Ogłoszenia

Ogłoszenia

9.11.2023 r.

Informujemy, że w dniu 13 listopada 2023 r. o godz. 13:30 w pok. 29 odbędzie się posiedzenie Doktoranckiej Komisji Stypendialnej.

31.10.2023 r.

Informujemy, że w dniu 3 listopada 2023 r. (piątek) Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych będzie nieczynne
(zgodnie z Zarządzeniem nr 129/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25.09.2023 r.).


5.10.2022 r.

Informacja

Na stronie Biura Kolegium Nauk Humanistycznych /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/doktorant-knh/regulaminy-wzory-pism-pliki-do-pobrania dostępny jest Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim wraz z załącznikami, a także punktacja osiągnięć przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Termin:
* Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie stypendium doktoranckiego należy złożyć do 30.10.2023 r.
* Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie może być podstawą otrzymania stypendium.

Zasady składania wniosków:
* Wnioski wraz załącznikami należy złożyć w Biurze Kolegium Nauk Humanistycznych. Wniosek należy przed złożeniem zarejestrować w Wirtualnej Uczelni. Wszystkie składane kopie dokumentów muszą być przedłożone do wglądu pracownikowi Biura KNH celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.

Wnioski należy składać w Biurze KNH od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 13:00

Załączniki:
* Do wniosku doktorant dołącza stosowane dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia w ramach poszczególnych kryteriów. Wnioski i załączniki należy składać w języku polskim. Do zaświadczeń i innych dokumentów urzędowych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie dokonane przez wnioskodawcę w drodze oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
* Wniosek niekompletny nie może być podstawą otrzymania stypendium.
* W przypadku, gdy doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego, załączniki potwierdzające te same osiągnięcia deklarowane w obu wnioskach dołącza tylko raz.

9.10.2022 r.

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

29.05.2023 r.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023 r. (piątek) Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych będzie nieczynne
(zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.03.2023 r.).
 

 

10.05.2023 r.

Zmiany w organizacji roku akademickiego 2022/2023

25.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r. (wtorek) Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych będzie nieczynne
(zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.03.2023 r.).
 

28.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. (piątek) Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych będzie nieczynne
(zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.03.2023 r.).

15.03.2023 r.

Harmonogramy zajęć studiów doktoranckich
w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

 • IV rok Archeologii*
 • IV rok Filozofii*
 • IV rok Historii*
 • IV rok Językoznawstwa*
 • IV rok Literaturoznawstwa*

* Prowadzący terminy seminarium ustalają indywidualnie z doktorantami

27.02.2023 r.

U W A G A !!

dotyczy tylko kierunków wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych

Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR na rok 2023 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) w pokoju nr 30 (bud. A1 parter) oraz w wersji elektronicznej do dnia

30 marca 2023 r. na adres: ezakulec@ur.edu.pl

Regulamin podziału środków oraz zawarte w nim formularz zgłoszeniowy (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/dokumenty-i-akty-prawne

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

20.12.2022 r.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2022 r. (piątek) Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych będzie nieczynne
(zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 05.12.2022 r.)

 

7.11.2022 r.

Terminy Doktoranckich Komisji Stypendialnych - zmiana terminów*

 

* spotkana Doktoranckich Komisji Stypendialnych odbędą się następująco:
z Archeologii - w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 13:00,
z Językoznawstwa - w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 8:30,
z Literaturoznawstwa - w dniu 23 listopada 2022 o godz. 13:30
 

21.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych będzie nieczynne
(zgodnie z Zarządzeniem nr 119/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 04.10.2022 r.)

 

7.10.2022 r.

Harmonogramy zajęć studiów doktoranckich
w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

 • IV rok Archeologii*
 • IV rok Filozofii
 • IV rok Historii*
 • IV rok Językoznawstwa*
 • IV rok Literaturoznawstwa*

 

* Prowadzący terminy seminarium ustalają indywidualnie z doktorantami

5.10.2022 r.

Informacja

Na stronie Biura Kolegium Nauk Humanistycznych

/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/doktorant-knh/regulaminy-wzory-pism-pliki-do-pobrania

dostępny jest Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim wraz z załącznikami, a także punktacja osiągnięć przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Termin:
* Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie stypendium doktoranckiego należy złożyć do 30.10.2022 r.
* Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie może być podstawą otrzymania stypendium.

Zasady składania wniosków:
* Wnioski wraz załącznikami należy złożyć w Biurze Kolegium Nauk Humanistycznych. Wniosek należy przed złożeniem zarejestrować w Wirtualnej Uczelni. Wszystkie składane kopie dokumentów muszą być przedłożone do wglądu pracownikowi Biura KNH celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.

Wnioski należy składać w Biurze KNH od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 13:00

Załączniki:
* Do wniosku doktorant dołącza stosowane dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia w ramach poszczególnych kryteriów. Wnioski i załączniki należy składać w języku polskim. Do zaświadczeń i innych dokumentów urzędowych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie dokonane przez wnioskodawcę w drodze oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
* Wniosek niekompletny nie może być podstawą otrzymania stypendium.
* W przypadku, gdy doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego, załączniki potwierdzające te same osiągnięcia deklarowane w obu wnioskach dołącza tylko raz.

5.10.2022 r.

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

30.06.2022 r.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu sierpniu 2022 roku Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych UR dla doktorantów studiów III stopnia będzie nieczynne (okres urlopowy zgodnie z zaleceniem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego).

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać do dnia 29.07.2022 r.

25.05.2022 r.


Komunikat nr 1/2022 Rady Doskonałości Naukowej - w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010)

 

18.03.2022 r.

INFORMACJA DLA DOKTORANTÓW KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH

w sprawie

ODBIORU DECYZJI Komisji Stypendialnej - STYPENDIUM SOCJALNE, ZAPOMOGI
rok akad. 2021/2022 (semestr letni)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że decyzje należy odbierać osobiście w dniach 22-30 marca 2022 r. (możliwość odbioru również w środę) w Dziekanacie Sekcja Spraw Socjalnych Kolegium Nauk Humanistycznych przy ul. Kopisto 2b, bud. A3

- pok. nr 4 (Doktoranci - Językoznawstwo, Literaturoznawstwo Filozofia, Historia, Archeologia)

Przypominamy :

* celem odebrania decyzji należy okazać legitymację studencką/doktorancką,

* decyzja może zostać wydana osobie upoważnionej jeżeli upoważnienie spełnia następujące warunki: upoważnienie jest skuteczne, w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu lub stwierdzenia własnoręczności podpisu przez pracownika organu administracji publicznej lub pracownika UR (wzór stanowi zał. nr 13)

28.02.2022 r.

U W A G A !!

dotyczy tylko kierunków wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych
 

        Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR na rok 2022 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) w pokoju nr 30 (bud. A1 parter) oraz w wersji elektronicznej do dnia

30 marca 2022 r. na adres: ezakulec@ur.edu.pl

Regulamin podziału środków oraz zawarte w nim formularz zgłoszeniowy (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR: /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/dokumenty-i-akty-prawne

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

10.02.2022 r.

Harmonogramy zajęć studiów doktoranckich
w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

 

* Prowadzący terminy seminarium ustalają indywidualnie z doktorantami
** Prowadzący terminy zajęć ustalają indywidualnie z doktorantami

7.12.2021 r.

OGŁOSZENIE

Decyzje w sprawie ustalenia prawa do stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego
NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE:
w Biurze Kolegium Nauk Humanistycznych, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, pok. 31 (celem odebrania decyzji należy okazać legitymację doktorancką).

Uwaga! ze względu na trwającą pandemię, celem ograniczenia ryzyka zakażenia, decyzje wydawane będą w następującym porządku:

doktoranci kierunku:

data wydawania decyzji

Archeologia, Historia

8.12.2021 godz. 9:00-13:00

Filozofia, Językoznawstwo

9.12.2021 godz. 9:00-13:00

Literaturoznawstwo

10.12.2021 godz. 9:00-13:00

doktoranci, którzy z uzasadnionych powodów nie będą mogli odebrać decyzji w powyższych terminach

14-15.12.2021 godz. 9:00-13:00

 

18.11.2021 r.

Doktoranci Kolegium Nauk Humanistycznych !

Termin wydawania decyzji o stypendium socjalnym i stypendium dla osób niepełnosprawnych rok akademicki 2021/2022 (semestr zimowy):

20.11.2021 r. (sobota) w godz. 8-12 i od 22.11.2021 r. do 30.11.2021 r.

Decyzje należy odbierać osobiście w Dziekanacie Kolegium Nauk Humanistycznych Sekcja Spraw Socjalnych pok. Nr 5.
al. mjr Kopisto 2b budynek A3

w godz. od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

 

5.11.2021 r.

Terminy Doktoranckich Komisji Stypendialnych

29.09.2021 r.

Harmonogramy zajęć studiów doktoranckich
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

* Prowadzący terminy seminarium ustalają indywidualnie z doktorantami

16.09.2021 r.

Informacja

Na stronie Biura Kolegium Nauk Humanistycznych

/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/doktorant-knh/regulaminy-wzory-pism-pliki-do-pobrania

dostępny jest Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim wraz z załącznikami, a także punktacja osiągnięć przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Termin:
* Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie stypendium doktoranckiego należy złożyć do 30.10.2021 r.
* Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie może być podstawą otrzymania stypendium.

Zasady składania wniosków:
* Wnioski wraz załącznikami należy złożyć w Biurze Kolegium Nauk Humanistycznych. Wniosek należy przed złożeniem zarejestrować w Wirtualnej Uczelni. Wszystkie składane kopie dokumentów muszą być przedłożone do wglądu pracownikowi Biura KNH celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.

Wnioski należy składać w Biurze KNH od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 13:00

Załączniki:
* Do wniosku doktorant dołącza stosowane dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia w ramach poszczególnych kryteriów. Wnioski i załączniki należy składać w języku polskim. Do zaświadczeń i innych dokumentów urzędowych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie dokonane przez wnioskodawcę w drodze oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
* Wniosek niekompletny nie może być podstawą otrzymania stypendium.
* W przypadku, gdy doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego, załączniki potwierdzające te same osiągnięcia deklarowane w obu wnioskach dołącza tylko raz.

16.09.2021 r.

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

16.09.2021 r.

Zajęcia w UR w roku akademickim 2021/2022

W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) informujemy, że od nowego roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytet Rzeszowski przewiduje powrót do realizacji kształcenia w siedzibie Uczelni z wyłączeniem przedmiotów ogólnouczelnianych, które będą realizowane w formie zdalnej.

Jednocześnie w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących ograniczających funkcjonowanie Uczelni możliwe jest przywrócenie kształcenia w trybie hybrydowym lub w całości zdalnym.

Informujemy także, że legitymacje doktoranckie pozostają ważne - bez konieczności przedłużania ich ważności - do dnia 14 października 2021 r.

22.03.2021 r.

U W A G A  !!

dotyczy tylko kierunków wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych
 

          Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych informuje, iż biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w kraju wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR na rok 2021 należy składać w wersji elektronicznej do dnia

30 marca 2021 r. na adres: ezak@ur.edu.pl


Oryginały należy przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet Rzeszowski
Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych
Al. Rejtana 16C, pok. 30
35-310 Rzeszów

4.03.2021 r.

U W A G A  !!

dotyczy tylko kierunków wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych
 

          Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR  na rok 2021 należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) w pokoju nr 30  oraz w wersji elektronicznej do dnia

30 marca 2021 r. na adres: ezak@ur.edu.pl

Regulamin podziału  środków oraz zawarte w nim formularz zgłoszeniowy (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR: /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/dokumenty-i-akty-prawne

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

17.02.2021 r.

Zarządzenie nr 19/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16.02.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim

17.02.2021 r.

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

10.02.2021 r.

Harmonogramy studiów doktoranckich
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

* Prowadzący terminy seminarium ustalają indywidualnie z doktorantami

 

28.12.2020 r.

Informacja dla III roku studiów doktoranckich - Historia

Zajęcia prof. Joanny Pisulińskiej zaplanowane na 9.01.2021 r. zostały przełożone na 16.01.2021 od godz. 10.00-13.00.

 

10.12.2020 r.

Informacja w sprawie decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021

Informujemy, że o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 mogą dowiedzieć się Państwo sprawdzając status wniosku/wniosków w Wirtualnej Uczelni.

Przyznane stypendia wypłacone będą z wyrównaniem od miesiąca października 2020 r., przelewem na wskazane we wnioskach rachunki bankowe w grudniu 2020 r.

Informujemy, że kwota stypendium doktoranckiego w roku akademickim wynosi 1923,00 zł. Natomiast kwota zwiększenia stypendium doktoranckiego 1200,00 zł.

W celu zachowania dystansu społecznego poprzez ograniczenie bezpośrednich kontaktów, informujemy, że decyzje będą wydawane Państwu po 10 stycznia 2021 r.

Dokładne terminy odbioru decyzji zostaną podane Państwu w styczniu 2021 r. Przy odbiorze decyzji Ci z Państwa, którzy złożyli wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego kserokopie załączników potwierdzających osiągnięcia z roku akademickiego 2019/2020 będą zobowiązani do przedstawienia oryginałów w/w dokumentów.

16.11.2020 r.

Terminy posiedzenia Doktoranckich Komisji Stypendialnych ds. rozpatrzenia wniosków przyznania
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej oraz stypendium doktoranckiego

19.10.2020 r.

Informacja w sprawie przedłużania ważności legitymacji!

Legitymacje doktorantów pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.
Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji
(https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19)

16.10.2020 r.

Zgodnie z Komunikatem Rektora UR w sprawie funkcjonowania UR od 17/10/2020
informujemy, że zajęcia na studiach doktoranckich będą realizowane zdalnie.

Pełna treść komunikatu zajduje się na stronie
/uniwersytet/aktualnosci/komunikat-rektora-ur-w-sprawie-funkcjonowania-ur-od-17102020,27435

9.10.2020 r.

Informujemy, że zmianie uległ numer rachunku bankowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Aktualny numer rachunku bieżącego w PLN : 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135

 

1.10.2020 r.

Harmonogramy studiów doktoranckich

* Prowadzący terminy seminarium ustalają indywidualnie z doktorantami

7.09.2020 r.

Zarządzenie nr 89/2020 Rektora UR z dnia 4 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

7.09.2020 r.

Zarządzenie nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

25.06.2020 r.

Informacja dla doktorantów Kolegium Nauk Humanistycznych, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2018/2019 w sprawie sposobu i terminu składania wniosków o stypendium socjalne (na semestr zimowy r.ak. 2020/2021), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg na rok akademicki 2020/2021

link do strony: /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/doktorant-knh/stypendium-socjalne-zapomoga-i-stypendium-dla-osob

1.06.2020 r.

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr 60 /2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28.05.2020r., w dniu 12 czerwca 2020 r. Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych będzie nieczynne.

1.06.2020 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Na mocy art. 35 przytoczonej na wstępie ustawy przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Oznacza to, że termin prowadzenia tych postępowań został wydłużony o rok w stosunku do dotychczasowego brzmienia tej regulacji*

* Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów - Komunikat nr 9/2020 – w sprawie przedłużenia terminu procedowania postępowań o awans naukowy, https://www.ck.gov.pl/news/id/47.html

1.06.2020 r.

Na podstawie Zarządzenia nr 61/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz ustalenia szczegółowych zasad zakończenia semestru letniego 2019/2020 podajemy Państwu terminy sesji egzaminacyjnej (§1 Zarządzenia):

Terminy sesji egzaminacyjnej podstawowej 15.06.2020 r. – 5.07.2020 r.
Przerwa wakacyjna 6.07.2020 r. – 30.09.2020 r.
Sesja egzaminacyjna poprawkowa 31.08.2020 r. – 13.09.2020 r.*

*Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły Doktorskiej może przedłużyć okres zaliczenia semestru o jeden miesiąc. W razie takiej potrzeby zobowiązani są Państwo do złożenia podania w/w sprawie do dnia 13.09.2020 r.

Na podstawie §7 w/w Zarządzenia prosimy o kontakt drogą elektroniczną i kontakt telefoniczny (https://ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/biuro-kolegium). W razie konieczności kontaktu osobistego prosimy o zgłaszanie się do Biura Kolegium Nauk Humanistycznych (pok. 31) w godzinach 9-13 od wtorku do piątku.

Dodatkowo, zgodnie z §7 Zarządzenia, do zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia semestru nie jest niezbędne przedkładanie przez Państwa indeksu w wersji papierowej.

W związku z tym w celu uzyskania zaliczenia semestru letniego prosimy o przesłanie w formie skanu sprawozdania (sprawozdanie powinno być podpisane przez Państwa i opiekuna naukowego/promotora) oraz opinii opiekuna naukowego/promotora. Dodatkowo zaświadczenie o odbyciu praktyki lub podanie z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie praktyki z semestru letniego 19/20 na semestr zimowy 20/21. Informacja o odbytej praktyce może zostać zawarta także w sprawozdaniu. Dokumenty proszę przesłać na adres kflisak@ur.edu.pl, a oryginały na adres Biura Kolegium.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej zaliczy Państwu praktykę oraz semestr po otrzymaniu w/w dokumentów w wersji oryginalnej przesłanej na adres Biura i po uzyskaniu przez Państwa wszystkich zaliczeń w Wirtualnej Uczelni.

1.06.2020 r.

Zarządzenie w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz ustalenia szczegółowych zasad zakończenia semestru letniego 2019/2020

Zał. nr 1 - Instrukcja przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym w semestrze letnim 2019/2020

13.05.2020 r.

Informacja dotycząca sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2019/2020*:

 • 15.06.-19.07. - sesja egzaminacyjna
 • 20.07.-30.09. - przerwa wakacyjna
 • 31.08.-6.09. - poprawkowa sesja egzaminacyjna

* Na podstawie Zarządzenia nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 04.05.2020 r. w sprawie: organizacji pracy w Uniwersytecie Rzeszowskim od dnia 04.05.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

W przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów bądź służby sanitarne odrębnych przepisów Zarządzenie będzie zmienione lub uchylone.

8.05.2020 r.

Szanowni Państwo!

Prosimy o zapoznanie się z ZARZĄDZENIEM NR 48/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie jest także dostępne w zakładce Regulaminy, wzory pism, pliki do pobrania.

 

28.04.2020 r.

U W A G A  !!

dotyczy tylko kierunków wchodzących w skład Kolegium Nauk Humanistycznych

          Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych informuje, że wnioski o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR  na rok 2020 należy składać w wersji elektronicznej do dnia 24 maja 2020 r. na adres: ezak@ur.edu.pl

Regulamin podziału  środków oraz zawarte w nim formularz zgłoszeniowy (zał.1), tabela kalkulacji kosztów (zał.2), oświadczenie (zał.3) dostępne są na stronie UR: /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/kolegium/dokumenty-i-akty-prawne

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, i dołączenie do nich opinii promotora (doktoranci), opinii Kierownika Zakładu, bądź Dyrektora Instytutu (pracownicy).

Informacje o zdalnej realizacji zajęć!


INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ W SPRAWIE PRAKTYK

Zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej) w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rozpoczyna się od dnia 16.04. do 14.06.2020 r. II etap prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

W związku z utrudnieniami w zrealizowaniu godzin praktyki zawodowej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, mają Państwo dwie opcje:

 1. zwrócić się z prośbą (podanie złożone w Biurach Kolegów prowadzących studia III stopnia lub przesłane mailowo w formie skanu) o przesunięcie realizacji praktyk zawodowych z semestru letniego roku akad. 2019/2020 na semestr zimowy roku akad. 2020/2021;
 2. zrealizować w porozumieniu z prowadzącym zajęcia, u którego mieli Państwo przeprowadzić praktyki, jako zajęcia prowadzone ze studentami w formie zdalnej. Jeżeli skorzystacie z drugiej opcji, to należy mieć udokumentowane przeprowadzenie zajęć, które należy dołączyć do pozostałych dokumentów składanych jak przy rozliczeniu ze zrealizowania z praktyk. Dokumenty należy przedłożyć do końca sesji egzaminacyjnej podstawowej, tj. 05.07.2020 r.

dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR              
Dyrektor Szkoły Doktorskiej                     

Informacja dla pracowników i doktorantów

W nawiązaniu do Zarządzenia JM Rektora UR nr 29/2020 i troski o Państwa bezpieczeństwo uprzejmie informujemy, że termin złożenia wniosków o finansowanie projektów naukowych tzw. "Młody Naukowiec" w Kolegium Nauk Humanistycznych zostanie przedłużony.

Informacja o nowym terminie składania wniosków zostanie przekazana w najbliższym możliwym terminie.

Informacja dla studentów i doktorantów, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

Wypłata świadczeń  w m-cu kwietniu, w tym stypendia socjalne z wyrównaniem za marzec.

   W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 tzw. ,,KORONAWIRUSEM Z WUHAN” i odwołaniem zajęć dydaktycznych, decyzje stypendialne o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczenia, zostaną wysłane indywidualnie każdemu studentowi i doktorantowi drogą pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

    Decyzje doręczone drogą pocztową uznawane będą jako odebrane i zostanie spełniony warunek do wypłaty świadczenia w m-cu kwietniu 2020 r.

Informacja w związku z Zarządzeniem Rektora UR z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

W związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN:

 • zaleca się studentom / doktorantom oraz uczestnikom innych form kształcenia realizowanych w Uniwersytecie Rzeszowskim dokonywanie jedynie niezbędnych czynności związanych z przebiegiem studiów, w komunikacji z pracownikami Uczelni zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich;
 • Biblioteka UR jest nieczynna do odwołania;
 • odwołuje się realizację zaplanowanych praktyk programowych i  ponadprogramowych;
 • zaleca się pozostanie w domu, jeśli nie ma konieczności wyjścia oraz unikanie dużych skupisk ludności;
 • zasady ewentualnego odrabiania zajęć dydaktycznych zostaną przekazane do wiadomości społeczności akademickiej w terminie późniejszym po uzgodnieniu z Samorządem Studentów UR;
 • należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.
 • należy na bieżąco monitorować aktualne komunikaty wydawane przez Główny Inspektorat Sanitarny;
 • informacje dotyczące spraw związanych z ww. zarządzeniem będą na bieżąco przekazywane do wiadomości studentów za pośrednictwem władz kolegiów, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej;
 • studenci, doktoranci oraz słuchacze są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania, telefonicznie i mailowo, o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęcia kwarantanną odpowiednio kierownika jednostki.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN

Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi
(semestr letni – rok akademicki 2019/2020)

UWAGA! studenci i doktoranci

W m-cu marcu 2020 r. posiedzenie Komisji Stypendialnej UR odbędzie się w dniu 19.03.2019 r. (czwartek) o godz.10.00.

Przewidywany termin wydawania decyzji stypendialnych: od 30.03.2020 r. - 7.04.2020 r.

Wypłata świadczeń  w m-cu kwietniu, w tym stypendia socjalne z wyrównaniem za marzec.

Warunkiem wypłaty świadczeń jest odebranie przez studenta/doktoranta decyzji w  sprawie przyznania świadczenia z ważną legitymacją studencką/doktorancką lub dowodem osobistym w Dziekanacie ds. socjalnych Kolegium Nauk Humanistycznych, Al. mjr. Kopisto 2 B, 35-315 Rzeszów, w godz.10-14, budynek A-3, parter – pokój nr 4 i 5