red. Mariusza Nowaka i Jerzego Szczepańskiego, Warszawa 2013, s. 35-49.
 33. Zakonnicy z klasztorów położonych na tzw. ziemiach zabranych jako uczestnicy Wielkiej Emigracji (1831-1863), „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” nr 6/2013, s. 81-101.
 34. Kapelani powstania listopadowego na emigracji [w:] Wokół powstania listopadowego. Zbiór studiów, pod red. Huberta Chudzio i Janusza Pezdy, Kraków 2014, s. 309-335.
 35. Oszuści są wśród nas. Problem awansów i odznaczeń wojskowych emigracji polistopadowej [w:] Człowiek – społeczeństwo – źródła. Studia dedykowane Profesor  Jadwidze Hoff, pod red. Szczepana Kozaka, Dariusza Opalińskiego, Janusza Polaczka, Szymona Wieczorka, Wioletty Zawitkowskiej, Rzeszów 2014, s. 377-390.
 36. Specyfika badań nad duchowieństwem Wielkiej Emigracji (1831-1863), [w:] W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia, red. ks. Sławomir Zych, Bartosz Walicki, Lublin – Sokołów Małopolski 2015, s. 305 – 321.
 37. Wydarzenia 1846 roku w Krakowie i Galicji w patriotyczno-religijnych obchodach narodowych Wielkiej Emigracji [w:] Rok 1846 w Krakowie i Galicji. Odniesienia, interpretacje, pamięć, red. Krzysztof K. Daszyk, T. Kargol i T. Szubert, Kraków 2016, s. 209-227.
 38. Kapelani oraz inni duchowni uczestniczący w polskich powstaniach narodowych, obecni w strukturach lokalnego kościoła we Francji w XIX wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne” 144, z. 1 (2017), s. 137–156.
 39. Księża – uczestnicy powstania styczniowego i emigracji w świetle materiałów Archiwum Archidiecezji Paryskiej, [w:] Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej, red. Agnieszka Kawalec, Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2017, s. 509-525.
 40. Korespondencja Walerego Wielogłowskiego i Pawła Popiela jako źródło do dziejów społeczno-politycznych polskiego ziemiaństwa w dobie niewoli narodowej, [w:] Z życia politycznego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia, red. naukowa Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas, Kielce 2017, s. 173-185.
 41. Duchowni – uczestnicy powstania listopadowego w tzw. wielkich zakładach (dépôts) we Francji w latach 1831-1833, [w:] Wschodnie i zachodnie szlaki migracji Polaków. Ślady działalności kulturalnej, red. Piotr Kraszewski, Magdalena Lachowicz, Tomasz Nakoneczny, Poznań 2017, s. 43-55.
 42. [artykuł recenzyjny] Iwona H. Pugacewicz, Batignolles 1842-1874. Edukacja Wielkiej Emigracji, Warszawa 2017, s. 701, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2018, nr 1-2, s. 287-297.
 43. Wokół małżeństwa Marii z Wielogłowskich z Henrykiem Richthofenem, [w:] Manfred von Richthofen (1892-1918) oraz jego polscy krewni. W setną rocznicę zakończenia I wojny światowej i śmierci Czerwonego Barona, red. nauk. Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2018, s. 47-67.
 44. Korespondencja kapelanów polskich powstań narodowych w XIX wieku jako źródło do dziejów emigracji, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, t. VII, Prywatne światy zamknięte w listach, red. Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Łódź – Olsztyn 2018, s. 49-65.
 45. Duszpasterstwo emigracji polskiej w Rzymie i innych krajach włoskich w latach 1795-1863. Okoliczności powstania, postulaty i kierunki badawcze, „Studia Polonijne”, Lublin 2018, t. 39, s. 43-71.
 46. Wizja zjednoczenia chrześcijańskich Słowian w myśli i działalności ks. Hipolita Terleckiego, [w:] Hranice a pohraniča. Ambivalentný charakter pohraničných územi, Peter Švorc – L'ubica Harbul'ová – Agnieszka Chłosta-Sikorska (eds.), Prešov 2019, s. 133-151.
 47. Tułacze kolędowanie : w kręgu kolęd, wierszy i zwyczajów świątecznych Wielkiej Emigracji, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, nr 12, s. 127-147.
 48. Duchowni i duszpasterstwo polskiej emigracji w krajach Europy Zachodniej w I połowie XIX wieku. Przegląd problematyki badawczej, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” nr 2(11)/2019, s. 5-31.
 49. Zakłady (dépôts) dla emigrantów polskich w Châteauroux i departamencie Indre w latach 1831-1833, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2020, nr 147, z. 1, s. 37-61.
 50. Galicja w 1831 roku w opiniach emigrantów-uczestników powstania listopadowego, „Galicja. Studia i materiały” 2020, nr 6, s. 403-429.
 51. Miejsca święte i polscy pielgrzymi do Ziemi Świętej w "Dzienniku dwunastoletniej misji apostolskiej na Wschodzie" o. Mansweta Aulich, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. XIV, pod redakcją Wojciecha Walczaka i Katarzyny Wiszowatej-Walczak, Białystok 2020, s. 289-308.
 52. Ks. Jan Paweł Dąbrowski (1804-1851), kapelan, nauczyciel i działacz Wielkiej Emigracji, [w:] Wokół kościoła i władzy : studia dedykowane ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Zielińskiemu w 90 rocznicę urodzin, pod redakcją Rafała Łatki, Józefa Wołczańskiego i Dominika Zamiatały, Warszawa 2021, s. 38-49.
 53. Na wychodźczym szlaku : ziemie czeskie i słowackie w świetle wspomnień, dzienników i pamiętników emigrantów polistopadowych, „Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty” 2022, z. 29, s. 60-77.
 54. Karol Królikowski (1806-1871): paryski księgarz i wydawca Wielkiej Emigracji, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny” 2022, nr 1, s. 245-272.

Pełny wykaz publikacji:

https://orcid.org/0000-0002-3088-8894