Informatyka

Kierunek - informatyka

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor’s degree.
kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów - dla osób, które ukończyły kierunek informatyka, informatyka i ekonometria bądź informatyka stosowana.

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia - dla absolwentów innych kierunków studiów. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył. Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów - dla absolwentów kierunków: informatyka, informatyka i ekonometria bądź informatyka stosowana.

0 pkt za kryterium dodatkowe - dla absolwentów innych kierunków studiów.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.