Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Kierunek - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera.

Wiedza i umiejętności na poziomie studiów I stopnia z kierunku odnawialne źródła energii  i gospodarka odpadami.
kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów na kierunku: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż odnawialne źródła energii  i gospodarka odpadami - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia. Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów oraz harmonogram studiów które ukończył.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.