Wykaz lektur

WYKAZ LEKTUR I PODRĘCZNIKÓW - EDYCJA 2021/2022

 WYKAZ LEKTUR opracowany przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej obejmuje monografie naukowe i popularnonaukowe, opracowania problemowe, zbiory studiów i biografie. Starano się umieścić w nim przede wszystkim pozycje wydane w ciągu ostatnich 30 lat, prezentujące najnowsze osiągnięcia historiografii polskiej i powszechnej, a zarazem stosunkowo łatwo dostępne. Z lat wcześniejszych uwzględniono jedynie pozycje szczególnie wartościowe. W przypadku lektur podano tylko pierwsze wydanie, pozycje te były jednak często wznawiane. Odpowiedź na pytania dotyczące wybranych przez uczestników lektur jest częścią zawodów ustnych na wszystkich trzech etapach Olimpiady. Lektury należy wybierać zgodnie z zadeklarowaną przez siebie specjalnością.
Opublikowany na niniejszej stronie WYKAZ LEKTUR jest obligatoryjny dla uczestników eliminacji szkolnych, stanowi również obowiązkową podstawę doboru części lektur na eliminacjach okręgowych i centralnych. Zgodnie z aktualnym Regulaminem Olimpiady Historycznej:

 • na etapie szkolnym uczestnicy zawodów ustnych odpowiadają na pytania dotyczące trzech lektur wybranych z WYKAZU LEKTUR Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej. W czasie tych eliminacji nie ma możliwości odpowiadania z lektur spoza wykazu.
 • na etapie okręgowym uczestnicy zawodów ustnych odpowiadają na pytania dotyczące trzech lektur wybranych z WYKAZU LEKTUR Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej oraz dwóch dowolnych lektur zaproponowanych przez ucznia (mogą one również pochodzić z Wykazu Lektur).
 • na etapie centralnym uczestnicy zawodów ustnych odpowiadają na pytania dotyczące pięciu lektur wybranych z WYKAZU LEKTUR Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej oraz trzech dowolnych lektur zaproponowanych przez ucznia (mogą one również pochodzić z Wykazu Lektur).
 • w wybranym przez ucznia zestawie nie może znaleźć się więcej niż trzy biografie

 

Poniżej prezentujemy WYKAZ LEKTUR z podziałem na specjalności:

STAROŻYTNOŚĆ

 • Alfoldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1992.
 • Auguet R., Kaligula, Warszawa 1990.
 • Bieżuńska-Małowist I., Kobiety antyku, Warszawa 1993.
 • Birley A.R., Hadrian, Warszawa 2002.
 • Brown P., Świat późnego antyku. Od Marka Aureliusza do Mahometa, Warszawa 1991.
 • Brown P., Ciało i społeczeństwo, Kraków 2006.
 • Browning R., Justynian i Teodora, Warszawa 1996.
 • Burkert W., Starożytne kulty misteryjne, Bydgoszcz 2001.
 • Cameron A., Późne cesarstwo rzymskie, Warszawa 2003.
 • Cartledge P., Świat wojowników, Warszawa 2005.
 • Chuvin P., Ostatni poganie, Warszawa 2008.
 • Cohen A., Talmud, Warszawa 1995.
 • Człowiek Grecji, red. J. Vernant, Warszawa 2000.
 • Człowiek Rzymu, red. A. Giardin, Warszawa 1997.
 • Doods E.R., Grecy i irracjonalność, Bydgoszcz 2002.
 • Doods E.R., Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, Kraków 2004.
 • Dzielska M., Hypatia z Aleksandrii, Kraków 1993.
 • Finley M., Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000.
 • Gillmeister A., Musiał D., W cieniu Kapitolu. Religia starożytnych Rzymian, Kraków 2012.
 • Głombiowski K., Ksenofont. Żołnierz i pisarz, Wrocław 1993.
 • Gnilka J., Paweł z Tarsu, Kraków 2001.
 • Grant M., Herod Wielki, Warszawa 2000.
 • Green P., Aleksander Wielki, Warszawa 1978.
 • Grimal P., Miłość w Rzymie, Warszawa 1990.
 • Grimal P., Seneka, Warszawa 1994.
 • Guthrie W.K.C., Sokrates, Warszawa 2000.
 • Hadas-Lebel M., Józef Flawiusz, Warszawa 1997.
 • Hadot P., Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty 2004.
 • Heather P., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2006.
 • Keaveney A., Lukullus, Warszawa 1998.
 • Kemp B.J., Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, Warszawa 2009.
 • Kerényi K., Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, Warszawa 2008.
 • Kolb F., Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, Poznań 2008.
 • Kulesza R., Ateny i Sparta 431–404 p.n.e., Warszawa 1997.
 • Kulesza R., Maraton 490 r. p.n.e., Warszawa 1995.
 • Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1959.
 • Lengauer W., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.
 • Louth A., Początki mistyki chrześcijańskiej, Kraków 1997.
 • Marrou H., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność, Warszawa 1997.
 • Mélèze-Modrzejewski J., Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana, Kraków 2000. 
 • Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004.
 • Musiał D., Dionizos w Rzymie, Kraków 2009.
 • Nawotka K., Aleksander Wielki, Wrocław 2004.
 • Nowicka M., Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988.
 • Nowicka M., Świderkówna A., Książka się rozwija, Wrocław 2008.
 • Olbrycht M., Aleksander Wielki i świat irański, Rzeszów 2004.
 • Ostrowski J. A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa 1999.
 • Patzek B., Homer i jego czasy, Warszawa 2007.
 • Pawlak M., Aecjusz i Barbarzyńcy, Kraków 2007.
 • Reinsberg C., Obyczaje seksualne starożytnych Greków, Warszawa 1994.
 • Ruggiero F., Szaleństwo chrześcijan, Kraków 2007.
 • Sartre M., Wschód rzymski, Wrocław 1997.
 • Świderkówna A., Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego, Warszawa 1991.
 • Vernant J., Źródła myśli greckiej, Gdańsk 1996.
 • Vidal-Naquet P., Czarny łowca. Formy myśli i formy życia społecznego w świecie greckim, Warszawa 2003.
 • Vogt J., Upadek Rzymu, Warszawa 1993.
 • Vermes G., Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka, Kraków 2003.
 • West M. L., Wschodnie oblicze Helikonu, Kraków 2008.
 • Wipszycka-Bravo E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.
 • Wypustek A., Magia antyczna, Wrocław 2001.
 • Zanker P., Apoteoza cesarzy rzymskich. Rytuał i przestrzeń miejska, Poznań 2005.
 • Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999.

 

ŚREDNIOWIECZE

 • Abu-Lughud J.L., Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250-1350, Kęty 2012.
 • Allmand Ch., Wojna stuletnia. Konflikt i społeczeństwo, Kraków 2012.
 • Arnold U., Zakon krzyżacki. Z Ziemi Świętej nad Bałtyk, Toruń 1996.
 • Banaszkiewicz J., Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986 (i inne wydania).
 • Banaszkiewicz J., Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 1998.
 • Baszkiewicz J., Odnowienie Królestwa Polskiego, 1295-1320, Poznań 2008.
 • Banniard M., Geneza kultury europejskiej (V–VIII w.), Warszawa 1995.
 • Beer F., Kobiety i doświadczenie mistyczne w średniowieczu, Kraków 1996.
 • Biskup M., Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim (1308-1521), Gdańsk 1993 (i inne wydania).
 • Biskup M., Górski K., Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, Warszawa 1987.
 • Bogucka A., Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1981 (i inne wydania).
 • Boroda K., Studenci uniwersytetu krakowskiego w późnym średniowieczu, Kraków 2010.
 • Bylina S., Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, Warszawa 2002.
 • Catlos B. A., Królestwa wiary. Nowa historia muzułmańskiej Hiszpanii, Poznań 2018.
 • Contamine J., Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999.
 • Dąbrowski J., Ostatnie lata Ludwika Wielkiego, 1370-1382, Kraków 1918 (i inne wydania).
 • Duby G., Bitwa pod Bouvines, niedziela 27 lipca 1214, Warszawa 1988.
 • Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980–1420, Warszawa 1986.
 • Ekhdal S., Grunwald 1410. Studia nad tradycją i źródłami, Kraków 2010.
 • Fauvelle-Aymar F.-X., Złoty nosorożec. Dzieje średniowiecznej Afryki, Warszawa 2019.
 • Flori J., Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Poznań 2003.
 • Gies F. i J., Życie średniowiecznej rodziny, Kraków 2020.
 • Gieysztor A, Mitologia Słowian, Warszawa 1982 (i inne wydania).
 • Gumilow L., Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, Warszawa 1973 (i inne wydania).
 • Guriewicz A., Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII w., Warszawa 1997.
 • Herrin J., Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, Poznań 2009.
 • Jelicz A., Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie (wiek XIII-XV), Warszawa 1966.
 • Jóźwiak S, Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, Malbork 2004.
 • Jurek T., Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk (1274-1309), Poznań 1993 (i inne wydania).
 • Kiersnowski R., Pradzieje grosza, Warszawa 1975.
 • Koczerska M., Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975.
 • Kłoczowski J., Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce, Lublin 2010.
 • Kręt H., Życie codzienne Jadwigi i Jagiełły, Kraków 2005.
 • Krzyżaniakowa J., Ochmański J., Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990 (i inne wydania).
 • Kurtyka J., Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, Kraków 2001.
 • Labuda G., Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Poznań 2012.
 • Labuda G., Święty Stanisław biskup krakowski, patron polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa - kanonizacji, Poznań 2000.
 • Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa 1966 i 1997.
 • Le Goff J., Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu, Gdańsk 1995.
 • Małowist M., Tamerlan i jego czasy, Warszaw 185 i 1991.
 • Małowist M., Wschód a Zachód Europy w XIII-XVI w. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, Warszawa 1973.
 • Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004 (i inne wydania).
 • Modzelewski K., Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław 1987.
 • Nikodem J, Witold, wielki książę litewski, Kraków 2013.
 • Nikodem J., Jadwiga król Polski, Wrocław 2009.
 • Olko J., Meksyk przed konkwistą, Warszawa 2010
 • Ożóg K., Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434), Kraków 2004.
 • Pastoureau M., Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy okrągłego stołu (XII–XIII wiek), Warszawa 1983.
 • Papée F., Jan Olbracht, Kraków 1936 (i inne wydania).
 • Pernaud R., Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990 i Katowice 2009.
 • Riché P., Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1979.
 • Rosik S., Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013.
 • Runciman S., Nieszpory sycylijskie. Dzieje świata śródziemnomorskiego w drugiej połowie XIII wieku, Katowice 2007.
 • Runciman S., Upadek Konstantynopola 1453, Warszawa 1968.
 • Samsonowicz H., Złota jesień polskiego średniowiecza, Poznań 2001 (i inne wydania).
 • Samsonowicz H., Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2012 (i inne wydania).
 • Schmitt J.-C., Gest w średniowiecznej Europie, Warszawa 2006.
 • Sikorski D. A, Religie dawnych Słowian, Poznań 2018.
 • Strzelczyk J., Mieszko I, Poznań 2013 (i inne wydania).
 • Strzelczyk J., Zapomniane narody Europy, Wrocław 2009.
 • Szemiński J., Ziółkowski M., Mity, rytuały i polityka Inków, Warszawa 2006 (i inne wydania).
 • Szymański J., Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.
 • Szymczak J., Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walka o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 2008.
 • Śliwiński B., Kronikarskie niedyskrecje, czyli życie prywatne Piastów, Gdańsk 2004.
 • Verdon J., Przyjemności średniowiecza, Warszawa 1998.
 • Wójcik A., Fantazmat Wielkiej Lechii. Jak pseudonauka zawładnęła umysłami Polaków, Oświęcim 2019.
 • Wyrozumski J., Kazimierz Wielki, Wrocław 1982 (i inne wydania).
 • Zientara B., Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975 (i inne wydania).
 • Zientara B., Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985 (i inne wydania).
 • Żuchowicz R., Wielka Lechia. Źródła i przyczyny popularności teorii pseudonaukowej okiem historyka, Warszawa 2018.

  

EPOKA NOWOŻYTNA (ŁĄCZNIE Z REWOLUCJĄ FRANCUSKĄ)

 • Anusik Z., Gustaw II Adolf, Wrocław 2009.
 • Augustyniak U., Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu, Warszawa 2001.
 • Augustyniak U., Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII w., Warszawa 1999.
 • Baszkiewicz J., Maksymilian Robespierre, Wrocław 1976.
 • Baszkiewicz J., Richelieu, Warszawa 1984.
 • Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska 1789–1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.
 • Bérenger J., Tolerancja religijna w Europie w czasach nowożytnych (XV-XVIII wiek), Poznań 2002.
 • Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI– XVIII w. na tle porównawczym, Warszawa 2000.
 • Bogucka M., Bona Sforza, Wrocław 1998.
 • Bogucka M., Maria Stuart, Wrocław 1990.
 • Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 1994.
 • Borkowska M., Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku, Kraków 2017.
 • Braudel F., Czas świata. Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 3, Warszawa 2019.
 • Braudel F., Gry wymiany. Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 2, Warszawa 2019.
 • Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991.
 • Byrne Clare M. S., Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej, Warszawa 1971.
 • Cegielski T., Kądziela Ł., Rozbiory Polski 1772 – 1793 – 1795, Warszawa 1990.
 • Ciesielski T., Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009.
 • Cieślak E., Stanisław Leszczyński, Wrocław 1994.
 • Coward B., Gaunt P., Stuartowie. Anglia 1603-1714, Kraków 2020.
 • Cynarski S., Zygmunt August, Wrocław 1988.
 • Czaja A., Lata wielkich nadziei. Walka o reformę państwa polskiego w drugiej połowie XVIII w., Warszawa 1992.
 • Czapliński W., Władysław IV i jego czasy, Kraków 2008.
 • Czapliński W., Długosz J., Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976.
 • Czerska D., Dymitr Samozwaniec, Wrocław 2004.
 • Człowiek baroku, red. R. Villari, Warszawa 2001.
 • Człowiek oświecenia, red. M. Vovelle, Warszawa 2001
 • Człowiek renesansu, red. E. Garin, Warszawa 2001.
 • Delbrück H., Nowożytna sztuka wojenna, Oświęcim 2016.
 • Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1993.
 • Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w., Warszawa 1986.
 • Drozdowski M., Religia i Kozaczyzna zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII w., Warszawa 2008.
 • Fabiani B., W kręgu Wazów, Warszawa 2014.
 • Ferenc M., Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, Oświęcim 2014.
 • Flexner J. T., Washington, Warszawa 1990.
 • Gaxotte P., Ludwik XIV, Warszawa 1994.
 • Glete J., Wojny morskie 1500-1650. Konflikty morskie i transformacja Europy, Oświęcim 2018.
 • Góralski Z., Maria Teresa, Wrocław 1995.
 • Grzybowski S., Elżbieta Wielka, Wrocław 1984.
 • Guzowski P., Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej, Białystok 2019.
 • Hakluyt R., Wyprawy morskie, podróże i odkrycia Anglików, Gdańsk 1988.
 • Historia życia prywatnego, t. 3: Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, Wrocław 1999.
 • Huizinga J., Kultura XVII-wiecznej Holandii, Kraków 2008.
 • Jany C., Armia Fryderyka Wielkiego: wojna siedmioletnia, Oświęcim 2018.
 • Kaczmarczyk J., Bohdan Chmielnicki, Wrocław 1988.
 • Kamen H., Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, Warszawa 2008.
 • Kamieński A., Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznań 2002.
 • Kamler M., Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2010.
 • Karpiński A., Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII w., Warszawa 1995.
 • Knecht R.J., Francuskie wojny domowe 1562-1598, Oświęcim 2018.
 • Kostkiewiczowa T., Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002.
 • Kowalczyk E. M., Zagraniczne podróże Polek w epoce oświecenia, Łomianki 2019.
 • Kriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.
 • Krokosz P., Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I, Kraków 2010.
 • Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.
 • Kuklo C., Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991.
 • Lewicki Z., Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 1607–1789, Warszawa 2009.
 • Libiszowska Z., Francja encyklopedystów, Warszawa 1973.
 • Lulewicz H., Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588, Warszawa 2002.
 • Łojek J., Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja, Lublin 1986.
 • Maciejewski J., Dylematy wolności. Zmierzch sarmatyzmu i początki oświecenia w Polsce, Warszawa 1994.
 • Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1969.
 • Magdziarz W., Ludwik XIV, Wrocław 1991.
 • Mączak A., Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie, Warszawa 2000.
 • Mączak A., Odkrywanie Europy: podróże w czasach renesansu i baroku, Gdańsk 1988.
 • Mączak A., Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1980.
 • Müller M., Rozbiory Polski, Poznań 2005.
 • Nagielski M., Druga wojna domowa w Polsce Z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy, Warszawa 2011.
 • Ochmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006.
 • Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587-1652, Warszawa 2001.
 • Parker G., Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku, Oświęcim 2019.
 • Perjes G., Upadek średniowiecznego Królestwa Węgier. Mohacz 1526 - Buda 1541, Oświęcim 2014.
 • Popiołek B., Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003.
 • Rachuba A., Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa 2002.
 • Richard M., Życie codzienne hugenotów od edyktu nantejskiego do Rewolucji Francuskiej, Warszawa 1978.
 • Roszak S., Środowisko intelektualne Warszawy w połowie XVIII w. Między kulturą sarmatyzmu i oświecenia, Toruń 1997.
 • Salmonowicz S., Fryderyk II, Wrocław 1981.
 • Schilling H., Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej. Religia, społeczeństwo, państwo, Warszawa 2010.
 • Serczyk W. A., Katarzyna II, Wrocław 1975.
 • Serczyk W. A., Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 r., Warszawa 2008.
 • Serczyk W. A., Piotr I Wielki, Wrocław 1973.
 • Serwański, Francja wobec Polski w dobie wojny trzydziestoletniej (1618-1648), Poznań 1986.
 • Srogosz T., Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII w., Warszawa 2010.
 • Staszewski J., August II Mocny, Wrocław 1998.
 • Staszewski J., August III Sas, Wrocław 1989.
 • Sucheni-Grabowska A., Zygmunt August król Polski i wielki książę litewski 1520–1562, Warszawa 1996.
 • Szabo F.A.J., Wojna siedmioletnia w Europie 1756-1763, Oświęcim 2018.
 • Szyndler B., Kościuszko, Warszawa 1991.
 • Świderska-Włodarczyk U., Homo Nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa 2017.
 • Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1983.
 • Tazbir J., Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Kraków 2000.
 • Tazbir J., Reformacja w Polsce, Warszawa 1993.
 • Todd J. M., Marcin Luter, Warszawa 1983.
 • Trafiłowski P., Wojny włoskie 1494-1559, Zabrze 2007.
 • Tremlett G., Katarzyna Aragońska. Hiszpańska królowa Henryka VIII, Kraków 2013.
 • Wijaczka J., Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku (na tle europejskim), Warszawa 2016.
 • Wilson P.H., Wojna trzydziestoletnia 1618-1648. Tragedia Europy, Oświęcim 2017.
 • Wimmer J., Polska-Szwecja. Konflikty zbrojne w XVI-XVIII wieku, Oświęcim 2012.
 • Wiślicz T., Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku, Wrocław 2012.
 • Wojciechowski Z., Zygmunt Stary, Warszawa 1979.
 • Wójcik Z., Jan Kazimierz Waza, Wrocław 1997.
 • Wójcik Z., Jan Sobieski 1626–1696, Warszawa 1983.
 • Wyczański A., Polska w Europie XVI stulecia, Poznań 1999.
 • Wyczański A., Szlachta polska w XVI wieku, Warszawa 2001.
 • Zahorski A., Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988.
 • Zajączkowski A., Szlachta polska. Kultura i struktura, Warszawa 1993.
 • Zakrzewski A. Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013.
 • Zielińska Z., Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII w., Warszawa 2001.
 • Zienkowska K., Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998.
 • Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002.

 

HISTORIA XIX WIEKU (OD SCHYŁKU XVIII WIEKU DO 1918 ROKU)

 • Barańska A., Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831, Lublin 1998.
 • Balicki J., Historia Burów. Geneza państwa apartheidu, Wrocław 1980.
 • Bartnicki A., Konflikty kolonialne 1869–1939, Warszawa 1972.
 • Batowski H., Rozpad Austro-Węgier, Kraków 1982.
 • Bielecki R., Wielka Armia, Warszawa 1995.
 • Borejsza J.W., Piękny wiek XIX, Warszawa 1984.
 • Borodziej W., Górny M., Nasza wojna, t. 1: Imperia 1912–1916, Warszawa 2014.
 • Bortnowski W., Kartki z dziejów Królestwa Polskiego, Warszawa 1976.
 • Caban W., Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831– 1873, Warszawa 2001.
 • Chlebowczyk J., O prawie do bytu małych i młodych narodów – kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), Katowice 1983.
 • Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa–Kraków 1999.
 • Chwalba A., Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918, Kraków 2014.
 • Corbin A., We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego, Warszawa 1998.
 • Cywiński B., Rodowody niepokornych, Warszawa 1996.
 • Człowiek romantyzmu, red. Furet François (W kręgu codzienności, t. 8), Warszawa 2001.
 • Czubaty J., Księstwo Warszawskie (1807–1815), Warszawa 2011.
 • Czubaty J., Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806–1815, Warszawa 1993.
 • Dylągowa H., Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy 1821–1829, Warszawa 1970.
 • Eksteins M., Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, Warszawa 1996.
 • Europa i świat w epoce napoleońskiej, red. M. Senkowa-Gluck, Warszawa 1977.
 • Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815–1849, red. W. Zajewski, t. 1–2, Warszawa 1991.
 • Feldman J., Bismarck a Polska, Warszawa 1980.
 • Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej 1864–1914, Warszawa 1991.
 • Frevert U., Mąż i niewiasta. Niewiasta i mąż. O różnicach płci w czasach nowoczesnych, Warszawa 1997.
 • Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988.
 • Gawin M., Spór o równouprawnienie kobiet (1864–1919), Warszawa 2015.
 • Grodziski S., Franciszek Józef, Wrocław 1978.
 • Hartau F., Metternich, Warszawa 1996.
 • Hartau F., Wilhelm II, Warszawa 1992.
 • Higman B. W., Historia żywności, Warszawa 2012.
 • Historia życia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, t. IV, pod red. M. Perrot’a, Wrocław 1999.
 • Hrycak J., Prorok we własnym kraju. Ivan Franko i jego Ukraina (1856–1886), Warszawa 2010.
 • Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Warszawa 1978.
 • Janowski M., Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 1: Narodziny inteligencji 1750–1831, Warszawa 2008.
 • Janowski M., Polska myśl liberalna do 1918 roku, Kraków–Warszawa 1998.
 • Jedlicki J., Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, 2: Błędne koło 1832–1864, Warszawa 2008.
 • Jedlicki J., Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988.
 • Kaczmarek R., Polacy w armii Kajzera, Kraków 2014.
 • Kalembka S., Wielka Emigracja 1831–1863, Toruń 2003.
 • Kalembka S., Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.
 • Kasperek B., Jakub Bojko, Lublin 1998.
 • Kemp T., Industrializacja w XIX w Europie, Warszawa–Wrocław 1991.
 • Kieniewicz S., Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1967.
 • Kieniewicz S., Joachim Lelewel, Warszawa 1990.
 • Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1982.
 • Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy powstania narodowe, Warszawa 1992.
 • Kita J., Tomasz Potocki (1809–1861). Ewolucja postaw ziemianina polskiego, Łódź 2007.
 • Kizwalter T., O nowoczesności narodu. Przypadek Polski, Warszawa 1999.
 • Kizwalter T., W stronę równości, Kraków 2014.
 • Koberdowa I., Pierwsza Międzynarodówka 1846–1870: sukcesy i problemy, Warszawa 1987.
 • Kopczyński M., Wielka transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych, Warszawa 2006.
 • Korusiewicz L., Wojna secesyjna 1860–1865, Warszawa 1985.
 • Kowecka E., W salonie i w kuchni, Poznań 2008.
 • Kozłowski E., Wrzosek M., Historia oręża polskiego 1795–1939, Warszawa 1984.
 • Król M., Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku, Warszawa 1985.
 • Kucharczyk G., Walka Berlina z katolicyzmem 1846–1918, Warszawa 2009.
 • Leśniewski W., Wojna burska 1899–1902, Warszawa 2001.
 • Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918, Warszawa 1990.
 • Łepkowski T., Dwie biografie amerykańskie – Bolivar i Juarez, Warszawa 1970.
 • Łepkowski T., Polska – narodziny nowoczesnego narodu (1764–1870), Warszawa 1970.
 • Łojek J., Opinia publiczna a geneza powstania listopadowego, Warszawa 1982.
 • Łojek J., Szanse powstania listopadowego: rozważania historyczne, Warszawa 1986.
 • Łossowski P., Jak Feniks z popiołów. Oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918 roku, Łowicz 1998.
 • Łubieński T., Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, Kraków 1989.
 • MacDonell A., Napoleon i jego marszałkowie, Londyn 1992.
 • McMeekin S., Ekspres Berlin–Bagdad. Kajzer, islam i imperium osmańskie, Kraków 2012.
 • Makowski K., Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992.
 • Micińska M., Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 3: Inteligencja na rozdrożach 1864–1918, Warszawa 2008.
 • Misztal M., Królowa Wiktoria, Wrocław 2010.
 • Molenda J., Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908–1918, Warszawa 1980.
 • Molik W., Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009.
 • Molik W., Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999.
 • Nałęcz T., Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław 1984.
 • Notkowski A., Ludwik Waryński, Wrocław 1989.
 • Nowiński F., Polacy na Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym, Gdańsk 1995.
 • Pachoński J., Generał Jan Henryk Dąbrowski, Warszawa 1987.
 • Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985.
 • Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 1998.
 • Polska XIX wieku: państwo, społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1986.
 • Porter-Szűcs B., Gdy nacjonalizm zaczął nienawidzić. Wyobraźnia nowoczesnej polityki w dziewiętnastowiecznej Polsce, Sejny 2011.
 • Powstanie listopadowe 1830–1831: dzieje wewnętrzne, militaria. Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1990.
 • Powstanie styczniowe 1863–1864. Wrzenie, bój, Europa, wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990.
 • Ramotowska F., Narodziny tajemnego państwa polskiego 1859–1862, Warszawa 1990.
 • Rozbicki M., Narodziny narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku, Warszawa 1991.
 • Salmi H., Europa w XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010.
 • Skowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861, Warszawa 1994.
 • Skowronek J., Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1984.
 • Snyder T., Czerwony książę, Warszawa 2010.
 • Snyder T., Nacjonalizm, marksizm i Europa Środkowa, Biografia Kazimierza Kelles-Krauza (1872–1905), Warszawa 2011.
 • Suleja W., Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998.
 • Szlanta P., Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów, Warszawa 2015.
 • Szwarc A., Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosją, ich poglądy i próby działalności politycznej 1864–1905, Warszawa 2005.
 • Szyndler B., Tadeusz Kościuszko 1746–1817, Warszawa 1991.
 • Tetter J., Jestem chłop historyczny. Sprawa Drzymały, Warszawa 1986.
 • Tokarz W., Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopadowa, Warszawa 1980.
 • Tomasik W., Inna droga. Romantycy a kolej, Warszawa 2012.
 • Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm i T. Ranger, Kraków 2008.
 • Traverso E., Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, Warszawa 2011.
 • Trzeciakowski L., Otto von Bismarck, Wrocław 2009.
 • Trzeciakowski L., Pod pruskim zaborem 1850–1918, Warszawa 1973.
 • Tyrowicz M., Jan Tyssowski i rewolucja 1846 roku: dzieje porywu i pokuty, Kraków 1986.
 • Vigarello G., Historia urody. Ciało i sztuka upiększania od renesansu do dziś, Warszawa  2011.
 • Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650–1914, Kraków 2007.
 • Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Wrocław 1986.
 • Witkowska A., Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987.
 • Wituch T., Garibaldi, Warszawa 1983.
 • Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej, Warszawa 1990.
 • Zahorski A., Napoleon, Warszawa 1982.
 • Zajewski W., Powstanie listopadowe 1830–1831, Warszawa 1998.
 • Zajewski W., W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830–1831, Warszawa 1984.
 • Zamoyski A., Wojna z Rosją, Kraków 2007.
 • Zins H., Rhodes C., Ekspansja brytyjska w Afryce pod koniec XIX w., Lublin 2000.

 

HISTORIA XX WIEKU (OD 1918 ROKU)

Dwudziestolecie międzywojenne

 • Bullock A.,  Studium tyranii, Warszawa 1989.
 • Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986.
 • Cichoracki P., Legenda i polityka: kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939, Kraków 2005.
 • Cichoracki P., Dufrat J., Mierzwa J., Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej dobry Wielkiego Kryzysu (1930-1935). Uwarunkowania, skala, konsekwencje, Kraków 2019.
 • Dawidowicz A., Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Lublin 2017.
 • Faryś J., Między Moskwą a Berlinem. Wizja polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, Szczecin 2019.
 • Friszke A., O kształt niepodległej, Warszawa 1989.
 • Garlicki A., Przewrót majowy, Warszawa 1978.
 • Gerwarth R., Dlaczego pierwsza wojna światowa się nie zakończyła (1917-1923), Poznań 2017.
 • Górny M., Borodziej W., Nasza wojna, t. 2: Narody 1917-1923, Warszawa 2018.
 • Gruchała J., Tomasz G. Masaryk, Ossolineum 1996.
 • Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, Wrocław 2003. 
 • Iwanow N., Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937-1938, Kraków 2014.
 • Janusz G., Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011.
 • Kaczmarek R., Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Kraków 2019.
 • Kastory A., Winston Spencer Churchill, Ossolineum 2004.
 • Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939, Warszawa 1989.
 • Kawalec K., Roman Dmowski 1864–1939, Wrocław 2002.
 • Kawalec K., Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939, Wrocław 2000.
 • Kołakowski P., Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918-1939, Warszawa 2007.
 • Kołodziejczyk A., Maciej Rataj 1884–1940, Warszawa 1991.
 • Kondracka M., Posłanki i senatorki II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017.
 • Kornat M., Polityka równowagi 1934-1939. Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007.
 • Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop – Mołotow: problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.
 • Kozłowski M., Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Kraków 1990.
 • Król E. C., Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945, Warszawa 2006.
 • Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II Rzeczypospolitej i PRL, Warszawa 1995.
 • Litwiński R., Kordian Józef Zamorski „granatowy generał”, Lublin 2018.
 • Łossowski P., Po tej i po tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939, Warszawa 1985.
 • MacMillan M., Paryż 1919. Sześć miesięcy, które zmieniły świat. Konferencja pokojowa w Paryżu w 1919 roku i próba zakończenia wojny, Oświęcim 2018.
 • Maj E., Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000.
 • Majewski P. M., Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu, Warszawa 2019.
 • Markowski D. K., Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Kraków 2019.
 • Masnyk M., Opinia publiczna byłej dzielnicy pruskiej wobec polskiego ruchu narodowego w rejencji opolskiej (1921-1939), Opole 2011.
 • Materski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Warszawa 2005.
 • Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa 1994.
 • Mędrzecki W., Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Kraków 2018.
 • Nowak A., Pierwsza zdrada Zachodu. 1920. Zapomniany appeasement, Kraków 2015.
 • Olstowski P., Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926–1939, Warszawa 2008.
 • Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Poznań 2007.
 • Pilarski S., Między obojętnością a niechęcią. Piłsudczycy wobec Czechosłowacji w latach 1926-1939, Łódź-Warszawa 2017
 • Podgajna E., Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945), Lublin 2018.
 • Przeperski M., Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku, Kraków 2016.
 • Schramm T., Długie i krótkie stulecie. Szkice z historii XIX i XX wieku, Poznań 2019.
 • Sioma M., Sławoj Felicjan Składkowski (1885–1962). Żołnierz i polityk, Lublin 2005.
 • Skibiński P., Polska 1918. Polityka i życie codzienne, Warszawa 2018.
 • Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
 • Śliwa M., Polska myśl socjalistyczna 1918–1948, Warszawa 1988.
 • Tomaszewski J., Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985.
 • Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992.
 • Wapiński R., Ignacy Paderewski, Ossolineum 2009.
 • Wasilewski L., Skład narodowościowy państw europejskich, Warszawa 1933 (POLONA).
 • Wołos M., O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926, Kraków 2013.

 

Druga wojna światowa

 • Adamczyk A., Piłsudczycy w izolacji (1939–1954): studium z dziejów struktur i myśli politycznej, Warszawa–Bełchatów 2008.
 • Allen P., Katyń. Stalinowska masakra i tryumf prawdy, Warszawa 2003.
 • Bartoszewski W., Lewinówna Zofia, Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1944, Warszawa 2007.
 • Bojanowski T., Łódź pod okupacją niemiecką w latach II wojny światowej (1939–1945), Łódź 1992.
 • Bonusiak W., Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy, Rzeszów 2005.
 • Cesarani D., Ostateczne rozwiązanie. Losy Żydów w latach 1933-1949, Warszawa 2019.
 • Chrobaczyński J., Czas nieszczęść, cierpień, oporu i walki. Przegrani zwycięzcy? Społeczeństwo polskie między wrześniem 1939 a majem 1945, Kraków 2017.
 • Davies N., Powstanie 44, Warszawa 2004.
 • Davies N., Szlak Nadziei – Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty, Kraków 2015.
 • Głowacki A., Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, Łódź 1997.
 • Gontarczyk P., Polska Partia Robotnicza – droga do władzy 1941-1944, Warszawa 2013.
 • Grabowski W., Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940–1945, Warszawa 1995.
 • Grabowski W., Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, Warszawa 2003.
 • Grądzka-Rejak M., Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945), Warszawa 2016.
 • Hempel A., Pogrobowcy klęski: rzecz o policji „granatowej" w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, Warszawa 1990.
 • Hryciuk G., Polacy we Lwowie 1939-1944, Warszawa 2000.
 • Kochanski H., Orzeł niezłomny. Polska i Polacy podczas II wojny światowej, Poznań 2013.
 • Koskodan K., Najwierniejszy sojusznik. Historia Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej, Warszawa 2013.
 • Król E. C., Okupant niemiecki wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej Guberni w okresie drugiej wojny światowej (1939-1944), Warszawa 1979.
 • Libionka D., Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Lublin 2017.
 • Łuczak Cz., Polska i Polacy w II wojnie światowej, Poznań 1993.
 • Matusak P., Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej, Warszawa 2009.
 • Mędykowski W., W cieniu gigantów. Pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej, Jerozolima 2018.
 • Motyka G., Wołyń ‘43. Zbrodnia wołyńska, Warszawa 2016.
 • Mruk J., Moda kobieca w okupowanej Polsce, Łódź 2017.
 • Musiał B., Kto dopomoże Żydowi, Poznań 2019.
 • Newman L., Erber R., Zrozumieć Zagładę, Warszawa 2009.
 • Nijakowski M. L., Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności. Popularne wprowadzenie, Warszawa 2018.
 • Pałka J., Kaźmierska K., Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, Łódź 2018.
 • Pawlina S., Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Gdańsk 2016.
 • Pawlina S., Wojna w kanałach. Podziemna walka Warszawy, Kraków 2019.
 • Person K., Wizerunek żydowskiej służby porządkowej w getcie warszawskim, Warszawa 2018.
 • Piątkowski S., Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945), Lublin-Warszawa 2018.
 • Pietrzak J., Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki. Instytucje. Organizacje, Łódź 2012.
 • Piotrowski J., Piłsudczycy bez lidera (po 1 września 1939 roku), Toruń 2003.
 • Przybysz K., Gdy wieś ratowała życie, Warszawa 2001.
 • Rajca Cz., Walka o chleb 1939-1944. Eksploatacja rolnictwa w Generalnym Gubernatorstwie, Lublin 1991.
 • Snyder T., Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, Kraków 2015.
 • Stańczyk H., Zwoliński S., Wojsko Berlinga i Żymierskiego 1943-1945, Warszawa 2015.
 • Stargardt N., Wojna Niemców. Naród pod bronią 1939-1945, Poznań 2016.
 • Strzembosz T., Rzeczpospolita podziemna, Warszawa 2000.
 • Szarota T., Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne, Warszawa 2010.
 • Szarota T., Stefan Rowecki Grot, Warszawa 1983.
 • Szarota T., Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy. Szkice historyczne. Kronika wydarzeń, Warszawa 1995.
 • Śledziński K., Elita polskiej dywersji, Kraków 2012.
 • Świątkowski P., Polakom i psom wstęp wzbroniony. Niemiecka okupacja Kraju Warty, Poznań 2017.
 • Trojanowski K., Świnie w kinie? Film w okupacyjnej Polsce, Warszawa 2018.
 • Wardzyńska M., Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939-1945, Warszawa 2017.
 • Wnuk R., „Za pierwszego Sowieta": polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941), Warszawa 2007.
 • Zajączkowski M., Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944, Lublin-Warszawa 2015.
 • Zaprutko-Janicka A., Okupacja od kuchni. Kobieca sztuka przetrwania, Warszawa 2015.
 • Zawilski A., Bitwy polskiego września, Kraków 2009.

 

Okres powojenny

 • Brzeziński Z., Wielkie bankructwo. Narodziny i zmierzch komunizmu w XX wieku, Paryż 1990.
 • Brzostek B., PRL na widelcu, Warszawa 2010.
 • Burakowski A., Gubrynowicz Aleksander, Ukielski Paweł, 1989 – Jesień Narodów, Warszawa 2009.
 • Corm G., Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003.
 • Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995.
 • Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2005.
 • Dziak W. J., Kim Ir Sen, Warszawa 2001.
 • Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012.
 • Eisler J., Marzec 1968, Warszawa 1991.
 • Eisler J., Polskie miesiące czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.
 • Eisler J., Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014.
 • Friszke A., Polska Gierka, Warszawa 1995.
 • Gajdziński P., Czerwony ślepowron. Biografia Wojciecha Jaruzelskiego, Poznań 2017.
 • Gawrycki M. F., Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2005.
 • Jarosz D., Polacy a stalinizm. 1948-1956, Warszawa 2000.
 • Kersten K.,PolacyŻydzikomunizmAnatomia półprawd 1939–68, Warszawa 1992.
 • Kielinger T., Winston Churchill. Późny bohater, Warszawa 2018.
 • Kowal P., Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej, Warszawa-Wojnowice 2018
 • Kula M., Religiopodobny komunizm, Kraków 2003.
 • Kupiecki R., „Natchnienie milionów”. Kult Józefa Stalina w Polsce 1944-1956, Warszawa 1993.
 • Kuroń J., Gwiezdny czas. „Wiary i winy” ciąg dalszy, Londyn 1991.
 • Kuroń J., Żakowski J., PRL dla początkujących, Wrocław 1997.
 • Landau Z., Polska Gomułki, Warszawa 1995.
 • Lowe K., Dziki kontynent. Europa po II wojnie światowej, Poznań 2017
 • Mazur M., Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne, Warszawa-Lublin 2019
 • McCauley M., Rosja, Ameryka i zimna wojna 1949-1991, Wrocław 2001.
 • Meredith M., Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2014.
 • Olaszek J., Przeciw PRL. Szkice z dziejów opozycji demokratycznej, Warszawa 2017
 • Osęka P., Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944-1956, Warszawa 2007.
 • Paczkowski A., Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce, Warszawa 2009.
 • Paczkowski A., Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983, Warszawa 2007.
 • Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
 • Rykowski Z., Władyka Wiesław, Polska próba. Październik 56, Kraków 1989.
 • Sipowicz K., Hipisi w PRL-u, Warszawa 2015
 • Skotarczak D., Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Poznań 2004.
 • Smoleń M., Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, Warszawa 1994.
 • Snyder T., Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Kraków 2018
 • Swidas-Ziemba H., Młodzież w PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków 2011
 • Szujecki K., Życie sportowe w PRL, Warszawa 2014.
 • Szumiło M., Roman Zambrowski, Warszawa 2014.
 • Williams D., Sołtysiak G., Modny PRL, Warszawa 2016.
 • Zaremba M., Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.
 • Zieliński P., Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie, Warszawa 2005.

 

HISTORIA PARLAMENTARYZMU W POLSCE

  • Lektury
 • Ajnenkiel A., Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791–1997, Warszawa 2001.
 • Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.
 • Ajnenkiel A., Sejmy i konstytucje w Polsce 1918–1939, Warszawa 1968.
 • Ajnenkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.
 • Bałaban B., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2000.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001.
 • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005.
 • Bartel M.W., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815–1846, Kraków 1976.
 • Borkowska-Bagieńska E., Krasowski K., Lesiński B., Walachowicz J., Historia państwa i prawa Polski. Zarys wykładu, Poznań 1994.
 • Chłapowski K., Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 1996.
 • Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej w latach 1991–1997, Warszawa 1999.
 • Choińska-Mika J., Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998.
 • Czarny P., Naleziński B., Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
 • Czajkowski J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922–1927, Warszawa 1999.
 • Czapliński W., Dzieje Sejmu Polskiego do roku 1939, Kraków 1984.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
 • Dąbrowski J. S., Senat koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierza, Kraków 2000.
 • Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
 • Dzięgielewski J., Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992
 • Friszke A., Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2005
 • Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji (1772–1848), Warszawa 1971.
 • Grodziski S., Sejm krajowy galicyjski 1861–1914, t. 1–2, Warszawa 1990.
 • Gutkowski J., Sejm polski, Warszawa 1996.
 • Izby drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
 • Kaczorowski W., Sejm konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia, Opole 1986.
 • Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003.
 • Kaniewska I., Małopolska reprezentacja sejmowa za czasów Zygmunta Augusta 1548–1572, Warszawa 1974.
 • Kaźmierczyk A., Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1994.
 • Kieniewicz L., Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000.
 • Kołodziej R., „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014.
 • Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1991.
 • Konstytucje Polski, red. M. Kallas, t. 1–2, Warszawa 1990.
 • Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), Zakamycze 2003.
 • Kriegseisen W., Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1736). Geneza i kryzys władzy ustawodawczej, Warszawa 1995.
 • Kriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.
 • Lileyko J., Sejm Polski. Tradycja – ikonografia – sztuka, Warszawa 2003.
 • Lityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Katowice 1988.
 • Łaszewski R., Sejm polski w latach 1764–1793, Warszawa 1973.
 • Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 1999.
 • Między monarchą a demokracją. Studia dziejów Polski XV–XVII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, Warszawa 1994.
 • Model polskiego parlamentu, red. M. Grzybowski, Kraków 1996.
 • Naworski Z., Sejmik generalny Prus Królewskich 1569–1772. Organizacja i funkcjonowanie na tle systemu zgromadzeń stanowych prowincji, Toruń 1992.
 • Olszewski H., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652–1763. Prawo – praktyka – teoria – programy, Poznań 1966.
 • Olszewski H., Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee, t. 1–2, Poznań 2002.
 • Opaliński E., Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 1995.
 • Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587–1652, Warszawa 2001.
 • Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, red. J. Bardach przy współudziale W. Sudnik, Warszawa 1995.
 • Pawiński A., Rządy sejmikowe w Polsce 1572–1795 na tle stosunków województw kujawskich, oprac. i wstęp H. Olszewski, Warszawa 1978.
 • Pietrzak J., Sejm RP. Tradycja i współczesność, Warszawa 2000.
 • Pietrzak M., Rządy parlamentarne w Polsce (1919–1926), Warszawa 1969.
 • Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2005.
 • Prawo konstytucyjne, red. P. Tuleja, Warszawa 1997.
 • Rechowicz H., Sejm śląski 1922–1939, Katowice 1971.
 • Rola posła i senatora w II Rzeczypospolitej, Lublin 1989.
 • Rosner A., Wąsowicz M., Sejm polski 1493–1993, Warszawa 1995.
 • Rostocki W., Pięćdziesiąt lat mocy obowiązującej Konstytucji Kwietniowej. Ustrój władzy państwowej w ustawie zasadniczej i w praktyce, Lublin 2002.
 • Sagan S., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
 • Samsonowicz H., Tazbir J., Łepkowski T., Nałęcz T., Losy państwa i narodu, Warszawa 1997.
 • Sarnecki P., Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1999.
 • Seidler L. G., Władza ustawodawcza i wykonawcza w polskich konstrukcjach ustrojowych 1917–1947, Lublin 2000.
 • Sejm czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991.
 • Sejm Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Zakrzewski, Warszawa 1990.
 • Sokołowski W., Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa 1997.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2000
 • Słownik wiedzy o Sejmie, red. A. Preisner, Warszawa 2001.
 • Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.
 • Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493–1993), red. J. Bardach, Warszawa 1995.
 • Szymanek J., Izby drugie parlamentu w procesie ustawodawczym, Warszawa 1999.
 • Turkowski R., Parlamentaryzm na uchodźstwie 1945–1972, Warszawa 2001.
 • Turkowski R., Parlamentaryzm na uchodźstwie 1973–1991, Warszawa 2002.
 • Uruszczak W., Sejm walny koronny 1506–1540, Warszawa 1990.
 • Wierzbicka B., Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce, Warszawa 1998.
 • Wrede M., Sejm i dawna Rzeczpospolita. Momenty dziejowe, Warszawa 2005.
 • Zakrzewski A. B., Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki, Warszawa 2000.
 • Założenia ustrojowe. Struktura i funkcjonowanie parlamentu, red. A. Gwiżdż, Warszawa 1997.
 • Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego, red. A. Korbowicz, Lublin 1996.
 • Zięba-Załucka H., System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005.
 • Zięba-Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
 • Zwierzykowski M., Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i Kalickiego w latach 1696-1732, Poznań 2010.

  • Wydawnictwa źródłowe
 • Borucki M., Konstytucje polskie 1791–1997, Warszawa 2002.
 • Historia państwa i prawa Polski. Źródła, wybór F. Połomski, P. Jurek, Wrocław 1997.
 • Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, zebr. i oprac. A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiórkowski, red. B. Lesińskiego, Poznań 1995.
 • Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, zebr. i oprac. B. Lesiński i J. Walachowicz, Warszawa–Poznań 1992.
 • Konieczny A., Kruszewski T., Historia administracji na ziemiach polskich. Wybór źródeł, Wrocław 2002.
 • Konstytucje w Polsce 1791–1990, oprac. T. Kołodziejczyk, K. Pomianowska, Warszawa 1990.
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, wprow. L. Falandysz, Warszawa 1998.
 • Konstytucje Rzeczypospolitej 1997, 1952, 1935, 1921, 1791, Wrocław 2001.
 • Mołdawa T., Konstytucje polskie 1918–1998, Warszawa 1999.
 • Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939. Wybór źródeł, oprac. W. Sudnik, Warszawa 2002.
 • Sczaniecki M., Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, poszerzenie i oprac. wyboru M. Wąsowicz, Warszawa 2001.
 • Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Leonard, Warszawa 1997.
 • Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Leonard, Warszawa 1997.
 • Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii studentów uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Leonard, Warszawa 1998.
 • Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Leonard, Warszawa 1998.
 • Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, oprac. J. Sawicki, t. 1, cz. 1, Warszawa 1952; t. 1 cz. 2, Warszawa 1951; t. 2, Warszawa 1953.
 • Wybór tekstów źródłowych z historii ustroju Polski 1916–1939, oprac. J. Chodorowski, A. Konieczny, Wrocław 1997.
 • Wybór tekstów źródłowych z historii ustroju ziem polskich 1807–1908, oprac. F. Połomski, Wrocław 1980.
 • Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (Druga Rzeczpospolita), red. T. Szymczak, Łódź 1996.
 • Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (lata 1944–1992), red. T. Szymczak, Łódź 1997.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW obejmuje podręczniki akademickie zawierające materiał z zakresu wymaganego od uczestników III etapu Olimpiady Historycznej. Przypominamy, że nie mogą być one wybierane przez uczestników Olimpiady do odpowiedzi na pytanie z lektur w czasie eliminacji  ustnych I, II i III etapu.

STAROŻYTNOŚĆ

 • Errington R. M., Historia świata hellenistycznego 323–30 p.n.e., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Grimal N., Dzieje starożytnego Egiptu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004.
 • Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1999 i nast.
 • Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008 i nast.
 • Lengauer W., Starożytna Grecja w okresie archaicznym i klasycznym, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1999.
 • Musiał D., Świat grecki od Homera do Kleopatry, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.
 • Rhodes P. J., Historia Grecji. Okres klasyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Schlög H. A., Starożytny Egipt: historia i kultura od czasów najdawniejszych do Kleopatry, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Wells C., Cesarstwo rzymskie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.
 • Wipszycka E., Bravo B., Historia starożytnych Greków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988 i nast.
 • Ziółkowski A., Historia powszechna – starożytność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 i nast.

 

ŚREDNIOWIECZE

 • Jurek T., Kizik E., Historia Polski do 1572, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 i nast. (partie średniowieczne).
 • Kwiatkowski S., Średniowieczne dzieje Europy, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006 i nast.
 • Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002 i nast.
 • Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Zientara B., Historia powszechna średniowiecza, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1994 i nast.

 

EPOKA NOWOŻYTNA

 • Augustyniak U., Historia Polski 1572–1795, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Markiewicz M., Historia Polski 1492–1795, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004 i nast.
 • Mikulski K., Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI–XVIII, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Wójcik Z., Historia powszechna. XVI–XVII wiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991 i nast.
 • Rostworowski E., Historia powszechna. XVIII wiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 i nast.

 

HISTORIA XIX WIEKU (OD SCHYŁKU XVIII WIEKU DO 1918 ROKU)

 • Zdrada J., Historia Polski 1795–1914, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002 i nast.
 • Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 i nast.
 • Żywczyński M., Historia powszechna. 1789–1870, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 i nast.
 • Pajewski J., Historia powszechna 1871–1918, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 i nast.
 • Kizwalter T., Historia powszechna – XIX wiek, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003 i nast.

 

HISTORIA XX WIEKU (OD 1918 ROKU)

 • Brzoza C., Sowa A.L., Historia Polski 1918–1945, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006 i nast.
 • Kaczmarek R., Historia Polski 1914–1989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Roszkowski W., Historia Polski 1914–2005, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 i nast.
 • Tyszkiewicz J., Czapiewski E., Historia powszechna. Wiek XX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

 

HISTORIA PARLAMENTARYZMU W POLSCE

 • Historia Sejmu Polskiego, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984–1989.
 • Dzieje Sejmu Polskiego, koordynator pracy J. Bardach, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997 i nast.
 • Kallas M., Historia ustroju Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 i nast.