Rekrutacja kandydatów z niepełnosprawnościami / Recruitment of candidates with disabilities

 

Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością, uniemożliwiającą mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym, może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR (np. transport pomiędzy budynkami UR, tłumacz języka migowego, osobisty asystent itp.).

A candidate with a recognised level of disability that prevents him/her from participating in the admissions process may benefit from the support offered by the UR Office for Persons with Disabilities (e.g. transport between UR buildings, sign language interpreter, personal assistant, etc.).