Technologia żywności i żywienie człowieka

Kierunek – technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich takich kierunków jak: technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności, produkcja i bezpieczeństwo żywności lub innych związanych z dyscypliną technologia żywności i żywienia.

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, a w szczególności ogólnej technologii żywności, inżynierii procesowej, podstaw żywienia człowieka oraz oceny jakości żywności.
kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności, produkcja i bezpieczeństwo żywności. Dla absolwentów kierunków studiów innych niż wymienione powyżej, ale związanych z dyscypliną technologia żywności i żywienia: pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (ocena), opartej na zagadnieniach kierunkowych do egzaminu inżynierskiego dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonego przez UR. Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Średnia ocen z toku studiów.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.