dr hab. Beata Lorens, prof. UR

 

dr hab. Beata Lorens, prof. UR

Lorens B..jpg [439.68 KB]

E-mail:  blorens@ur.edu.pl 
E-mail domowy:  blorens@poczta.fm

Nr tel:   17 872 13 10

Stronahttp://bibliografia.ur.edu.pl
              http://orcid.org/0000-0003-3414-1760

Zakład  Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła

 /

Biogram:   (maks. 1600 znaków)

Beata Lorens urodziła się w 1972 r. w Krośnie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym kontynuowała naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Krośnie. W 1991 r. podjęła studia historyczne w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończyła je w 1996 r. uzyskując tytuł magistra historii na podstawie pracy pt. Ksiądz Wojciech Michna. Życie i działalność publiczna (1820 - 1893), napisanej pod kierunkiem dra hab. Józefa Półćwiartka, prof. WSP. W 1996 r. podjęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii WSP w Rzeszowie. W 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. Bractwa cerkiewne w diecezji przemyskiej obrządku wschodniego w XVII - XVIII wieku, napisanej pod kierunkiem dra hab. Józefa Półćwiartka, prof. UR, obronionej na Wydziale Socjologiczno- Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2015 r. decyzją Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz monografii pt. Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743–1780. Od 2016 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Brała czynny udział w 35 międzynarodowych konferencjach organizowanych w Polsce oraz na Ukrainie i Słowacji. Jest autorką 4 książek, współredagowała 3 edycje źródłowe, 7 publikacji zbiorowych, opublikowała ponad 80 artykułów naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Rady Naukowej Muzeum Regionalnego w Brzozowie oraz Rad Naukowych czasopism polskich i ukraińskich.

 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze koncentrują się na stosunkach religijno – społecznych na pograniczu etnicznym polsko – ruskim (ukraińskim) w czasach nowożytnych,  zagadnieniach związanych z dziejami Kościoła katolickiego i Cerkwi unickiej oraz zakonu bazyliańskiego w Rzeczypospolitej, historii regionalnej, przeszłości miejscowości ziemi sanockiej i przemyskiej, dziejach szkolnictwa i kultury w I Rzeczypospolitej.

 

Projekty badawcze :

Wykonawca grantów:

  1. Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, Nr 11H 11 021280, realizowany w latach 2012–2016.
  2. Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Kultura pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, Nr 1 1H 12 02 5081, realizowany w latach 2013-2017.

 

Publikacje:

- monografie

Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku, Rzeszów 2005, ss. 336.

Ksiądz Wojciech Michna (1820 – 1893), Rzeszów 2008, ss.148.

Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743–1780, Rzeszów 2014, ss. 560+4 mapy.

Droga do Niepodległej. Krościenko Wyżne i Pustyny w okresie odzyskiwania i budowania niepodległości w XIX i XX wieku, Krosno 2018, ss. 239+104 ss. ilustracji.

- edycje źródłowe

Emilia z Jabłonowskich Skrzyńska, Dzienniki z lat 1844–1855, do druku przygotowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Beata Lorens, Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2020, ss. 457.

Emilia z Jabłonowskich Skrzyńska, Dzienniki z lat 1855–1862, do druku przygotowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Beata Lorens, Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2021, ss. 425.

- redakcje (wybrane)

Wierny swemu dziedzictwu. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Józefowi Półćwiartkowi, pod red. ks. S. Nabywańca, B. Lorens, ks. S. Zabraniaka, Rzeszów 2010, ss.388.

Dzieje oświaty w Krościenku Wyżnym w latach 1417–1999, pod red. B. Lorens, E. Marszałka, Krosno 2011, ss. 256.

Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi, pod red. P. Graty, B. Lorens, Rzeszów 2013, ss. 465.

Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych, red. ks. S. Nabywaniec, ks. S. Zabraniak, B. Lorens, Rzeszów 2018, ss. 363.

Dziedzictwo Tridentinum. Religia – Kultura – Sztuka, red. S. Nabywaniec, B. Lorens, S. Zabraniak, Rzeszów 2019, ss. 201.

- artykuły (wybrane)

Bractwo św. Onufrego przy cerkwi bazyliańskiej w Warszawie w latach 1745 – 1861, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2010, nr 1, s. 35–46.

Szkoły przy klasztorach bazyliańskich w Galicji na tle austriackiej polityki oświatowej w latach 1772 – 1850, [w:] Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo – Wschodniej w XIX i XX w., pod red. M. Stolarczyka, A. Kawalec, J. Kuzickiego, Rzeszów 2011, s. 225–237.

Życie religijne unitów na pograniczu etnicznym polsko – ruskim w XVIII wieku na przykładzie parochii w Samborze, [w:] Granice i pogranicza. Mikrohistorie i historie życia codziennego, pod red. P. Guzowskiego, M. Liedke, M. Ocytko, Kraków 2011, s. 157–181.

Działalność Sodalicji Mariańskiej w kolegiach bazyliańskich na ziemiach Rzeczypospolitej w XVIII i XIX wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, tom 97 (2012), s. 121–138.

Dla dobra ludu polskiego. Ks. Wojciech Michna jako współpracownik ks. Stanisława Stojałowskiego w latach 1875–1893, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”, nr 28, 2012, s. 217–238.

Bazylianie w Warszawie w XVIII i XIX wieku w świetle źródeł lwowskich, [w:] Dziedzictwo unii brzeskiej, pod red. R. Dobrowolskiego, M. Zemło, Lublin – Supraśl 2012, s.81–101.

Bazylianie w Galicji wobec działań kasacyjnych w latach 1772–1792, [w:] Kasaty klasztorne na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku, t. 1, Wrocław 2012, s. 225–242.

„Diarium actorum Colegij Buczacensis” як джерело відомостей про діяльність василіанської колегії в Бучачі в другій половині XVIII століття, „Історія релігій в Україні”, 2013, книга I, s. 248–257.

Stan społeczno – gospodarczy miasta Uhnowa w drugiej połowie XVIII wieku, [w:] Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi, pod red. P. Graty, B. Lorens, Rzeszów 2013, s. 69–86.

Inwentarz biblioteki archimandrii bazyliańskiej w Uniowie z 1789 roku, „Hereditas Monasteriorum”, vol. 2, 2013, s. 253–270.

Regulaminy szkolne bazyliańskiego kolegium w Buczaczu na tle programów szkolnictwa staropolskiego, „Czasy Nowożytne”, t. 26, 2013, s. 149–163.

Problemy wychowawcze w szkołach bazyliańskich w drugiej połowie XVIII wieku na przykładzie kolegium w Buczaczu, „Biuletyn Historii Wychowania”, 29, 2013, s. 29–42.

Sytuacja gospodarcza monasterów bazyliańskich w Galicji u progu kasat józefińskich oraz losy ich majątku po kasacie. Zarys problemu, [w:] Klasztory w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, pod red. M. Derwicha, Wrocław 2013, s. 189–207.

Klasztory bazyliańskie w eparchii przemyskiej w XVIII wieku – dynamika rozwoju i podstawy materialne, [w:] Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku, pod red. J. Gwioździk, R. Witkowskiego, A. M. Wyrwy, Poznań 2014, s.241–257.

Bazylianie w Galicji wobec działań kasacyjnych w latach 1772–1792, [w:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, pod red. M. Derwicha, t. I: Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego, Wrocław 2014, s. 215–232.

Monastery bazyliańskie w ziemi halickiej zlikwidowane w trzeciej ćwierci XVIII wieku w świetle inwentarzy z lat 1763–1764, „Карпати: людина, етнос, цивілізація”, вип. 5,  2014, s. 166–177.

Bractwa religijne a relacje międzyobrządkowe w południowo–wschodniej Rzeczypospolitej w XVIII wieku, [w:] Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku), red. D. Burdzy, B. Wojciechowska, Kielce 2014, s. 309–320.

Fundacja monasteru bazyliańskiego w Warszawie-Ujazdowie (1768–1784) – plany i realizacja, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2015, nr 1, s. 55–66.

Monaster bazyliański w Chełmie w XVII i XVIII wieku, [w:] Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia-kult-kontekst społeczny, red. A. Gil, ks. M. Kalinowski, I. Skoczylas, Lublin-Lwów 2016, s. 299–326.

Bractwa i stowarzyszenia religijne przy kościele oo. Dominikanów w Jarosławiu w okresie zaborów, [w:] Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. Dzieje, ludzie i sztuka, red. M. Miławicki, R. Nestorow, Kraków 2016, s. 153–169.

Redukcja monasterów w prowincji koronnej Zakonu Ruskiego św. Bazylego Wielkiego w latach 1744 – 1780, „Hereditas Monasteriorum”, vol. 8, 2016, s. 65–134.

Bazylianie jako propagatorzy literatury łacińskiego kręgu kulturowego wśród społeczności unickiej w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia, red. M. Kuczyńska, (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, red. A. Nowicka-Jeżowa,  t.11),Warszawa 2017, s. 293–329.

Rola Bazylianów w umacnianiu unii kościelnej w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku, [w:] Unia Brzeska i jej konsekwencje. W 420 rocznicę synodu unijnego, red. A. Krochmal, A. Nowak, Przemyśl 2017, s. 57–74.

Stauropigia lwowska a bazylianie w XVIII wieku, [w:] Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взaємини, ред. В. Александрович, І. Орлевич, Львів 2017, s. 179–199.

Inwentarze bibliotek bazyliańskich w XVIII w. jako źródło do badań nad kulturą I Rzeczypospolitej, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, t. X, Białystok  2017, s. 295–313.

Formacja intelektualna bazylianów w XVIII wieku na przykładzie prowincji Opieki NMP, [w:] História Rádu baziliánov sv. Jozafáta, Prešov 2017, s. 109–124

Najdawniejsze dzieje gminy (do 1772 roku),[w:] Gmina Iwierzyce na przestrzeni dziejów, t. I, red. E. Czop, Iwierzyce – Rzeszów 2018, s. 82–130.

Bractwo Przemienienia Pańskiego w Lublinie w wiekach XVI i XVII, [w:] Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, red. W. Bondyra, D. Kupisz, J. Ternes, L. Wierzbicki, Lublin 2018, s. 429–440.

Warunki życia w monasterach bazyliańskich w południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w XVIII w., [w:] Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych, red. ks. S. Nabywaniec, ks. S. Zabraniak, B. Lorens, Rzeszów 2018, s. 116–136.

Życie codzienne w klasztorze bazyliańskim w Galicji (do 1882 r.), „Galicja. Studia i Materiały”, t. 4: Codzienność w Galicji, Rzeszów 2018, s. 105–124.

Tendencje oświeceniowe w bazyliańskim teatrze szkolnym w Buczaczu w drugiej połowie XVIII wieku, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 15, 2018: Słowiańskie oświecenie – swoistość i typowość, s. 173–192.

Bazylianie jako właściciele dóbr klasztornych w drugiej połowie XVIII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 79, 2018, s. 39–62.

Muzyka w działalności duszpasterskiej bazylianów w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, „Muzyka”, 64, 2019, nr 2, s. 49–69.   

Kasata klasztoru bazyliańskiego w Lublinie w latach 1864–1866, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 114 (2020), s. 155–167.

Podróże galicyjskiej rodziny ziemiańskiej w XIX wieku na przykładzie Skrzyńskich, „Galicja. Studia i Materiały”, 6, 2020, s.  274–292.

Inwestycje budowlane bazylianów w XVIII wieku na przykładzie klasztoru i cerkwi w Krystynopolu, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, pod red. Wojciecha Walczaka, Katarzyny Wiszowatej-Walczak, t. XIV, Białystok 2020, s. 521–538. 

 

Profile badawcze online: