Profil kandydata-wymagania / Candidate profile-requirements

 

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR może starać się:

 • osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub
 • w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osoba niespełniająca w/w wymagań, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub
 • osoba posiadająca dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub osoba, o której mowa w 327 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Admission to the UR Doctoral School is open to:

 • a person who holds the professional title of Master of Arts, Master of Science, Master of Engineering or equivalent, or
 • in exceptional cases justified by the highest quality of scientific achievements, a person who does not meet the aforementioned requirements, being a graduate of the first cycle studies, or a student who has completed the third year of the long cycle (Master's degree) studies, or
 • a person holding a diploma referred to in Article 326, para. 2, item 2, or a person referred to in Article 327, para. 2 of the Law on Higher Education and Science.

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UR skierowana jest do osób:

 • wykazujących się aktywnością naukową udokumentowaną dorobkiem naukowym lub artystycznym;
 • wykazujących się aktywnością popularnonaukową z zakresu dyscypliny, w której kandydat zamierza realizować rozprawę doktorską;
 • wykazujących się wiedzą z zakresu dyscypliny, w której kandydat zamierza realizować rozprawę doktorską;
 • posiadających znajomość co najmniej jednego nowożytnego języka obcego na poziomie B2 lub wyższym.

 

Admission to the UR Doctoral School is offered to persons:

 • who can demonstrate their scientific activity documented by scientific or artistic output;
 • who are active in popular science in the area of the discipline in which they intend to pursue a doctoral dissertation;
 • demonstrating knowledge of the discipline in which they intend to pursue a doctoral thesis;
 • having knowledge of at least one foreign language at B2 level or above.

 

Kandydat musi:

 1. posiadać dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z oceną co najmniej "dobry" (4,0); osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia z najwyższej jakości osiągnięciami naukowymi - dyplom z oceną co najmniej "dobry" (4,0); student, z najwyższej jakości osiągnięciami naukowymi, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich - średnia ocen z przebiegu dotychczasowego toku studiów co najmniej 4,00;
 2. posiadać minimum jedno udokumentowane osiągniecie naukowe lub artystyczne wymienione poniżej za rok bieżący i/lub za okres ostatnich 4 lat kalendarzowych poprzedzających postępowanie rekrutacyjne. Osiągnięcie musi dotyczyć dyscypliny, w ramach której kandydat przystępuje do postępowania rekrutacyjnego:
 • opublikowane artykuły naukowe w czasopismach z wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • prace opublikowane w materiałach konferencji naukowych międzynarodowych;
 • prace opublikowane w materiałach konferencji naukowych krajowych;
 • opublikowane monografie recenzowane;
 • opublikowane rozdziały w monografiach zbiorowych recenzowanych;
 • wystąpienia na konferencjach naukowych;
 • tabelaryczny wykaz osiągnięć artystycznych: wystawy indywidualne, zbiorowe, upublicznienie dzieła plastycznego – projektowego, nagrody i wyróżnienia;
 • tabelaryczny wykaz koncertów lub nagrania zapisane na nośniku elektronicznym, poszerzone o opis zainteresowań  i planów artystyczno-projektowo-badawczych w kontekście przewidywanej rozprawy doktorskiej.

 

Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

 1. w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

 

The candidate must:

 1. hold a Master of Arts, Master of Engineering or equivalent degree with a grade of at least "good" (4.0); and for a person who is a graduate of first cycle studies with outstanding academic achievements - a diploma with a grade of at least "good" (4.0); and for a student with outstanding academic achievements who has completed the third year of long cycle (Master's degree) studies - an average mark from the course of studies to date of at least 4.00;
 2. have at least one documented scientific or artistic achievement listed below for the current year and/or for the period of the last 4 calendar years preceding the recruitment procedure. The achievement must relate to the discipline in which the candidate enters the recruitment procedure
 • scientific papers published in ranked scientific journals listed by the Ministry of Education and Science;
 • papers published in the proceedings of international scientific conferences;
 • papers published in the proceedings of national scientific conferences;
 • reviewed monographs published;
 • published chapters in reviewed monographs;
 • presentations at scientific conferences;
 • tabular list of artistic achievements: individual and group exhibitions, public presentation of artistic and design works, awards and distinctions;
 • tabular list of concerts or recordings on an electronic medium, extended by a description of interests and artistic, design and research plans in the context of the planned doctoral dissertation.

 

A doctoral student may not be employed as an academic teacher or researcher. This prohibition shall not apply to the employment of a doctoral student

 1. in order to implement a research project referred to in Article 119, section 2, points 2 and 3 of the Law on Higher Education and Science;
 2. after the procedure of a mid-term evaluation completed with a positive result, provided that in the case of employment exceeding half-time, the amount of the stipend is 40% of the monthly stipend referred to in Article 209, section 4, item 2 of the Law on Higher Education and Science;
 3. who is not entitled to a doctoral scholarship.