Regulamin

Regulamin Olimpiady Historycznej Juniorów

w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

 

Informacje wstępne

 1. Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:
 • identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów zainteresowanych historią i stymulowanie ich rozwoju;
 • wspieranie i promowanie nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym;
 • doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, w tym zwłaszcza w zakresie interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji historycznej;
 • weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie edukacji szkolnej;
 • stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawę programową, w tym zwłaszcza z zakresu historii regionu;
 • wzbogacenie oferty szkolnej o przedsięwzięcie motywujące nauczycieli do podjęcia pracy z uczniem zdolnym.

 

 1. Olimpiada organizowana jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmianami). 
 1. Źródłem finansowania Olimpiady jest dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, środki własne PTH oraz pozyskiwane od partnerów Olimpiady i sponsorów. 
 1. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Juniorów jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne, które jest największą w Polsce organizację społeczną skupiającą badaczy i miłośników historii. Organizacja Olimpiady stanowi realizację zadań statutowych PTH związanych z edukacją historyczną, popularyzacją historii i rozwijaniem świadomości historycznej dzieci i młodzieży.

 

Rozdział I. Olimpiada i jej organizator

1. Prawa i obowiązki Organizatora

 

 1. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Warszawie, zarejestrowane pod adresem: Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa; tel. 22 831 63 41, tel. 022 831 63 41, adres e-mail pth@ihpan.edu.pl; w sprawach olimpiady: tel. 501 23 70 60, adres e-mail malgorzata.machalek@usz.edu.pl; www.olimpiadahistoryczna.pl. 
 1. Do zadań Polskiego Towarzystwa Historycznego w zakresie organizacji Olimpiady Historycznej Juniorów, realizowanych za pośrednictwem Komitetu Głównego oraz komitetów okręgowych, należą:
  • organizacja zawodów zgodnie z postanowieniami jej regulaminu, programu i harmonogramu oraz obowiązującymi przepisami,
  • przygotowanie tematyki zadań oraz testów na eliminacje ustne i pisemne I, II i III stopnia,
  • przygotowanie i rozpowszechnienie regulaminu, programu i terminarza Olimpiady,
  • przeprowadzenie zawodów I, II, III stopnia przy zapewnieniu stałego nadzoru organizacyjnego i merytorycznego poprzez udział pracowników naukowych uczelni oraz doświadczonych nauczycieli historii, doradców metodycznych i edukatorów,
  • zapewnienie właściwego przepływu informacji oraz dystrybucji materiałów niezbędnych do przeprowadzenia eliminacji ustnych i pisemnych na poszczególnych etapach,
  • zapewnienie promocji Olimpiady,
  • wsparcie szkół w popularyzacji wiedzy historycznej i metodyki pracy z uczniem zdolnym w zakresie historii (w szczególności poprzez działania komitetów okręgowych Olimpiady oraz oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Historycznego),
  • zapewnienie właściwego rozliczania finansowego Olimpiady. 
 1. Polskie Towarzystwo Historyczne jako organizator ma prawo do:
 • anulowania, na wniosek Komitetu Głównego, wyników Olimpiady na poszczególnych etapach w razie naruszenia regulaminu oraz powtórzenia zawodów,
 • wykluczenia z Olimpiady, na wniosek Komitetu Głównego, uczestników łamiących regulamin,
 • rozstrzygania sporów w sprawach dotyczących Olimpiady,
 • reprezentowania Olimpiady na zewnątrz i nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi.

 

 2. Struktura organizacyjna 

 1. Olimpiada Historyczna Juniorów ma strukturę umożliwiającą przeprowadzenie eliminacji we wszystkich województwach oraz stwarza równe szanse dla wszystkich uczniów szkół podstawowych w całym kraju. W skład struktur Olimpiady Historycznej Juniorów wchodzą: Komitet Główny, 16 komitetów okręgowych oraz komisje szkolne i międzyszkolne Olimpiady.

3. Komitet Główny

 1. Komitet Główny sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad całością prac związanych z organizacją Olimpiady. 
 1. Komitet Główny jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego zwykłą większością głosów. 
 1. Zarząd Główny PTH powołuje i odwołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej Juniorów zwykłą większością głosów. 
 1. Przewodniczący Komitetu Głównego powołuje do prac organizacyjnych i finansowych sekretarza i księgowego Olimpiady, a do prac merytorycznych i dydaktycznych – Zespół Ekspertów. 
 1. Przewodniczący w porozumieniu z wiceprzewodniczącym podejmuje decyzje związane z bieżącym funkcjonowaniem Olimpiady. 
 1. Posiedzenia Komitetu Głównego, zwoływane przez przewodniczącego, odbywają się przynajmniej raz w roku, a decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 
 1. Do obowiązków Komitetu Głównego należy:
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przebiegiem kolejnych etapów eliminacji,
  • udział członków Komitetu Głównego w eliminacjach III stopnia,
  • nadzór nad przebiegiem procedur odwoławczych,
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających uzyskanie przez uczestników tytułu finalisty lub laureata,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z realizacją Olimpiady. 
 1. Komitet Główny ma prawo do:
 • weryfikacji wyników zawodów II stopnia, a w razie uchybień formalnych i błędów merytorycznych prawo zmiany decyzji Komitetu Okręgowego w zakresie wystawionych ocen,
 • wykluczenia uczestników z udziału w Olimpiadzie w razie złamania regulaminu Olimpiady.

4. Komitety Okręgowe 

 1. Przewodniczący Komitetu Głównego powołuje przewodniczących Komitetów Okręgowych, a na wniosek przewodniczącego właściwego Komitetu Okręgowego – pełny skład Komitetu Okręgowego. 
 1. Obszar działalności Komitetów Okręgowych pokrywa się z granicami województw. 
 1. Pracami Komitetu Okręgowego kieruje przewodniczący. 
 1. Przewodniczący Komitetu Okręgowego powołuje do prac organizacyjnych sekretarza, a do prac merytorycznych - ekspertów. Ekspertami mogą być nauczyciele akademiccy, metodycy, doświadczeni nauczyciele historii, edukatorzy. 
 1. Posiedzenia Komitetu Okręgowego są zwoływane przez przewodniczącego i odbywają się przynajmniej raz w roku w czasie trwania eliminacji okręgowych. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 
 1. Do zadań Komitetu Okręgowego należą:
 • nadzór organizacyjny i merytoryczny nad zawodami I stopnia,
 • organizacja i przeprowadzenie zawodów II stopnia (okręgowych),
 • opieka naukowa i organizacyjna nad kandydatami zakwalifikowanymi do zawodów III stopnia,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zawodów II i III stopnia,
 • komunikacja z uczestnikami wszystkich etapów Olimpiady z danego okręgu. 

 5. Komisje szkolne

 1. Realizacją olimpiady na I etapie zajmują się komisje szkolne powoływane przez dyrektora szkoły. W przypadku małej liczby uczniów danej szkoły deklarujących chęć udziału w Olimpiadzie lub w przypadku braku możliwości powołania komisji dyrektorzy szkół w porozumieniu z Komitetem Okręgowym tworzą komisje międzyszkolne. 
 1. Szkolne (lub międzyszkolne) komisje składają się z co najmniej trzech nauczycieli, w tym przynajmniej jednego nauczyciela historii. 
 1. Szkolna (lub międzyszkolna) komisja Olimpiady Historycznej Juniorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami. 
 1. Do zadań szkolnej (lub międzyszkolnej) komisji Olimpiady należą:
 • przyjęcie zgłoszeń od wszystkich uczniów deklarujących chęć udziału w Olimpiadzie i umożliwienie im uczestnictwa w zawodach I stopnia,
 • zarejestrowanie uczniów deklarujących chęć udziału w Olimpiadzie zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej Olimpiady,
 • przyjęcie od opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych uczestnika Olimpiady w zakresie niezbędnym przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz informowania o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu (formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny na stronie internetowej Olimpiady). W przypadku braku zgody prace uczestnika nie będą oceniane.
 • organizacja i przeprowadzenie zgodnie z regulaminem zawodów I stopnia (eliminacji szkolnych/międzyszkolnych) w terminie wskazanym w Terminarzu Olimpiady,
 • dokumentowanie przebiegu zawodów I stopnia w danej szkole, w tym przygotowanie protokołu, który komisja przekazuje do właściwego Komitetu Okręgowego wraz z załącznikami (prace pisemne oraz oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych uczestnika). 

 

Rozdział II. Organizacja Olimpiady 

6. Uczestnicy Olimpiady

 

 1. Adresatami Olimpiady są wszyscy uczniowie szkół podstawowych zainteresowani historią.  
 1. Uczniowie przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie chęci udziału nauczycielowi historii lub dyrektorowi szkoły. Przewodniczący powołanej przez dyrektora szkoły komisji szkolnej rejestruje uczniów zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej Olimpiady (www.olimpiadahistoryczna.pl).  
 1. Przystąpienie do Olimpiady oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z jego treścią i przestrzegania jego zapisów. 
 1. Uczestnik Olimpiady ma prawo do:
 • otrzymania pełnej informacji o uzyskanych wynikach w poszczególnych etapach,
 • uzyskania informacji o harmonogramie Olimpiady, tematyce, zasadach przeprowadzania eliminacji na poszczególnych etapach,
 • udziału w imprezach towarzyszących Olimpiadzie, organizowanych przez komitety okręgowe i oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komitet Główny podczas eliminacji centralnych,
 • składania odwołań zgodnie z trybem określonym w par. 13 niniejszego regulaminu,
 • otrzymania wyżywienia oraz zwrotu kosztów podróży w czasie eliminacji okręgowych i centralnych według zasad przedstawionych przez organizatora Olimpiady, a także do bezpłatnego zakwaterowania w czasie eliminacji centralnych.

 7. Organizacja zawodów

 

 1. Zawody organizowane w ramach Olimpiady Historycznej Juniorów mają charakter indywidualny.  
 1. Zawody są trójstopniowe, mają ogólnopolski zasięg, w których wymagany jest od uczestników następujący zakres wiedzy i umiejętności:
 • w zawodach  I stopnia (eliminacjach szkolnych/międzyszkolnych) – wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiot;
 • w zawodach II stopnia (eliminacjach okręgowych) – w zakresie niezbędnym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu;
 • w zawodach III stopnia (eliminacjach centralnych) – w zakresie wskazanym w programie olimpiady.

 

 8. Zawody I stopnia – eliminacje szkolne (międzyszkolne) 

 

 1. Zawody I etapu odbywają się na terenie szkoły i lub szkoły wyznaczonej przez komisję międzyszkolną. 
 1. Zawody polegają na samodzielnym rozwiązaniu testu pozwalający na sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej dla szkoły podstawowej (wymagania ogólne i wymagania szczegółowe). 
 1. Test składa się z pytań zamkniętych i z zadań otwartych krótkiej odpowiedzi posiadających obudowę dydaktyczną w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.) oraz z jednego zadania, którego wykonanie wymaga dłuższej wypowiedzi – rozprawki na jeden z tematów podanych przez Zespół Ekspertów i opublikowanych na stronie internetowej Olimpiady zgodnie z Terminarzem. 
 1. Eliminacje pisemne trwają 90 minut. W czasie eliminacji pisemnych I etapu niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych lub narzędzi komunikacyjnych (telefon). W uzasadnionych przypadkach dotyczących osób z niepełnosprawnością przewodniczący komisji szkolnej może wydać zgodę na skorzystanie przez uczestnika Olimpiady z komputera, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków zapewniających uczciwy przebieg eliminacji. 
 1. Testy, po zakodowaniu, są oceniane przez komisje szkolne w skali od 0 do 50 punktów. 
 1. Komisje szkolne (międzyszkolne) są odpowiedzialne za pobranie testu ze strony internetowej Olimpiady, powielenie go w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przeprowadzenie eliminacji szkolnych w terminie podanym w Terminarzu Olimpiady oraz sprawdzenie prac uczniów zgodnie z modelem oceniania, który również zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady. 
 1. Wyniki eliminacji pisemnych ogłaszane są uczestnikom zgodnie z Terminarzem Olimpiady przez przewodniczącego szkolnej (międzyszkolnej) komisji Olimpiady. 
 1. Do eliminacji okręgowych komisja szkolna (międzyszkolna) może zakwalifikować trzech uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 30 punktów. 
 1. W terminie wskazanym w Terminarzu komisje szkolne (międzyszkolne) przesyłają do Komitetów Okręgowych protokoły z eliminacji I etapu oraz prace pisemne uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych. 

  9. Zawody II stopnia – eliminacje okręgowe

 

 1. Zawody II stopnia przeprowadzają Komitety Okręgowe w terminie podanym w Terminarzu Olimpiady, korzystając z pomieszczeń własnych PTH lub sal udostępnionych przez partnerów Olimpiady.  
 1. Eliminacje II stopnia obejmują część pisemną i ustną. 
 1. W części pisemnej uczniowie rozwiązują test obejmujący treści nauczania zawarte w Podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Test składa się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych i otwartych posiadających obudowę dydaktyczną w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.).

      4. Testy są dostarczane Komitetom Okręgowym przez Komitet Główny w zapieczętowanej kopercie, której komisyjne otwarcie odbywa się w momencie rozpoczęcia eliminacji pisemnych, po 

          sprawdzeniu tożsamości uczniów na podstawie legitymacji szkolnych lub dowodów osobistych/paszportów. 

 1. Eliminacje pisemne trwają 90 minut. W czasie ich przeprowadzania niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych lub narzędzi komunikacyjnych (telefon). Jedynie w uzasadnionych przypadkach dotyczących osób z niepełnosprawnością przewodniczący Komitetu Okręgowego może wydać zgodę na skorzystanie przez uczestnika Olimpiady z komputera, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków zapewniających uczciwy przebieg eliminacji. 
 1. Testy, po zakodowaniu, oceniane są przez eksperta komitetu okręgowego oraz przewodniczącego komitetu okręgowego. 
 1. Za rozwiązanie testu uczestnik może otrzymać od 0 do 50 punktów. 
 1. Wyniki tej części zawodów są podawane przez Komitet Okręgowy w ciągu 5 dni od terminu eliminacji pisemnych w sposób określony na stronie internetowej Olimpiady. 
 1. Do eliminacji ustnych etapu II kwalifikowane jest 20% uczestników etapu pisemnego jednak nie więcej niż 30 osób, którzy z testu pisemnego uzyskali najwyższe wyniki. W przypadku, gdy na ostatniej pozycji jest więcej osób niż jedna, do dalszej części Olimpiady zostaną zakwalifikowane wszystkie osoby z tym wynikiem. 
 1. Eliminacje ustne II stopnia polegają na:
 • ustnym zaprezentowaniu przez uczestnika jednego z zagadnień opracowanych przez Zespół Ekspertów i opublikowanych na stronie internetowej Olimpiady zgodnie z Terminarzem (maksymalny czas prezentacji 5 minut);
 • odpowiedzi na stawiane przez członków komisji pytania związane z treścią wybranego przez uczestnika zagadnienia;
 • rozmowie z komisją na temat jednej lektury wybranej przez uczestnika z Wykazu opublikowanego na stronie internetowej Olimpiady. 
 1. Odpowiedzi oceniane są przez trzyosobową komisję powołaną przez komitet Okręgowy, w skład której wchodzą pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz doświadczeni nauczyciele i metodycy, pod warunkiem że ich uczniowie nie biorą udziału w eliminacjach. 
 1. Przed przystąpieniem do egzaminowania komisja ma obowiązek stwierdzić tożsamość ucznia na podstawie legitymacji lub dowodu osobistego/paszportu. 
 1. Ostateczny wynik eliminacji okręgowych ustala się na po zsumowaniu ilości punktów uzyskanych za test pisemny (0-50 punktów) oraz za odpowiedź ustną zgodnie poniższymi kryteriami:

Kryterium

liczba punktów

Prezentacja wybranego zagadnienia

0-20

Odpowiedzi na pytania dotyczące prezentowanego zagadnienia

0-15

Lektura

0-15

RAZEM

0-50

 14. Uczestnikom eliminacji II etapu przysługuje wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu według zasad przedstawionych przez organizatora Olimpiady. 

14.a. Jeżeli eliminacje okręgowe przeprowadzane sa w trybie on-line wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje.

15. Jeśli sytuacja związana z pandemią COVID-19 uniemożliwi przeprowadzenie eliminacji pisemnych i/lub ustnych w formie zapisanej w podpunktach 1, 4, 5, 10, 11, stosuje się § 11gb. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1394).

Decyzję o przeprowadzeniu eliminacji pisemnych w trybie zdalnym (on-line) podejmuje Komitet Główny i dotyczy ona wszystkich Komitetów Okręgowych oraz wszystkich uczniów biorących udział w II etapie. O przeprowadzeniu eliminacji ustnych w trybie zdalnym (on-line) decyzję podejmuje Przewodniczący Komitetu Okręgowego. W powyższym przypadku stosuje się procedurę zawartą w instrukcji będącej załącznikiem nr 1 -2 do niniejszego regulaminu.

 

10. Kwalifikacja do zawodów III stopnia

 

 1. Ostateczne wyniki eliminacji II stopnia zatwierdza i ogłasza uczestnikom przewodniczący Komitetu Okręgowego po zakończeniu eliminacji ustnych. 
 1. Uczniowie, którzy w eliminacjach II etapu zajęli 3 pierwsze lokaty w danym okręgu zostają zakwalifikowani do tych eliminacji, z tym, że Komitet Okręgowy w Warszawie kwalifikuje 6 osób. 
 1. Komitety Okręgowe mogą typować dodatkowych kandydatów do eliminacji centralnych. Kandydatem może zostać uczeń, który uzyskał w eliminacjach okręgowych co najmniej 80 punktów. 
 1. Komitetu Głównego sporządza punktowy ranking kandydatów ze wszystkich okręgów i kwalifikuje do eliminacji centralnych maksymalnie 30 osób z najwyższymi wynikami. 
 1. Informacja o wynikach ostatecznej kwalifikacji dodatkowych kandydatów do eliminacji centralnych jest publikowana na stronie internetowej Olimpiady w terminie przewidzianym w Terminarzu. 
 1. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w eliminacjach centralnych lub ich opiekunowie są zobowiązani do przekazania do Komitetu Głównego formularza „Ankieta uczestnika eliminacji centralnych Olimpiady Historycznej Juniorów” w terminie podanym w Terminarzu. 

 

 11. Zawody III stopnia – eliminacje centralne 

 

 1. Zawody centralne organizuje i przeprowadza Komitet Główny we wskazanym wcześniej miejscu i czasie, zapewniając uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży. 
 1. Eliminacje III etapu obejmują:
 • test pisemny składający się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych i otwartych obejmujących treści związane z tematem przewodnim eliminacji centralnych. Zadania testowe posiadają obudowę w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.). Temat przewodni jest publikowany na stronie internetowej Olimpiady wraz z zagadnieniami szczegółowymi oraz wykazem niezbędnych do jego opracowania źródeł historycznych i literatury w terminie określonym w Terminarzu. Testy oceniają dwaj eksperci (w tym przewodniczący Komitetu Głównego). Eliminacje pisemne trwają 60 minut.
 • ustne odpowiedzi na dwa pytania dotyczące wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej oraz na temat zgłoszonych przez uczestnika 3 lektur (dwie lektury z wykazu Komitetu Głównego, jedna lektura zaproponowana przez uczestnika). Egzamin ustny odbywa się przed komisją trzyosobową. 
 1. Przystąpienie ucznia do poszczególnych zadań III etapu jest możliwe po potwierdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji lub dowodu osobistego. W czasie eliminacji nie są dozwolone żadne pomoce naukowe bądź narzędzia komunikacyjne. Testy są kodowane na czas oceny, która musi być dokonana na formularzu oceny z podaniem uzasadnienia i komentarza. 
 1. Testy oceniane są w skali punktowej od 0 do 50 punków, a oceny uzyskane przez uczestników zawodów centralnych w części ustnej są przeliczane na punkty według następujących zasad: 

Kryterium

liczba punktów

Odpowiedź na pytanie 1.

0-15

Odpowiedzi na pytanie 2.

0-15

Lektura

0-20

RAZEM

50

5. Na podstawie wyników eliminacji centralnych ustalana jest kolejność lokat (według liczby uzyskanych punktów), zaś Komitet Główny wydaje decyzję o uznaniu za laureatów Olimpiady Historycznej Juniorów uczestników, którzy otrzymali 75 i więcej punktów. Status finalisty uzyskują uczestnicy eliminacji III stopnia, którzy co najmniej 30 punktów. 

6. Wyniki etapu centralnego ogłaszane są przez przewodniczącego Komitetu Głównego ostatniego dnia eliminacji centralnych w czasie uroczystości zakończenia Olimpiady.

7. Uczestnikom eliminacji II etapu przysługuje wyżywienie, noclegi i zwrot kosztów dojazdu według zasad przedstawionych przez organizatora Olimpiady. 

 7.a. Jeżeli eliminacje okręgowe przeprowadzane sa w trybie on-line wyżywienie, noclegi i zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje.

8. Jeśli sytuacja związana z pandemią COVID-19 uniemożliwi przeprowadzenie eliminacji pisemnych i/lub ustnych w formie zapisanej w podpunktach 1 i 2, stosuje się § 11gb. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1394).

Decyzję o przeprowadzeniu eliminacji pisemnych w trybie zdalnym (on-line) podejmuje Komitet Główny i dotyczy ona wszystkich Komitetów Okręgowych oraz wszystkich uczniów biorących udział w II etapie. O przeprowadzeniu eliminacji ustnych w trybie zdalnym (on-line) decyzję podejmuje Przewodniczący Komitetu Okręgowego. W powyższym przypadku stosuje się procedurę zawartą w instrukcji będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

 12. Sytuacje szczególne 

 1. Udział uczniów z niepełnosprawnością w zawodach Olimpiady jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu ucznia oraz jego dysfunkcji do ogólnopolskiego sekretarza organizacyjnego Olimpiady. Komitet Główny w porozumieniu z komitetem okręgowym oraz rodzicami lub nauczycielem ucznia dostosowuje warunki udziału ucznia w zawodach do rodzaju dysfunkcji lub indywidualnych potrzeb. Dostosowanie jest możliwe wyłącznie w ramach możliwości finansowych, organizacyjnych oraz bez naruszania regulaminu Olimpiady. 
 1. W przypadku choroby uczestnika, konieczności uczestnictwa w eliminacjach innej olimpiady organizowanych w pokrywającym się terminie lub z powodu poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnikowi eliminacji II stopnia udział w zawodach ustnych, Komitet Główny może podjąć decyzję o wyznaczeniu dodatkowego terminu egzaminu. W przypadku eliminacji III stopnia wyznaczenie takiego terminu jest niemożliwe. 
 1. Komisje właściwe dla eliminacji I, II i III stopnia mogą zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika z uwagi na:
 • złamanie regulaminu Olimpiady,
 • stwierdzenie niesamodzielności w udzielaniu odpowiedzi pisemnych lub ustnych.

Decyzja o dyskwalifikacji jest zatwierdzana przez przewodniczącego właściwego komitetu. 

 1. Jeżeli przyczyny dyskwalifikacji wymienione w pkt. 3. zostaną wykryte po zakończeniu zawodów, Komitet Główny Olimpiady może zdecydować o odebraniu uczestnikowi uprawnień finalisty bądź laureata. 

13. Tyb odwoławczy

 1. Uczestnik Olimpiady lub jego opiekun prawny ma prawo do zapoznania się z oceną, jaką uzyskał na każdym etapie eliminacji. 
 1. Uczestnik lub opiekun prawny, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie jest sprawiedliwy i został przyznany niezgodnie z Regulaminem, może złożyć odwołanie na piśmie ze szczegółowym uzasadnieniem. 
 1. Odwołanie od decyzji komisji na I etapie uczestnik składa do przewodniczącego właściwego Komitetu Okręgowego, odwołanie od ocen komisji na II etapie zatwierdzonych przez przewodniczącego Komitetu Okręgowego – do przewodniczącego Komitetu Głównego. Na III etapie zażalenia i skargi rozpatruje przewodniczący Komitetu Głównego. Odwołanie w formie pisemnej, podpisane własnoręcznie przez uczestnika lub opiekuna prawnego, należy dostarczyć do właściwego organu Olimpiady po zakończeniu eliminacji danego stopnia, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia tych eliminacji (decyduje data stempla pocztowego). 
 1. Odwołanie można złożyć osobiście w siedzibie właściwego komitetu lub listem poleconym. 
 1. Przewodniczący komitetu okręgowego, przewodniczący Komitetu Głównego udziela odpowiedzi w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 
 1. Przewodniczący właściwego komitetu, do którego wpłynęło odwołanie, ma obowiązek wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, zasięgnięcia opinii obu stron i zbadania okoliczności wskazanych w odwołaniu. 
 1. Po ustaleniu zasadności odwołania przewodniczący właściwego komitetu podejmuje decyzję o ponownej weryfikacji pracy pisemnej lub w przypadku egzaminu ustnego o ponownym egzaminie.

 

Rozdział III. Uprawnienia i nagrody 

 1. W klasyfikacji wyników poszczególnych zawodów stosuje się następujące terminy:
 • uczestnik eliminacji I stopnia,
 • uczestnik eliminacji II stopnia,
 • uczestnik eliminacji III stopnia, finalista Olimpiady Historycznej Juniorów, laureat Olimpiady Historycznej Juniorów. 
 1. Szczegółowy tryb przyznawania tytułu finalisty i laureata Olimpiady Historycznej Juniorów określono wyżej w par. 11 pkt. 5. niniejszego Regulaminu. 
 1. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 959). 
 1. Laureaci i finaliści eliminacji III stopnia otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zm.).
 2. Laureatom i finalistom przysługują nagrody rzeczowe zapewnione z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz nagrody przyznane przez sponsorów i Partnerów Olimpiady. 
 1. Laureaci, finaliści i uczestnicy mogą również otrzymać specjalne wyróżnienia za szczególne osiągnięcia uzyskane w trakcie Olimpiady.

  

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

 1. Dla utrzymania wysokich standardów oceny oraz obiektywizmu eliminacji testy pisemne na II etapie oceniane są przez dwóch ekspertów komitetu okręgowego (w tym przewodniczącego komitetu okręgowego), a na III etapie przez dwóch ekspertów Komitetu Głównego (w tym przewodniczącego). 
 1. Eliminacje ustne na zawodach II i III stopnia są przeprowadzane przez trzyosobowe komisje. Dla zapewnienia obiektywności oceny przewodniczący właściwego komitetu może powołać do komisji obserwatora zewnętrznego, spośród doświadczonych nauczycieli, metodyków, specjalistów lub przedstawicieli właściwego kuratorium oświaty. Obserwator potwierdza prawidłowość przebiegu egzaminu podpisem w protokole eliminacji. Obserwatorami nie mogą być nauczyciele, których uczniowie uczestniczą w danej części egzaminu. 
 1. Jeżeli w zawodach II lub III stopnia biorą udział uczniowie lub podopieczni członka danego Komitetu Okręgowego bądź Komitetu Głównego, nie może on zsiadać w komisji egzaminującej uczestników ani brać udziału w pracach Zespołu Ekspertów. 
 1. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Komitet Główny Olimpiady Historycznej Juniorów w porozumieniu z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 

Załącznik nr 1-2.

Załącznik nr 3.