Biotechnologia

Kierunek - biotechnologia

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

wymagania wstępne /kompetencje oczekiwane od kandydata

Dyplom ukończenia studiów I stopnia*, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych z kierunku: biotechnologia, biologia lub pokrewnych.

kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena z dyplomu dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej biologia.
Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dyscyplinie nauk biologicznych – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia. Wykaz zagadnień znajduje się tutaj.
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył.

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów - dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej biologia.

*Kandydat po studiach licencjackich zobowiązany będzie do uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji odpowiadających 30 punktom ECTS.  Po rekrutacji przedmioty do uzupełnienia będą wskazywane przez zespół programowy kierunku, indywidualnie dla każdego studenta.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.