Erasmus - Archiwum

 

logo-plus_0.JPG [8.50 KB]

Erasmus Archiwum ogólne informacje

Erasmus Archiwum ogólne informacjeErasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830,    OID: E10171468
 
 
Uniwersytet Rzeszowski otrzymał od Komisji Europejskiej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na cały okres trwania programu Erasmus+ (lata 2014 - 2020), która uprawnia naszą Uczelnię do udziału w programie Erasmus+. Lista instytucji z Kartą ECHE
 
Program Erasmus+ wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku,  wspierając edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. W ramacha Programu Erasmus+ znajdują się wcześniejsze programy: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.
 
Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. 12 grudnia opublikowano również zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik po programie.  W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.
 
W programie Erasmus+  sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały  trzy kluczowe akcje:
Akcja 1: Mobilność edukacyjna
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk
 
Akcje "specjalne": Jean Monnet, Sport - działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.
 

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+

A. Kraje uczestniczące w programie (programme countries)

a. 27 państw członkowskich UE

b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia

c. Serbia, Turcja, Republika Macedonii Północnej, Wielka Brytania

B. Kraje partnerskie (partner countries)

a. Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) - Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja

b. Pozostałe kraje - udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

 

Przewodnik po programie Erasmus+(Link do innej strony)(Link do innej strony)

Wyjazdy studentów

Wyjazdy pracowników

Uczelnie partnerskie UR

 
 
 
             
 
 
 
 
 
KONTAKT:
Uniwersytet Rzeszowski
Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Ćwiklińskiej 1
35-601 Rzeszów
Dworek, Bud. D2, I piętro, pok. 112
tel.: 17 872 10 71
 

mgr Lucyna Kustra-Kłeczek - koordynator uczelniany programu Erasmus+ - umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+, wyjazdy pracowników UR i przyjazdy pracowników uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi - lkustra@ur.edu.pl

mgr Anna Zając - wyjazdy pracowników UR na szkolenia, przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+, anzajac@ur.edu.pl

mgr Aleksandra Dańczyszyn - wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+, - adanczyszyn@ur.edu.pl

__________________________

  A R C H I W U M

Extended Erasmus University Charter (2007-2013)67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1Erasmus code: PL RZESZOW02

 

 

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013.

Zostały do niego włączone:

 • programy dotychczas realizowane w SOCRATESie
 • program LEONARDO DA VINCI,
 • Program JEAN MONNET,
 • e-Learning
 • European Language Label.

W skład programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE wchodzą cztery programy sektorowe (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) oraz Program Międzysektorowy i program Jean Monnet.

ERASMUS jest programem dla szkolnictwa wyższego - skierowany jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Cel ERASMUSA:

 • podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Kraje uczestniczące w programie ERASMUS:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria
 • kraje kandydujące: Chorwacja, Turcja.

Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe KARTA UCZELNI ERASMUSA (Erasmus University Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Od roku akademickiego 2007/08, uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa mają możliwość:

 • prowadzenia wymiany studentów obejmującej:
  • wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od
   3 miesięcy do 1 roku akademickiego);
  • wysyłanie studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego;
 • prowadzenia wymiany pracowników uczelni:
  • nauczycieli akademickich
   • wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni
   • przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;
  • wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach itp.);
  • innych pracowników uczelni (np. pracowników administracji)
   • wysyłanie pracowników do partnerskich uczelni
   • przyjmowanie pracowników tych uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejętności (np. podczas wizyt studyjnych);
 • organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
 • udziału w sieciach tematycznych Erasmusa.

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacją wymiany, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np. kursy języka polskiego, programy "integracyjne" itp.

 • przyznanie funduszy z budżetu programu Erasmus ubiegają się instytucje, a nie indywidualni beneficjenci. Indywidualni beneficjenci zwracają się o dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmusa do swojej macierzystej instytucji.
 • fundusze na dofinansowanie działań związanych z mobilnością (tj. wyjazdów studentów, wyjazdów pracowników uczelni, organizacji wymiany) oraz projektów typu "Kurs intensywny" uczelnie wnioskują do Narodowej Agencji.
 • fundusze na dofinansowanie projektów wielostronnych oraz sieci tematycznych koordynatorzy tych przedsięwzięć wnioskują do Komisji Europejskiej.

 

Studenci i pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w Narodowej Agencji Programu Erasmus w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa są dostępne na stronie http://www.erasmus.org.pl/mobilnosc-szkoly-wyzsze-rok-akademicki-201213.

 

Kursy językowe

Uniwersytet Rzeszowski  oferuje:

- studentom zakwalifikowanym na wyjazd na studia lub praktykę do Włoch lub Hiszpanii intensywne dwumiesięczne kursy języków włoskiego i hiszpańskiego - bezpłatne,

- pracownikim przeprowadzającym lub zamierzającym przeprowadzać zajęcia w języku angielskim oraz innym pracownikom zamierzającym uczestniczyć w programie Erasmus specjalistyczne kursy języka angielskiego.

 

Studenci UR zachęcani są do uczestnictwa w kursach  EILC, czyli kursie języków rzadziej używanych, nawet jeśli w danym kraju językiem wykładowym jest język angielski.


 

A R C H I W U M