dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR

 

dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR

Pisuliński J..jpg [19.47 KB]

Email:   jpisulinski@ur.edu.pl

Nr tel:    600 970 515

ORCID:  0000-0002-9302-5631

Zakład   Historii Najnowszej

 

 

Biogram:  

Urodziłem się w 1968 r. w Rzeszowie. W 1992 r. ukończyłem studia historyczne w WSP w Rzeszowie. W tym samym roku rozpocząłem pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Najnowszej Powszechnej Instytutu Historii WSP w Rzeszowie. Ukończyłem też Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2000 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim obroniłem rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Ewy Orlof, zatytułowaną „Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923”. W latach 2000-2011 byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Najnowszej. W latach 2000-2005 pracowałem również w Biurze Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Rzeszowie. W 2010 r. uzyskałem habilitację na Wydziale Socjologiczno-Historycznym UR. Od 2011 r. pracuję na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii UR. Od 2012 r. kieruję Zakładem Historii Najnowszej IH UR. Jestem członkiem Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków i Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921, stypendystą Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (2016). Od 2016 r. pełnię funkcję wiceprezesa rzeszowskiego oddziału PTH.

           

Zainteresowania badawcze:

 1. Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku.
 2. Polityka narodowościowa II RP i PRL.
 3. Federalizm i prometeizm w okresie międzywojennym.
 4. Dzieje polskiej dyplomacji w okresie międzywojennym.
 5. Dzieje praw człowieka.

 

Projekty badawcze :

Wykonawca – NPRH projekt Protokoły Posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1923 (kierownik prof. dr hab. Marek Kornat IH PAN)

 

Publikacje:

Monografie:

 1. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923, Wrocław 2004 (II wydanie Toruń 2013).
 2. Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947, Rzeszów 2009.
 3. Akcja Specjalna „Wisła”, Rzeszów 2017.

 

         Artykuły (wybrane):

 1. Karpatorusini w polskiej polityce zagranicznej w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. [w:] Małe regiony w wielkiej polityce Polski, Słowacji i Ukrainy, pod red. M. Stolarczyka, A. Bonusiaka, J. Kuzickiego, Rzeszów 2003.
 2. Pacyfikacja w Małopolsce Wschodniej na forum Ligi Narodów, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 2003, z. 144.
 3. Rozmowy na temat powołania uniwersytetu ukraińskiego w 1924 roku, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2003, nr 9.
 4. Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w latach 1944-1956, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 2 (6).
 5. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie wobec społeczności ukraińskiej 1944-1956 [w:] Służby bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców (1945-1989). Z warsztatów badawczych, pod red. G. Motyki, Warszawa 2005.
 6. Stosunki polsko-ukraińskie we wschodniej części dystryktu krakowskiego Generalnego Gubernatorstwa [w:] Wojna: doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy i metody badawcze, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006..
 7. Działalność Delegata dla spraw Małopolski Wschodniej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 8, pod red. A. Adrusiewicza, Rzeszów 2007.
 8. Rozsiedlenie i pierwsze lata życia Ukraińców przesiedlonych z Polski do USRR, „Nowa Ukraina” Zeszyty Historyczno-Politologiczne, Kraków-Przemyśl 2007, nr 1-2.
 9. Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1946 w świetle archiwów kijowskich, „Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej” 2008, t. XVI.
 10. Prawa człowieka w działalności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie [w:] Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk, Warszawa 2009.
 11. Sprawa Chełmszczyzny w świadomości Polaków w latach 1912-1918 [w:] Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości. Materiały z posiedzenia naukowego zorganizowanego z okazji 90-lecia odzyskania niepodległości w 1918 roku, pod red. J. Machnika i W. Rojka, PAU, Kraków 2010.
 12. Kwestia ukraińska w stosunkach polsko-czechosłowackich w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Polska-Słowacja-Europa Środkowa w XIX-XXI wieku. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Ewie Orlof, pod red. J. Pisulińskiego, E. Rączy, K. Żarny, Rzeszów 2011.
 13. Ukrainian Diaspora in Polish Foreign Policy in Interwar Period, “Nowa Ukraina-Nova Ukrajina” 2011, nr 8.
 14. Prometeizm – problemy i pytania historiograficzne [w:] Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918-1940). Studia i szkice, pod red. M. Kornata, Warszawa 2012.
 15. Łemkowie – geneza, przebieg i skutki akcji „Wisła” oraz wcześniejszych przesiedleń [w:] Łemkowie, pod red. B. Machul-Telus, Warszawa 2013.
 16. Władze Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919-1923) [w:] Rządy bez ziemi. Struktury władzy na uchodźstwie, pod red. R.P. Żurawskiego vel Grajewskiego, Warszawa 2014.
 17. Białe kruki – przedwojenni ukrainofile [w:] Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej „Kultury”, pod red. M. Semczyszyn i M. Zajączkowskiego, Warszawa-Lublin-Szczecin 2014.
 18. Korespondencja między Stanisławem Łosiem a Osypem Nazarukiem. Przyczynek do relacji polsko-ukraińskiej w okresie międzywojennym [w:] Człowiek – społeczeństwo – źródło. Studia dedykowane profesor Jadwidze Hoff, pod red. S. Kozaka, D. Opalińskiego, J. Polaczka, S. Wieczorka, W. Zawitkowskiej, Rzeszów 2014.
 19. Ukraiński Mazarini”? – Roman Smal-Stocki i Polacy, „Nowy Prometeusz” 2016, nr 9.
 20. G. Motyka, J. Pisuliński, Działania zbrojne i wysiedlenia ludności (1939-1947) [w:] Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, red. J. Wolski, Warszawa 2016, t. 1.
 21. Ukraińskie skargi w Lidze Narodów na nieprzestrzeganie przez Polskę traktatu mniejszościowego [w:] Politycy, dyplomacji i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. Rocznicę urodzin, pod red. D. Jeziornego, S.M. Nowinowskiego. R.P. Żurawskiego vel Grajewskiego, Łódź 2017.
 22. Lemkos, Poles and Operation Vistula: The Suffering of the Lemkos and its Reception among Poles, „The Polish Reviev”, vol. 64 2019, no. 1.
 23. Polityczne relacje polsko-ukraińskie 1917-1921 w badaniach polskich historyków [w:] Prace polsko-ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921, t. 1, Kijów 2019.
 24. Epilog Akcji „Wisła”. Likwidacja zbrojnego podziemia ukraińskiego w Polsce, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2019, nr 34.
 25. Ukraińskie oceny sojuszu Piłsudski-Petlura. Refleksje z okazji setnej rocznicy zawarcia układu, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2020, t. 31.


          Wydawnictwa źródłowe:

 1. J.J. Bruski, J. Pisuliński, Polska dyplomacja wobec emigracji ukraińskiej. Nieznana instrukcja ministra Augusta Zaleskiego z 1926 roku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowej”, t. XXXIII, Warszawa 1998.
 2. Nieznany list brytyjskiego historyka, „Zeszyty Historyczne”, nr 141, Paryż 2002.
 3. „Komendant swoim zbrojnym czynem wyciągnął wóz polski z tego błota, w którym on tonął coraz bardziej”. Listy Tadeusza Hołówki do Stanisława Łosia z lat 1926-1927, „Dzieje Najnowsze” 2020, nr 1.
 4. Sojusz Piłsudski-Petlura. Dokumenty i materiały, red. J. Pisuliński, W. Skalski, Warszawa-Kijów 2020.
 5. Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1923. Gabinet Ignacego Jana Paderewskiego, cz. 1: 17 stycznia – 30 maja 1919 r., red. J. Pisuliński, Warszawa 2021 (w druku).


     Redakcja naukowa:

 1. Akcja „Wisła”, pod red. J. Pisulińskiego, Warszawa 2003.
 2. Polska-Słowacja-Europa Środkowa w XIX-XXI wieku. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Ewie Orlof, red. J. Pisuliński, E. Rączy, K. Żarna, Rzeszów 2011.

 

Profile badawcze online: