Funkcja i znaczenie wizualnych środków ekspresji w projektowaniu i kształtowaniu form dzieła sztuki / The Function and Importance of Visual Means of Expression in the Design and Shaping of ArtWork Forms

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Fine arts and art conservation

Proponowani promotorzy / Proposed supervisors

dr hab. Agnieszka Jankowska, prof. UR

ajankowska@ur.edu.pl

dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR

dsankowska@ur.edu.pl

dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR

rszyszlak@ur.edu.pl

dr hab. Agnieszka Jankowska, prof. UR

ajankowska@ur.edu.pl

dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR

dsankowska@ur.edu.pl

dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR

rszyszlak@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Funkcja i znaczenie wizualnych środków ekspresji w projektowaniu i kształtowaniu form dzieła sztuki

The Function and Importance of Visual Means of Expression in the Design and Shaping of ArtWork Forms

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Celem badań jest eksploracja relacji materii, przestrzeni, barwy w warstwie wizualnej dzieł sztuki, właściwy dobór środków ekspresji dla wyrażenia założonych celów i efektów swojej artystycznej części pracy doktorskiej. Nie mniej istotny jest dobór materiałów i metod dla wyrażenia założeń i tez zawartych w temacie doktoratu.

Rezultaty osiągnięte w artystycznej części pracy doktorskiej powinny być zawarte w rozprawie teoretycznej stanowiącej integralną część pracy doktorskiej. Wyniki całokształtu pracy powinny mieć charakter nowatorski, oryginalny.

The aim of the research is to explore the relationship of matter, space, color in the visual layer of works of art, the proper selection of means of expression to express the assumed goals and effects of your artistic part of your doctoral thesis. No less important is the selection of materials and methods for expressing the assumptions and theses contained in the subject of the doctorate.

The results achieved in the artistic part of the doctoral thesis should be included in the theoretical dissertation constituting an integral part of the doctoral thesis. The results of the overall work should be innovative, original.

Słowa klucze / Keywords

dzieło, materia, przestrzeń, barwa, środki ekspresji

artwork, matter, space, colour, means of expression

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

Kompetencje w zakresie posługiwania się i zarządzania wiedzą  dla dziedziny sztuki. Zrozumienie zagadnień związanych z obszarem badań oraz ogólna znajomość  metod badawczych związanych z dziedziną sztuki.  Kompetencje kognitywne charakteryzujące kandydata, pomocne w realizacji  artystycznej problematyki tj. kreatywna adaptacja rozwoju, umiejętności analizy problemu z wykorzystaniem  wybranych  środków ekspresji plastycznej oraz technikami i technologią  wybranego warsztatu.

Competences in the use of management of knowledge for the field of art. Understanding of issues related to the  area of research methods related to the field of art.

Cognitive competences characterizing the candidate, helpful in the implementation of artistic issues, i.e. creative adaptation of development, ability to analyze a problem using selected means of artistic expression and techniques and technology of a selected workshop.