dr Dariusz Opaliński

 

dr Dariusz Opaliński

 

E-maildopalinski@ur.edu.pl
E-mail domowy:  dopal1@wp.pl

Nr tel: (17) 8721306

Stronahttps://orcid.org/0000-0001-7919-8600

Zakład  Historii XIX wieku 

Pracownia Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

 

Biogram:

Jestem absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia magisterskie ukończyłem w 1996 r. Pracę dyplomową poświęconą podróżowaniu koleją w dziewiętnastowiecznej Galicji napisałem pod kierunkiem Prof. Jadwigi Hoff. Od 1996 r. jestem zatrudniony w Instytucie Historii UR – do 2019 r. w Zakładzie Archiwistyki i Nauk Pomocniczych (wcześniej Zakład Nauk Pomocniczych Historii), a obecnie w Zakładzie Historii XIX wieku. W 2005 r. obroniłem rozprawę doktorską pt. „Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborów. Studium historyczno-źródłoznawcze”. Aktualnie jestem zatrudniony na etacie adiunkta.

 

Zainteresowania badawcze:

 1. Historia podróży
 2. Źródłoznawstwo XIX-XX wieku
 3. Historia transportu (szczególnie kolei i poczty)
 4. Historia turystyki
 5. Historia społeczna Galicji
 6. Wzorce kulturowe i mentalność w XIX wieku

 

Projekty badawcze :

 

Publikacje:

Książki

 1. Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborów. Studium historyczno-źródłoznawcze, Krosno 2012; wyd. 2, Krosno 2013.
 2. Współredakcja pracy: Człowiek – Społeczeństwo – Źródło. Studia dedykowane Prof. Jadwidze Hoff, Sz. Kozak, D. Opaliński, J. Polaczek, Sz. Wieczorek, W. Zawitkowska, Rzeszów 2014.
 3. Współredakcja pracy: Galicja i jej dziedzictwo, t. 24, Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja, red. J. Kamińska-Kwak, Sz. Kozak, D. Opaliński, Rzeszów 2016

 

Artykuły

 1. Inwentarze kolejowe z lat 1914-1919/1920 z terenu byłej Galicji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2018, nr 4, s. 531-594.
 2. Dawne kolejowe rozkłady jazdy i ich przydatność w badaniach historycznych, „Studia Źródłoznawcze”, t. 54, 2016, s. 115-127.
 3. Dyszlem i pod parą, czyli o kolejowo-pocztowym rozkładzie jazdy z 1867 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2014, nr 4, s. 613-624.
 4. Rowerem przez Galicję: uwagi na marginesie lektury przewodnika dla cyklistów z końca XIX wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2010, nr 3-4, s. 419-432.
 5. Koszt wycieczek do Krakowa w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (w świetle dawnych przewodników), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2006, nr 3-4, s. 325-339.
 6. Travelling by Railway in Austrian Poland in the Second Half of the 19th , "Acta Poloniae Historica", vol. LXXXV, 2002, s. 245-263.
 7. Wagony osobowe kolei galicyjskich, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 2000, nr 3-4, s. 115-132.
 8. Usługi gastronomiczne na kolejach galicyjskich, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 2001, nr 3, s. 209-220.

 

Rozdziały w monografiach

 1. Przewozy pasażerskie na Kolei Karola Ludwika w latach 1858-1891, [w:] Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji, red. G. Zamoyski, Rzeszów 2018, s. 305-323.
 2. Propaganda w polskich dziewiętnastowiecznych przewodnikach turystycznych [w:] Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918, pod red. K. Stępnika i M. Rajewskiego, Lublin 2008, s. 57-64.
 3. Kobiety w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1875-1914, [w:] „Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008, s. 349-359.
 4. Z bedekerem po zaborach. Podróż w dawnych przewodnikach turystycznych, [w:] Podróż i literatura 1864-1914, E. Ihnatowicz, Warszawa 2008, s. 525-536.
 5. „Dusza się tu i oddrętwia i młodnieje”. Wrażenia Polaków z podróży do kurortów europejskich w XIX w., [w:] Europejczyk w podróży 1850-1939, red. E. Ihnatowicz, S. Ciara, Warszawa 2010, s. 227-240.
 6. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Galicji, [w:] Dzieje kolei w Polsce, D. Keller, Rybnik 2012, s. 424-444.

 

Profile badawcze online: