Mechatronika

Kierunek - mechatronika

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia lub równorzędnych np. Bachelor's degree lub jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunków: mechatronika, inżynieria materiałowa, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria bezpieczeństwa oraz informatyka.
Średnia ze studiów dla absolwentów innych kierunków studiów z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.
Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej dla absolwentów kierunków studiów z innej dziedziny niż nauki inżynieryjno-techniczne. Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny  - ocena z lektoratu z ostatniego semestru studiów I stopnia.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.