Fizyka (po inż.)

Kierunek - fizyka

Poziom - II stopnia (3 semestry, po studiach inżynierskich)

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree następujących kierunków studiów: fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, fizyka medyczna,  optyka okularowa, inżynieria medyczna lub inżynieria materiałowa.

Podstawowa wiedza z zakresu: fizyki ogólnej, mechaniki teoretycznej, podstaw mechaniki kwantowej, podstaw fizyki atomowej i molekularnej, a także posiadać znajomość języka obcego na poziomie B2. Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość efektów uczenia się przewidzianych w ramach powyższych zagadnień.
kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Dla absolwentów kierunków fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, optyka okularowa, fizyka medyczna oraz inżynieria medyczna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.
Dla absolwentów kierunku inżynieria materiałowa podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej. Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na kierunkach fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, fizyka medyczna, inżynieria medyczna, inżynieria materiałowa oraz optyka okularowa.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.