Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Uniwersytet Rzeszowski informuje, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@ur.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 574 z późn. zm.), w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 4. Uniwersytet Rzeszowski nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Uniwersytet narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Uniwersytet Rzeszowski zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Uniwersytet Rzeszowski nie wykorzystuje w stosunku do Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pana/Pani.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Panu/Pani dokonanie czynności prawnych przedstawionych w pkt.3.
 11. Dane osobowe kandydata przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, określony harmonogramem rekrutacji oraz:
  • w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia – przez 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji;
  • w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia – przez okres niezbędny do realizacji studiów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat;