Wykaz dodatkowych dokumentów / List of additional documents

 

Kandydat może złożyć w wersji elektronicznej skany dodatkowych dokumentów i materiałów potwierdzających (dokumenty sporządzone w języku obcym innym niż  język angielski, kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego):

 1. Informacje o doświadczeniu dydaktycznym, w tym:
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie w szerzeniu świadomości naukowej i artystycznej kultury i sztuki w społeczeństwie;
 • organizowanie konferencji naukowych, plenerów, spotkań - debat artystycznych, konkursów w zakresie obszaru sztuki;
 • przygotowanie podręczników i skryptów.
 1. Informacje o działalności popularnonaukowej:
 • publikacje popularnonaukowe, techniczne, inne;
 • doświadczenie w szerzeniu świadomości naukowej w społeczeństwie;
 • organizowanie konferencji naukowych;
 • aktywność naukowa w kołach naukowych;
 • aktywność naukowa w towarzystwach naukowych.
 1. Informacje o udziale w programach mobilnościowych (międzyuczelnianych, międzysektorowych i międzynarodowych).
 2. Informacje o działalności w zakresie kierowania lub współprowadzenia badań naukowych.
 3. Informacje o działalności w zakresie badań aplikacyjnych oraz współpracy z gospodarką:
 • patenty;
 • zgłoszenia patentowe.
 1. Informacja o otrzymanych nagrodach przyznanych kandydatowi za działalność naukową lub artystyczną.

Komisja Rekrutacyjna uwzględnia w/w osiągnięcia kandydata za rok bieżący i/lub za okres ostatnich 4 lat kalendarzowych poprzedzających postępowanie rekrutacyjne. Osiągnięcia muszą dotyczyć dyscypliny, w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego. Komisja Rekrutacyjna ma prawo nie uwzględnić zgłoszonego do oceny osiągnięcia w przypadku braku związku zgłoszonego osiągniecia z dyscypliną, w której Kandydat planuje realizować przyszłą rozprawę doktorską.

Szczegółowy wykaz osiągnięć naukowych i artystycznych kandydata, które są uwzględniane, oraz sposób ich punktowania i dokumentowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały rekrutacyjnej

 

 

The candidate may submit electronically scans of additional  documents and materials (documents issued in a foreign language other than English will be submitted by the candidate together with the translation into Polish made by a sworn translator):

 1. information on experience in the field of education, including:
 • teaching experience;
 • experience in spreading scientific and artistic awareness of culture and art in society;
 • experience in organising scientific conferences, plein-air workshops, artistic meetings and debates, competitions in the field of art;
 • experience in preparation of textbooks and academic books.
 1. Information on popular scientific activities:
 • popular scientific, technical or other publications;
 • experience in spreading scientific awareness in society;
 • organisation of scientific conferences;
 • scientific activity in research groups;
 • scientific activity in scientific societies.
 1. Information on participation in mobility programmes (interuniversity, intersectoral and international).
 2. Information on the activity of managing or co-managing scientific research.
 3. Information on the activities in the field of applied research and cooperation with the economy:
 • patents;
 • patent applications.
 1. Information on awards received by the candidate for scientific or artistic activity.

The Admissions Committee takes into account the candidate's documented scientific and artistic achievements for the current year and/or for the period of the last 4 calendar years preceding the recruitment procedure. The achievement must relate to the discipline in which the candidate enters the recruitment procedure. The Admissions Committee has the right not to take into account an achievement, if there is no connection between the achievement and the discipline in which the candidate plans to pursue his/her future doctoral dissertation.

A detailed list of the candidate's scientific and artistic achievements that are taken into account and the way they are scored and documented is enclosed as Annex 1 to the Resolution on admissions.