Ochrona środowiska

Kierunek - ochrona środowiska

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia  studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich*), jednolitych magisterskich na kierunku ochrona środowiska lub kierunkach pokrewnych**, oraz innych kierunkach, w których zdefiniowane efekty uczenia się zostały odniesione do dziedziny nauk rolniczych.

*Kandydat po studiach licencjackich zobowiązany będzie do uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji odpowiadających 30 punktom ECTS. Po rekrutacji przedmioty do uzupełnienia będą wskazywane przez zespół programowy kierunku, indywidualnie dla każdego studenta.

**agroleśnictwo; architektura krajobrazu; biologia; biomonitoring; biotechnologia; ekobiznes; ekoenergetyka; Ekologia i środowisko; ekologiczne źródła energii; ekomiasto; geografia i gospodarka przestrzenna; geomonitoring; gospodarka i rozwój zrównoważony; gospodarka przestrzenna; inżynieria ekologiczna; inżynieria geoprzestrzenna; inżynieria i gospodarka wodna; inżynieria i monitoring środowiska; inżynieria i ochrona środowiska; inżynieria kształtowania środowiska; inżynieria odnawialnych źródeł energii; inżynieria sanitarna; jakość i bezpieczeństwo środowiska; logistyka w sektorze rolno-spożywczym; mikrobiologia; oceanografia; ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego; ochrona zasobów przyrodniczych; odnawialne źródła energii; rewitalizacja terenów zdegradowanych; technologia żywności; turystyka i rekreacja; zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym; zarządzanie zasobami przyrody; zarządzanie zasobami Ziemi oraz innych kierunków o podobnych treściach programu studiów.

Oceny zgodności treści programowych kierunków nie wymienionych na powyższej liście z efektami uczenia się dla dziedziny nauk rolniczych dokonywać będzie zespół programowy kierunku Ochrona środowiska, indywidualnie dla każdego kandydata.
kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.