Architektura krajobrazu

Kierunek – architektura krajobrazu

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata Dyplom ukończenia studiów I stopnia* na kierunku architektura krajobrazu lub na kierunkach pokrewnych, tj.: architektura i urbanistyka, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa, rolnictwo, gospodarka przestrzenna, agroleśnictwo.
kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.
kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów.

* w przypadku studiów I stopnia (sześciosemestralnych), komisja programowa ustala przedmioty (suma punktów ECTS =30) do uzupełnienia w toku studiów II stopnia

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe znajdują się tutaj.