Stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego

Na stronie Biura Kolegium Nauk Humanistycznych
/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/doktorant-knh/regulaminy-wzory-pism-pliki-do-pobrania
dostępny jest Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim wraz z załącznikami, a także punktacja osiągnięć przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Termin:

  • Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie stypendium doktoranckiego należy złożyć do dnia 30.10.2023 r.
  • Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie może być podstawą otrzymania stypendium.

Zasady składania wniosków:

  • Wnioski wraz załącznikami należy złożyć w Biurze Kolegium Nauk Humanistycznych. Wniosek należy przed złożeniem zarejestrować w Wirtualnej Uczelni. Wszystkie składane kopie dokumentów muszą być przedłożone do wglądu pracownikowi Biura KNH celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.

Wnioski należy składać w Biurze KNH od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 13:00

Załączniki:

  • Do wniosku doktorant dołącza stosowane dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia w ramach poszczególnych kryteriów. Wnioski i załączniki należy składać w języku polskim. Do zaświadczeń i innych dokumentów urzędowych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie dokonane przez wnioskodawcę w drodze oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  • Wniosek niekompletny nie może być podstawą otrzymania stypendium.
  • W przypadku, gdy doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego, załączniki potwierdzające te same osiągnięcia deklarowane w obu wnioskach dołącza tylko raz.