Zarządzanie państwem

Nazwa kierunku

Zarządzanie państwem

Poziom i forma studiów

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku

 

Opis specjalności

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zarządzania państwem otrzymuje tytuł zawodowy licencjat. Nabywa wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Rozumie istotę państwa, jego złożony charakter i systemowe zależności pomiędzy jego elementami składowymi. Dodatkowo, absolwent potrafi dostrzegać, analizować i przewidywać zjawiska zachodzące w państwach współczesnych. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu lub dalszej edukacji. Potrafi korzystać z narzędzi oraz kanałów komunikacji właściwych dla społeczeństwa opartego na wiedzy. Po zakończeniu studiów absolwent może kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia a kierunek zarządzanie państwem wyposaża go w wiedzę i umiejętności odpowiednie do studiów na kierunkach społecznych oraz wybranych kierunkach humanistycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności, które uprawniają go do pracy w szeroko rozumianej sferze publicznej zarówno w podmiotach państwowych, prywatnych, jak i w III sektorze, a także w instytucjach Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych. W zależności od wybranej ścieżki specjalnościowej jest szczególnie predysponowany do:

  1. Pracy w podmiotach administracji publicznej (rządowych i samorządowych), zarządzania nimi oraz wszelkich podmiotach współpracujących z sektorem publicznym.
  2. Pracy na rzecz partii politycznych, stowarzyszeń i ruchów społecznych, w tym przewodzenia im, kształtowania wizerunku i doradztwa.
  3. Pracy na rzecz podmiotów dbających o rzetelność informacji znajdujących się w przestrzeni publicznej, w tym podmiotów związanych z bezpieczeństwem państwa, mediami oraz niezależnymi pracowniami zwalczającymi dezinformację.