Muzyka w profilaktyce i zdrowiu / Music in prevention and health

 

Opis w języku polskim

Description in English

Dyscyplina / Discipline

Sztuki muzyczne

Music

Promotor / Supervisor

 

dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

mdymon@ur.edu.pl

dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

mdymon@ur.edu.pl

Tytuł tematu badawczego / Title of the research topic

Muzyka w profilaktyce i zdrowiu.

Music in prevention and health.

Opis tematu badawczego / Description of the research topic

Tematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z szerokim wpływem muzyki na zdrowie w kontekście terapii przez sztukę, a szczególnie muzykoterapii. Dotyczy roli, jaką muzyka może pełnić w polepszeniu stanu zdrowia, form, metod, kontaktu z muzyką, jej oddziaływaniem na procesy poznawcze i emocjonalne, terapii i autoterapii.

Research topics include issues related to the broad impact of music on health in the context of therapy through art, particularly music therapy. It deals with the role that music can play in improving health, forms, methods, contact with music, its effect on cognitive and emotional processes, therapy and self-therapy.

Słowa klucze / Keywords

music education, comparativism, aesthetic values,

perceptor, teacher

music education, comparativism, aesthetic values,

perceptor, teacher

Oczekiwane kompetencje/umiejętności od kandydata na doktoranta / Expected competences/skills from the candidate for a PhD student

- umiejętności związane z metodyką i metodologią        

  prowadzenia badań naukowych;

- umiejętności związane z wnioskowaniem na podstawie

  wyników badań;

−kompetencje społeczne odnoszące się do działalności

  naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

- skills related to the methodology and methodology of

  conducting scientific research;

- skills related to reasoning on the basis of research results;

- social competence relating to scientific and research

  activities and the social role of the scientist.